Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
134 903€ 48 618€ 21 441€ 25 345€ 5 286€ 73 762€ 230 958€ 58 910€ 93 427€
02
502
Spotreba energie
293€ 281€ 281€ 261€ 52€
03
504
Predaný tovar
4 886€
04
511
Opravy a udržiavanie
9 162€ 1 703€ 229€ 0€ 3 314€ 4 886€ 5 021€ 2 166€
05
512
Cestovné
0€ 12 330€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
43 751€ 47 615€ 53 666€ 10 631€ 4 447€ 2 237€ 4 482€ 1 224€ 2 724€
07
518
Ostatné služby
1 151 917€ 1 232 676€ 866 914€ 986 224€ 37 713€ 841 156€ 2 202 741€ 1 337 513€ 385 514€
08
521
Mzdové náklady
93 331€ 43 672€ 25 275€ 20 109€ 8 086€ 1 019€ 1 579€ 5 296€ 1 943€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
31 131€ 13 447€ 7 629€ 5 312€ 1 724€ 288€ 133€ 466€ 97€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
49€ 433€ 734€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
799€ 799€ 799€ 533€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 073€ 278€ 342€ 40€ 2€ 509€ 2 807€ 166€ 88€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
5€ 31€ 176€ 0€ 15€ 25€
17
542
Ostatné pokuty a penále
952€ 398€ 700€ 1 986€ 0€ 67€ 45€ 66€ 100€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
29€ 5€ 0€ 0€ 4€
21
546
Dary
36€ 9 577€
22
547
Osobitné náklady
1 240 906€ 0€ 1 806 052€ 1 070 736€ 1 049 088€
23
548
Manká a škody
3€ 417€
24
549
Iné ostatné náklady
14 596€ 16 078€ 827€ 923€ 201€ 597€ 26 632€ 816€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 457€ 5 882€ 2 022€ 1 122€ 8 715€ 11 009€ 11 688€ 11 688€ 6 156€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 468€
27
553
Predané cenné papiere
1 959 473€ 78 682€
28
554
Predaný materiál
0€ 34€ 0€ 115€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 789 389€ 1 433 856€ 2 787 087€ 2 123 221€ 1 115 313€ 934 560€ 2 489 976€ 3 380 642€ 571 368€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
66€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 3€ 59€ 41€
54
645
Kurzové zisky
47€
55
646
Prijaté dary
759€ 0€ 834€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2€ 2€ 1 317€ 1 994€ 4€ 1 611€ 44 197€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 800€ 1 929 195€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 929 195€ 80 000€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 34€ 0€ 225€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
25 524€ 1 318€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
10 856€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
53€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 71 919€ 2 500€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
3 344 703€ 3 344 703€ 10 146 707€ 1 138 211€ 1 138 211€ 1 138 211€ 3 502 704€ 806 705€ 806 705€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 345 511€ 3 344 739€ 10 220 777€ 1 142 706€ 1 138 215€ 1 141 850€ 3 546 954€ 2 761 549€ 898 920€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
556 123€ 1 910 883€ 7 433 690€ -980 515€ 22 902€ 207 290€ 1 060 978€ -619 093€ 327 552€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 286€ 10€ 4 861€ 258€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
556 123€ 1 910 883€ 7 433 690€ -980 515€ 22 901€ 207 003€ 1 060 968€ -623 954€ 327 294€