Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Kia Motors Slovakia

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 237 393,08 € 17001_Nadácia Kia Motors Slovakia zabezpečila rekonštrukciu Fakultnej nemocnice s poliklinkou v Žiline. Vďaka financiám mohli byť zrekonštruované a vybavené oddelenia liečebne dlhodobo chorých a gastroenterológie FNsP.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € 17002_LECA, o.z._Podpora umelecky nadaných detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia prostredníctvom štipendií a technického zabezpečenia podujatia Štvorlístok pre talenty.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 13 000 € 17003_Štátny komorný orchester Žilina_Výmena vzduchotechnickej jednotky v Dome Umenia Fatra zlepšila kvalitu vzduchu pre 47 zamestnancov ŠKO Žilina a 20 000 návštevníkov koncertnej sály ročne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 30 000 € 17004_Truc sphérique, o.z._Nová synagóga - dokončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Grant pomohol postúpiť v rekonštrukcii synagógy (oprava strechy zimnej modlitebne, nová strešná krytina, vybudovanie terasy a bezbariéroveho vstupu do budovy).
b) podpora a rozvoj športu 19 989,77 € 17005_Športová akadémia Mateja Tótha, o.z._Zakúpením 55 športových sád sa zvýšila kvalita materiálneho vybavenia športovísk na 79 školách vo všetkých okresoch na Slovensku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € 17006_Horská služba Malá Fatra_Zakúpením OOPP pre horských záchranárov (60 ks letných búnd, 22 ks pohotovostných ruksakov) sa zlepšili podmienky poskytovania prvej pomoci na horách.
e) podpora vzdelávania 20 000 € 17007_Korean Heritage Language School, Bratislava_Materiálna podpora jazykovej školy, cieľom projektu bolo zabezpečiť študentom kvalitné podmienky pre štúdium.
e) podpora vzdelávania 11 913,28 € 17008_Nadácia Kia Motors Slovakia v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline zabezpečila vzdelávanie v oblasti prevencie bezpečnosti na cestách. Z grantu boli zakúpené didaktické pomôcky a kancelárske potreby. Vzdelávacích aktivít sa počas roka zúčastnilo viac ako 17 000 detí, seniorov a účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 10 068 € 17009_Slovenský paralympijský výbor_Zlepšenie podmienok pre šport zdravotne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku zakúpením handbiku, dualski a mobilnej nadstavby vozíka.
e) podpora vzdelávania 7 240,26 € 17010_Žilinská univerzita_v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia zorganizovala 2. ročník Automobilovej Junior Akadémie. Týždenný vzdelávací a zážitkový program určený žiakom základných škôl, z prostriedkov bola zabezpečená logistika akadémie, lektori, program a nákup didaktických pomôcok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 83 130,94 € 17011_Nadácia Kia Motors Slovakia zabezpečila a podporila 2. fázu stavebných a inštalačných prác revitalizácie a rekonštrukcie Parku Ľudovíta Štúra v správe Mesta Žilina. Osadením drobnej architektúry, položením žuly okolo sochy Ĺ.Štúra a inštaláciou troch pitných fontánok sa dokončila rekonštrukcia parku.
e) podpora vzdelávania 4 900 € 17012_ZŠ Žabokreky_Zriadenie permakultúrnej triedy, ktorá slúži ako zóna na environmentálnu výchovu.
e) podpora vzdelávania 4 500 € 17013_Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto_Zariadila sa nová IKT učebňa.
e) podpora vzdelávania 4 982,98 € 17014_Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin_Vybavenie fyzikálneho laboratória ďalšími pomôckami na realizáciu workshopov s názvom "Zážitkovou experimentálnou fyzikou k poznaniu".
e) podpora vzdelávania 4 364,16 € 17015_Spojená škola Malé Tatry, Ružomberok_Zakúpenie pomôcok na zariadenie senzorickej miestnosti na podporu zmyslového vnímania a senzorickej integrácie.
e) podpora vzdelávania 5 000 € 17016_OZ na záchranu bytčianskej synagógy, Bytča_Technické zabezpečenie podujatí pre 600 žiakov a študentov. Prostredníctvom prednášky Židia v Bytči, výstave dobových fotografií a predstavení o Anne Frankovej dostali pravdivé a neskreslené informácie o židovskej komunite, jej význame a antisiemitizme.
