Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana TIP [zrušená]

2015 2014
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 333 € 1 834 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 333 € 1 834 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
1 333 € 1 834 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
114 576 € 30 387 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
65 748 € 0 €
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ))
65 748 € 0 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
10 715 € 12 740 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
10 715 € 12 740 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
38 113 € 17 647 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
1 404 € 2 491 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
36 709 € 15 156 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
115 909 € 32 221 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-1 694 092 € -524 038 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-524 039 € -1 130 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-1 170 053 € -522 908 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 810 001 € 556 259 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
501 501 € 476 259 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
473 405 € 475 253 €
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
10 212 € 0 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
17 884 € 1 006 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
1 308 500 € 80 000 €
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
1 308 500 € 80 000 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
115 909 € 32 221 €