Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 254€ 19 858€ 35 877€ 51 897€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 4 092€ 9 600€ 15 108€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 4 092€ 9 600€ 15 108€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 254€ 15 766€ 26 277€ 36 789€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
5 254€ 15 766€ 26 277€ 36 789€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
7 565€ 2 147€ 22 248€ 77 415€ 928€ 479€ 320€ 79€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
422€ 275€ 20 775€ 61€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
275€ 275€ 275€ 61€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 20 500€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
147€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
7 143€ 1 872€ 1 473€ 77 354€ 928€ 479€ 320€ 79€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
892€ 895€ 790€ 1 112€ 71€ 90€ 90€ 90€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 251€ 977€ 683€ 76 242€ 857€ 389€ 230€ -11€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
8€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
8€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
12 819€ 22 005€ 58 125€ 129 312€ 928€ 479€ 328€ 79€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
380€ 3 052€ 32 000€ 94 428€ -5 926€ -6 326€ -6 476€ -3 271€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
3 052€ 16 500€ 94 427€ -5 926€ -6 325€ -6 477€ -3 271€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-2 672€ -13 448€ -62 427€ 100 354€ 399€ 151€ -3 205€ -3 271€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
12 439€ 18 953€ 26 125€ 34 884€ 6 854€ 6 805€ 6 804€ 3 350€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
700€ 950€ 1 350€ 500€ 399€ 350€ 350€ 350€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
700€ 950€ 1 350€ 500€ 399€ 350€ 350€ 350€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
6 652€ 11 348€ 16 044€ 20 739€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
6 652€ 11 348€ 16 044€ 20 739€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 087€ 6 655€ 8 731€ 13 645€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
277€ 277€ 1 242€ 6 211€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 1 084€ 1 403€ 1 403€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 305€ 951€ 951€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
115€ 294€ 440€ 385€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4 695€ 4 695€ 4 695€ 4 695€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 6 455€ 6 455€ 6 454€ 3 000€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 6 455€ 6 455€ 6 454€ 3 000€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
12 819€ 22 005€ 58 125€ 129 312€ 928€ 479€ 328€ 79€