e) podpora vzdelávania 1 055 € 17017_Alino, n.o., Žilina_Podpora environmentálnej výchovy pre školy Alino.
e) podpora vzdelávania 3 685,5 € 17018_Základná škola Hany Zelinovej, Vrútky_Zlepšenie jazykových kompetencií pomocou informačno komunikačných technológií.
e) podpora vzdelávania 4 601,22 € 17019_ZŠ a MŠ Školská 49, Žilina_Vybavenie školskej knižnice novými knihami a logicko-spoločenskými hrami zvýšil záujem žiakov o knihy.
e) podpora vzdelávania 4 469,5 € 17020_Spojená Škola J.M.Hurbana pri zdravotníckom zariadení, Žilina_Zlepšenie vybavenosti školy informačno-komunikačnými prostriedkami vo výchovno-vzdelávacom procese, zlepšenie vybavenie učebne zakúpením 6 kusov žiackych stolov a 12 kusov stoličiek, obohatenie knižnice o nové tituly.
e) podpora vzdelávania 1 585,08 € 17021_Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka, Žilina_Zakúpením nových hudobných nástrojov sa zvýšila úroveň a kvalita výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím.
e) podpora vzdelávania 5 000 € 17022_SOŠ Technická, Čadca_Projektom bol realizovaný nákup automobilového softvéru a diagnostických zariadení s príslušenstvom s cieľom skvalitniť a zatraktívniť inovatívne formy vzdelávania v oblasti automobilovej techniky.
e) podpora vzdelávania 4 989,5 € 17023_SOŠ elektrotechnická v Žiline_Skvalitnenie systému technického vzdelávania v oblasti automatizácie prostredníctvom moderných mikroprocesorových technológií.
e) podpora vzdelávania 4 390 € 17024_Tilia, o.z._Materiálna podpora ekovýchovnej akcie Deň včely na školách, do ktorej sa zapojili miestni včelári, školy prispeli výtvarnou prácou. Po dňoch včely sa sformovala skupina žiakov so záujmom o včelársky krúžok, ktorý sa v lete viackrát stretol aj priamo vo včelnici. V rámci projektu sa uskutočnil aj košikársky kurz a pečenie kváskového chleba.
e) podpora vzdelávania 4 593,37 € 17025_Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o._Vďaka projektu sa zrealizovalo školenie pre odborníkov v oblasti podpory rozvoja komunikácie detí s viacnásobným postihnutím. Zároveň sa podarilo vybaviť centrum modernými pomôckami na nácvik alternatívnej komunikácie.
e) podpora vzdelávania 4 911,1 € 17026_Jazyková škola Žilina_JŠ získala modernú jazykovú učebňu s novým technicko-materiálnym vybavením. Zlepšili sa podmienky pre výchovno-vzdelávací proces a samotná kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.
e) podpora vzdelávania 2 300 € 17027_MŠ Aurela Stodolu, Martin_Zakúpením kostýmov do krúžku tvorivej dramatiky sa rozvíja tvorivý potenciál dieťaťa predškolského veku.
e) podpora vzdelávania 2 453 € 17028_ZŠ Lichardova, Žilina_Realizáciou záhrady zážitkového učenia sa zveľadilo okolie letnej triedy, v ktorej sa žiaci učia.
e) podpora vzdelávania 3 500 € 17029_Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš_Vybavenie školského masérskeho štúdia.
e) podpora vzdelávania 4 947,08 € 17030_OZ za rozvoj OA - AKADÉMIA Ružomberok_Vybudovanie jazykového laboratória prispelo k efektívnejšiemu osvojovaniu si nových vedomosti a tým zvýšeniu jazykových kompetencií žiakov.
e) podpora vzdelávania 2 357,8 € 17031_Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina_Podpora dramatickej výchovy na škole, učenie sa literatúry prostredníctvom zážitkového učenia.
e) podpora vzdelávania 3 422 € 17032_Materská škola Maršová - Rašov, Bytča_Materiálna podpora zmyslovej záhrady v škôlke, ktorá rozvíja vzťah detí k prírode.
e) podpora vzdelávania 4 055,8 € 17033_Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku_Vybavenie ateliéru školskej televízie a zavedenie krúžku multimédiá, v ktorom si žiaci môžu prakticky overiť poznatky v oblasti multimédií, práce s kamerou, fotografiou, strihom a redaktorskou prácou.
