Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátny veterinárny a potravinový ústav

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
2 435 076€ 1 954 737€ 2 021 668€ 1 867 989€ 2 217 658€ 1 981 987€ 1 852 121€
02
501
Spotreba materiálu
2 089 840€ 1 576 869€ 1 641 169€ 1 494 832€ 1 844 135€ 1 575 852€ 1 484 364€
03
502
Spotreba energie
345 236€ 377 868€ 380 499€ 373 158€ 373 522€ 406 135€ 367 757€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
693 485€ 901 375€ 852 837€ 747 254€ 781 441€ 742 867€ 715 155€
07
511
Opravy a udržiavanie
172 995€ 291 175€ 271 238€ 181 351€ 224 343€ 184 847€ 212 181€
08
512
Cestovné
22 986€ 73 199€ 76 678€ 62 295€ 56 535€ 50 210€ 63 546€
09
513
Náklady na reprezentáciu
743€ 1 061€ 1 614€ 666€ 1 288€ 1 245€ 1 550€
10
518
Ostatné služby
496 761€ 535 939€ 503 308€ 502 941€ 499 275€ 506 565€ 437 878€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 360 444€ 5 441 722€ 4 819 668€ 4 621 188€ 4 356 276€ 4 189 544€ 4 224 660€
12
521
Mzdové náklady
3 755 495€ 3 783 100€ 3 375 046€ 3 232 812€ 3 075 818€ 2 927 163€ 2 967 659€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 311 747€ 1 311 652€ 1 175 595€ 1 122 609€ 1 070 825€ 1 026 228€ 1 046 645€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
77 220€ 75 062€ 66 020€ 62 397€ 59 292€ 53 952€ 46 098€
15
527
Zákonné sociálne náklady
205 117€ 259 447€ 196 727€ 198 875€ 149 841€ 180 481€ 155 469€
16
528
Ostatné sociálne náklady
10 866€ 12 461€ 6 281€ 4 495€ 500€ 1 720€ 8 790€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
43 922€ 44 096€ 33 403€ 39 239€ 37 021€ 40 121€ 32 628€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
19 977€ 14 231€ 20 068€ 22 446€ 18 124€ 22 151€ 12 963€
20
538
Ostatné dane a poplatky
23 945€ 29 865€ 13 335€ 16 793€ 18 898€ 17 970€ 19 665€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
24 769€ 11 500€ 16 235€ 135 457€ 138 828€ 194 744€ 250 496€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 266€ 106 829€ 182 553€ 234 758€
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 20 614€ 92€
26
546
Odpis pohľadávky
17 809€ 3 730€ 9 243€ 2 626€ 7 561€ 8 433€ 12 240€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 861€ 7 757€ 6 992€ 5 564€ 3 824€ 3 667€ 3 498€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
885 429€ 882 897€ 909 533€ 887 519€ 951 168€ 901 315€ 964 465€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
885 429€ 882 897€ 909 533€ 887 519€ 951 168€ 901 315€ 964 465€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
37 179€ 32 297€ 27 758€ 30 534€ 27 466€ 28 014€ 27 353€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
2 902€ 2 902€ 44€ 30€
43
563
Kurzové straty
321€ 507€ 629€ 643€ 881€ 620€ 254€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
33 955€ 28 888€ 27 129€ 29 890€ 26 542€ 27 394€ 27 069€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
9 480 305€ 9 268 623€ 8 681 103€ 8 329 179€ 8 509 860€ 8 078 592€ 8 066 880€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 045 760€ 4 114 050€ 3 685 668€ 3 693 899€ 4 395 951€ 3 926 565€ 3 204 385€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
4 045 760€ 4 114 050€ 3 685 668€ 3 693 899€ 4 395 951€ 3 926 565€ 3 204 385€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
29 867€ 64 503€ 61 742€ 209 489€ 148 045€ 672 424€ 319 937€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 461€ 15 880€ 7 465€ 167 532€ 114 357€ 645 834€ 277 749€
85
642
Tržby z predaja materiálu
142€ 207€ 182€ 138€ 43€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
788€ 206€ 91€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
99€ 163€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
138€ 53€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
24 238€ 48 211€ 54 095€ 41 728€ 33 429€ 26 590€ 42 188€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
133 428€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
133 428€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
133 428€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6€ 20€ 11€ 57€ 742€ 168€ 519€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
103
663
Kurzové zisky
6€ 20€ 11€ 57€ 742€ 168€ 519€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
4 651 044€ 4 183 004€ 3 451 888€ 3 906 619€ 4 302 295€ 3 602 107€ 3 783 699€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
4 473 906€ 4 004 300€ 3 340 874€ 3 806 104€ 4 238 490€ 3 518 853€ 3 666 708€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
121 547€ 122 011€ 89 768€ 100 515€ 63 805€ 83 254€ 116 991€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
55 591€ 56 693€ 21 247€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 726 677€ 8 361 577€ 7 199 308€ 7 810 064€ 8 847 033€ 8 201 265€ 7 441 968€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-753 628€ -907 046€ -1 481 794€ -519 115€ 337 173€ 122 673€ -624 912€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 235€ 4 267€ 4 214€ 9 378€ 2 458€ 102 622€ 62 133€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-754 862€ -911 312€ -1 486 008€ -528 494€ 334 715€ 20 051€ -687 044€