e) podpora vzdelávania 4 954,18 € 17034_Základná škola Rudina_Vďaka projektu sa rozšíril obsah vzdelávania na hodinách Informatiky, Matematiky, prírodovedných predmetov o oblasť robotiky.
e) podpora vzdelávania 4 869 € 17035_Evanjelická spojená škola, Martin_Prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím zakúpených programovateľných robotických stavebníc boli podporený študenti školy v oblasti STEM a zvýšil sa záujem o predmety zvýšeniu záujmu o prírodovedné vedy. Do projektu boli zapojení žiaci gymnázia, základnej i materskej školy.
e) podpora vzdelávania 2 400 € 17036_ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš_Zriadením školiacej učebne s modernou didaktickou technikou sa vytvorili podmienky pre tvorbu propagačných materiálov o škole, na realizáciu vzdelávacích aktivít rodičov s odborníkmi a pre skvalitnenie výučby.
e) podpora vzdelávania 3 499 € 17037_SOŠ stavebná, Žilina_Vybavenie učebne meracími prístrojmi pre vyučovanie žiakov študijného odboru Technik energetických zariadení budov.
e) podpora vzdelávania 4 113 € 17038_ZŠ Svrčinovec_V rámci projektu sa podarilo zrekonštruovať staré priestory a vytvoriť krásnu a hlavne plne funkčnú a vybavenú školskú kuchynku s jedálňou, ktorá bude slúžiť na Školu varenia.
e) podpora vzdelávania 3 070 € 17039_Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín_Vybudovanie základov digitálneho a aj mobilného pracoviska pre 3D simuláciu, vizualizáciu a 3D tlač ako doplnok strojárskej prípravy na škole.
e) podpora vzdelávania 3 430 € 17040_Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej_V areály pribudol viacúčelový altánok, ohnisko a lavičky, vyzdobený výrobkami z hliny. Na zhotovení sa podieľali žiaci so svojim starkými remeselníkmi.
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € 17041_Šachový klub Ružomberok_Materiálno-technická podpora medzinárodného šachového podujatia Ružomberok Chessfest 2017, na ktorom sa zišlo 600 hráčov z 12 krajín.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € 17042_Telovýchovná jednota Novoť_Zakúpenie 22 ks bežkárskych setov pre deti základnej školy. Vďaka bežkám môžu športovať a zároveň spoznávať krásy slovenských hôr.
b) podpora a rozvoj športu 2 525 € 17043_ŠK JUVENTA Žilina_Realizácia športových podujatí počas 3 víkendov v mesiaci jún 2017. Podarilo sa spropagovať netradičné športy ako Ringo, Bedminton, Florbal a už tradičným podujatím Viacboja všestrannosti priviesť deti už predškolského veku k pravidelným športovým návykom. Podujatia sa zúčastnilo spolu 362 detí, mládeže, dospelých a seniorov.
b) podpora a rozvoj športu 4 829,75 € 17044_DHZ Kláštor pod Znievom_Zakúpenie novej motorovej striekačky sa skvalitnili a zlepšili športové podmienky a výsledky detí a mládeže na hasičských súťažiach.
b) podpora a rozvoj športu 3 372,04 € 17045_TJ ŠTART Veľké Rovné_Zlepšenie materiálneho vybavenia a tréningového procesu mládežníckych družstiev TJ Štart Veľké Rovné.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17046_Obecný futbalový klub Kotrčiná Lúčka_Pomocou zakúpeného vybavenia sa výrazne zvýšila efektivita tréningového procesu.Tréneri absolvovali za peniaze z grantu trénerské kurzy COERVER, ktoré sú pre akadémiu kľúčovým aspektom v celom projekte práce s mládežou.
b) podpora a rozvoj športu 4 923,74 € 17047_OŠK NEDEDZA_Zakúpenie materiálnych pomôcok, ktoré sú niekoľkokrát týždenne využívané pre plnohodnotný tréning najmenších talentov. Tréneri úspešne absolvovali trénerské kurzy hradené z grantu.
b) podpora a rozvoj športu 1 218,95 € 17048_SRRZ-RZ pri MŠ Blatnica_50 detí predškolského veku sa zúčastnilo "Veľkého športového dňa" a osvojilo si základy rôznych športových disciplín, pravidiel hry fair play a zlepšilo sa materiálne vybavenie MŠ pre pohybové aktivity detí.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17049_Televýchovná jednota Mladosť Žilina, oddiel džudo_Nákupom nových žineniek (tatami) sa výrazne zlepšili tréningové podmienky a môžu sa uskutočňovať aj majstrovské súťaže.
b) podpora a rozvoj športu 1 688 € 17050_OZ klub mladé makovice 95_Deti a mladí ľudia sa môžu vďaka projektu a zakúpeným športovým pomôckam vo svojom voľnom čase venovať športovým aktivitám so svojimi kamarátmi.
b) podpora a rozvoj športu 3 297,7 € 17051_Základná škola Jozefa Hanulu, Liptovské Sliače_Modernizácia zariadenia telocvične na hru florbal zakúpením mantinelmi, bránkami a iným materiálom na vybavenie na túto hru. Uskutočnenie turnaja zvýšenie záujmu o florbal a využívanie zmodernizovanej telocvične.
b) podpora a rozvoj športu 1 973,85 € 17052_Mládežnícky športový klub Snežnica_Materiálne zabezpečenie turnajov Snežnica Cup 2017. Do futbalových zápasov sa v rámci turnajov aktívne zapojilo celkom 149 detí do 15 rokov.
b) podpora a rozvoj športu 4 978,8 € 17053_Naše Nolčovo, o.z._Vytvorenie detského ihriska vrátane certifikovaných hracích prvkov a bylinkového záhonu. Deti trávia viac času vonku a menej "čumia" do smartphonu.
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € 17054_Obec Habovka_Vytvorenie relaxačnej zóny v obci vrátane prvkov fit ihriska alebo posilňovne na vzduchu. Vonkajšie fitnes zariadenie pomôže udržať zdravý životný štýl, fyzickú i duševnú vitalitu mládeže a detí.
b) podpora a rozvoj športu 3 650 € 17055_Turčianska bicyklová skupina JUS, o.z._Zorganizovanie podujatia Martinský bicyklový deň s 200 účastníkmi.
b) podpora a rozvoj športu 1 290 € 17056_AKADÉMIA JUVENTUS Žilina_Z dotácie sa zakúpilo 22 zápasových setov na majstrovské a prípravné zápasy pre deti ako aj materiálne zabezpečenie na tréningový proces a futbalové zápasy. Finančne sa odbremenili rodičia detí.
b) podpora a rozvoj športu 1 325 € 17057_Inline Club Žilina_Materiálne zabezpečenie Inline polmaratónu a detského inlinu, ktoré sa zúčastnilo 89 pretekárov.
b) podpora a rozvoj športu 4 977 € 17058_Obec Horný Kalník_Rekonštrukcia a zväčšenie miestneho detského ihriska, ktoré sa zmenilo na športový areál. Vzniklo bezpečné miesto pre najmenšie deti a vybudoval sa aj priestor na hranie loptových hier, ktorý v posledných rokoch v obci absentoval.
b) podpora a rozvoj športu 3 660 € 17059_Cyklistická Detská Tour, o.z._Podpora podujatia Detská Tour Petra Sagana Súľov. Do projektu sa zapojilo viac ako 400 detí a na podujatie celkovo prišlo viac ako 1000 divákov. Súťažilo sa v jednotlivých kategóriách a prebiehala aj edukácia v oblasti zručností.
b) podpora a rozvoj športu 3 750 € 17060_Žilinský klub vodákov_Materiálna podpora podujatia "Skús čo dokážeš na vode", kde si 69 detí vyskúšalo vodácke športy.
b) podpora a rozvoj športu 4 100 € 17061_MHA MARTIN_Financovanie detských hokejových setov (50 párov korčúľ a prilieb k dispozícii "novým a starším" členom,6 setov výstroja pre najmenších korčuliarov). Vo výsledku sa odľahčili rozpočet rodičov a prihlásilo sa na ľadový hokej 9 nových mladých hráčov. Zlepšovanie zdravia a pohybových schopností mládeže.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17063_V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže_V rámci projektu bol zriadení Adventure Park v Ústí nad Priehradou. Zakúpili sa športové potreby na vodné športy ako aj vonkajšie posilňovacie stroje. Realizácia 4 prezentácií netradičných športov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17064_Gymnastika a fitness Žilina, o.z._Vďaka projektu sa podarilo zakúpiť kvalitné gymnastické náradie aj s príslušenstvom a to bradlá, kladinu a podlahu. Vďaka tomuto náradiu bol zabezpečený kvalitný tréningový proces viac ako 200 detí a mládeže.
b) podpora a rozvoj športu 4 828,57 € 17065_Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine_Kúpa a osadenie mantinelov ihriska, podpora miestneho florbalového mužstva, využitie ihriska na iné športové aktivity.
b) podpora a rozvoj športu 1 700 € 17066_Obecný športový klub Rosina_Podpora mládežníckej základne OŠK Rosina v oddiely zrakovo postihnutých športovcov. Zakúpením nového hracieho stola, hráčskych rakiet a špeciálne ozvučených loptičiek sa výrazne zlepšilo materiálno-technické vybavenie pre mladých nádejných hráčov.
b) podpora a rozvoj športu 2 565 € 17067_Športový klub stolného tenisu Ružomberok_Nové vybavenie vybavenú stolnotenisovej haly (3 stolnotenisové stoly, 6 rozhodcovských stolíkov), ktorú využijú naši mládežníci, veteráni ale aj široká verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 3 105 € 17068_Atletický klub Victória Turany_Zakúpením sektoru na skok vysoký, jeho príslušenstva, špeciálnej skokanskej obuvi a atletických dresov sa zlepšila výkonnosť v disciplíne skok do výšky.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17069_Lukostrelecký klub REFLEX Žilina_Zorganizovanie terénneho lukostreleckého preteku a lukostreleckého sústredenia pre 30 detí a mládež z 3 lukostreleckých klubov na Slovensku.
b) podpora a rozvoj športu 4 203 € 17070_Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš_Vybudovanie vonkajšej posilňovne, ktorú ako súčasť školského vyučovania využíva 147 žiakov školy, 7 učiteľov školy a zamestnancov ako aj deti z okolia.
b) podpora a rozvoj športu 4 660 € 17071_Futbalový klub SOKOL Stankovany_Materiálno-organizačné zabezpečenie mládežníckych futbalových turnajov, ktoré sa uskutočnili počas troch júnových víkendov (6 hracích dní). Sily si zmeralo viac ako 100 družstiev z celého Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny.
b) podpora a rozvoj športu 2 064 € 17072_Materská škola Margarétka vo Vrútkach_V škôlke sa vybudovala a vybavila športovými pomôckami nová telocvičňa. Z grantu sa zriadila telocvičňu a vybavila sa potrebným náradím na športové aktivity. Ďalej boli zakúpené dopravné prostriedky, ktoré deti využívajú pri pobyte vonku.
b) podpora a rozvoj športu 4 890,5 € 17073_Telovýchovná jednota SPARTAK Vysoká nad Kysucou_Realizáciou projektu sa zmodernizovali pôvodné šatne prípravky, žiakov a dorastu v budove TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Vznikli tak moderné, hygienické a hlavne funkčné priestory.
b) podpora a rozvoj športu 1 149,56 € 17074_DOMEC, o.z._Materiálne zabezpečenie a skvalitnenie tradičného bežeckého preteku. Behu sa zúčastnilo viac ako 120 detí so sprievodom rodičov.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € 17075_Športový klub polície Žilina_Projekt bol zameraný na nákup doskočiska pre skok vysoký, ktorý v meste Žilina vôbec nebol a je veľmi potrebný pre rozvoj atletiky. Doskočisko využívajú všetci členovia klubu ŠKP Žilina a prilákalo to aj nových záujemcov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17076_Obec Belá-Dulice_Vybudovanie verejne prístupného vonkajšieho fitness športoviska pre individuálne rekreačné, ale i organizované tréningové využívanie.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17077_Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri MŠ v Krpeľanoch_Zrealizovala športovisko, detského ihriska, hlavne pre malé deti, kde si môžu bezpečne zašportovať.
b) podpora a rozvoj športu 2 990 € 17078_K-7 Psovodi Žilina - záchranári Slovenskej republiky_Boli realizované sústredenia mladých psovodov - záchranárov K-7 so špeciálnymi psami, kde využili pomôcky zakúpené z grantu.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € 17079_Academic Žilinská univerzita v Žiline_Bol zakúpený florbalový mantinelový systém určený pre skvalitnenie tréningových podmienok mládežníckych družstiev vo florbale. Uvedený športový materiál slúži mládežníckym družstvám AC UNIZA na tréningy a súťaže. Pravidelne ho využíva cca 150 mladých športovcov za týždeň.
b) podpora a rozvoj športu 2 260 € 17080_Volleyball Academy Žilina, o. z._Podpora podujatia Majstrovstvá Slovenska 2017 vo volejbale dievčat do 18 rokov, na ktorom sa odohralo 20 zápasov.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € 17081_Atletický klub zdravotne postihnutých očanov Profico_V rámci projektu sa zakúpilo športové náradie a športové sedačky pre zdravotne postihnutých športovcov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € 17082_Slovenské hnutie špeciálnych olympiád_Podpora podujatia X. Národné hry špeciálnych olympiád, ktorého sa zúčastnilo 170 mentálne postihnutých športovcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 25 000 € 17083_Mesto Žilina_Technicko-organizačné zabezpečenie 23.ročníka tradičného podujatia Staromestké slávnosti.
e) podpora vzdelávania 2 300 € 17084_OZ Prekonať bariéru - škola pre Európu_Vďaka projektu mohlo 120 študentov, mladých vodičov, absolvovať školu šmyku s získať tak základné zručnosti a vedomosti pri riešení krízových situácií na cestách, poskytovaní prvej pomoci a informácie z trestnoprávnej zodpovednosti.
e) podpora vzdelávania 15 000 € 17087_Občianske združenie Záleží nám_Financovanie kurzu Vodičských preukazov pre 21 detí z detských domovov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17088_Obnova Slovenskej Zeme, o.z._Financovanie stavebného materiálu používaného dobrovoľníkmi na konzerváciu pamiatky, kostola sv. Heleny. Vďaka realizácii projektu je pamiatka bezpečnejšia, niektoré jej časti sú vysoko odborne zakonzervované, okolie je upravenejšie a kultúrnejšie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17089_Nadácia Krajina harmónie_Zabezpečenie materiálu na komunitný festival InterNos 2017 ako aj športových potrieb a pracovných pomôcok na skrášlenie komunitnej záhrady.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 999,64 € 17090_Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o._Zútulnenie prijímacej ambulancie (financovanie vymaľovania, kobercov a presun nábytku).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17091_Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA_Zakúpili a osadili sa štyri lavičky a exteriérový stôl. Dobudovala sa aj oddychová zelená zóna v záhrade vysadením okrasno-úžitkových drevín.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17094_OZ MULICA_Projek výrazne pomohol vylepšiť priestor Cyklodielne Recykel. Novými oknami a dverami sa zvýšili bezpečnosť a tepelná izolácia dielne. Zároveň sa zorganizovali dve cyklojazdy pre verejnosť.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17096_Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina_Vymenilo sa 6 ks radiátorov a vysadilo sa 22 ks izbových rastlín v zariadení pre seniorov. Rovnako sa revitalizovala podlaha v zariadení pre seniorov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 999,99 € 17097_Kysucký Oriešok o.z._Zlepšila sa kvalita a ochrana detského ihriska novým náterom. Rozšírilo sa o nové hojdačky, kresliacou tabuľou, pieskoviskom. Upravil sa areál a jeho okolie. Zakúpením kamery sa zabezpečila ochrana areálu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17098_Vlastnou cestou o.z._Materiálna podpora letných workshopov pre ľudí s mentálnym postihnutím.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 949,6 € 17102_Cech Terra de Selinan o.z._Zakúpenie materiálu na výrobu mečov. Deti a mládež (niekedy aj dospelí) sa naučili nové zručnosti pri práci s drevom a rozšírili si znalosti o histórii, remesla či šermu ako takého.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 854 € 17103_Futbalový klub SOKOL Stankovany_Usporiadanie futbalového turnaja.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17104_Žilinský útulok Mojš_Zabezpečenie výhrevných podložiek do kotercov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 950,01 € 17105_Nadácia kresťanského vzdelávania_Z grantu sa zakúpil materiál na vybudovanie kruhovej skalky na školskom dvore. Vďaka náradiu sa deti budú môcť starať o bylinkovú špirálu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € 17106_Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá_V rámci projektu sa podarilo zrekonštruovať tri voliéry a vnútorné priestory bývalého humna.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 955,12 € 17108_Preles, o.z_Zakúpenie materiálu na opravu drobných vecí - opravy lavičiek a sôch v lesoparku, úpravu okolia.
e) podpora vzdelávania 26 556,2 € 17109_Nadácia Kia Motors Slovakia zorganizovala Detskú anglickú univerzitu pre 250 detí počas letných prázdnin.
e) podpora vzdelávania 6 800 € 17110_Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina_Vďaka zakúpeným moderným didaktickým, interaktívnym a technickým pomôckam sa zvýšil záujem žiakov o vyučovanie anglického jazyka.
b) podpora a rozvoj športu 13 620 € 17111_Mesto Žilina_Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru (84 cyklo stojanov, 3 bikeboxy, 2 servisné stojany) v meste Žilina.
b) podpora a rozvoj športu 53 160 € 17112_Slovenský cykloklub_Osadilo sa 20 nových veľkoplošných panelov s veľkoplošnými mapami, na cykloportál sa pridalo celkovo 120 cykloturistických trás s celkovou dĺžkou 1413,5 km, spracoval sa cyklosprievodca s 50 najkrajšími cyklovýletmi v kraji.
b) podpora a rozvoj športu 14 999,21 € 17113_Obec Trebostovo_Na frekventovanej cyklotrase po tzv. tankovej ceste z Martina do Valče, pribudla nová cyklorozhľadňa.
b) podpora a rozvoj športu 25 000 € 17114_Mesto Martin_Vďaka projektu sa podarilo zrekonštruovať 450 m bezpečného cyklo-prepojenia po nábreží rieky Turiec.
b) podpora a rozvoj športu 18 000 € 17115_Obec Teplička nad Váhom_Prístrešok s cyklostojanmi bol vybudovaný v školskom areáli.
b) podpora a rozvoj športu 18 000 € 17116_Obec Varín_Obnovou asfaltového krytu cyklochodníka sa zvýšila bezpečnosť cyklistov a korčuliari môžu využívať celú cyklotrasu na športové aktivity, ale aj na dopravu do práce.
b) podpora a rozvoj športu 17 918,4 € 17117_Obec Mojš_Zvýšenie atraktivity cyklotrasy idúcej okolo obce Mojš vybudovaním vyhliadkovej veže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 18 000 € 17118_Obec Nededza_Vybudovanie oddychovej zóny, amfiteátru, v obci a osadenie informačnej tabule.
b) podpora a rozvoj športu 110 926,79 € 17119_Nadácia Kia Motors Slovakia ukončila I. etapu realizácie pumptrackovej dráhy pri Vodnom diele v Žiline.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € 17120_Žilinský samosprávny kraj_Podpora podujatí hradná cyklojazda 2017 a Slovenský skateboardový pohár zvýšila atraktivitu cyklotrasy.
b) podpora a rozvoj športu 17 806,8 € 17121_Obec Gbeľany_Jedným z výsledkov projektu je oplotenie pomocného ihrisko v areáli Športového klubu v Gbeľanoch. Ďalším z výsledkov projektu je vnútorné vybavenie šatí ŠK, ktoré vnútorné priestory Športového klubu v Gbeľanoch dotvorilo nielen po praktickej stránke ale aj po estetickej stránke.
b) podpora a rozvoj športu 39 995,39 € 17122_One for all o.z._Futbalové vybavenie pre detské a dorastenecké mužstvá v rámci MŠK Žilina.
b) podpora a rozvoj športu 18 000 € 17123_Obec Krasňany_V rámci projektu sa zakúpilo vybavenie pre obecný futbalový klub ako aj vybavenie pre obecnú posilňovňu.
e) podpora vzdelávania 81 738 € 17124_Nadácia Kia Motors Slovakia zakúpila pre základné školy IKT vybavenie.
e) podpora vzdelávania 181 652,67 € 17125_Nadácia Kia Motors Slovakia zakúpila pre materské a základné školy pomôcky na výučbu technického vzdelávania.
e) podpora vzdelávania 10 328,96 € 17126_Dopravná akadémia_Financovanie nových prístrojov pre odbor autoopravár-lakovník.
e) podpora vzdelávania 34 350 € 17127_Stredná odborná škola strojnícka_Zakúpil sa zvárací simulátor a CNC sústruh, čo vo výsledku skvalitnilo prípravu žiakov v škole.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 127,6 € 17131_Nadácia Kia Motors Slovakia zakúpila inteligentné solárne lavičky pre verejnosť.
e) podpora vzdelávania 1 520,92 € 17132_Krajská knižnica Žilina_Realizáciou projektu bolo do knižnice zakúpených 328 titulov kníh relaxačnej, ale aj náučnej a vzdelávacej literatúry, ktorú čitatelia potrebujú pri svojom štúdiu a celoživotnom vzdelávaní.
Spolu 1 497 618,36 €