Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
6 373€ 8 095€ 2 559€ 3 181€ 5 247€ 5 435€ 15 974€ 319€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
2 664€ 2 356€ 0€ 2 260€ 1 661€ 0€ 2 512€ 1 407€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 197€ 213€
05
512
Cestovné
33€ 1 639€ 2 636€ 740€ 4 030€ 3 087€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 216€ 980€ 41€ 13 476€ 3 231€ 136€ 5 807€ 0€
07
518
Ostatné služby
47 624€ 23 682€ 28 507€ 70 166€ 52 967€ 53 390€ 53 976€ 869€
08
521
Mzdové náklady
109 424€ 49 688€ 44 872€ 64 031€ 73 964€ 80 695€ 50 027€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
38 479€ 17 256€ 15 615€ 21 802€ 25 218€ 28 291€ 17 547€ 0€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 328€ 801€ 644€ 1 226€ 1 203€ 2 020€ 1 043€ 0€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
128€ 70€ 0€ 56€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
153€ 56€ 240€ 197€ 59€ 22€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 41€ 0€ 96€ 5€ 331€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
3 500€ 0€ 1 156€
19
544
Úroky
5€
20
545
Kurzové straty
0€ 30€ 167€ 254€ 143€ 26€ 0€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
5 757€
23
548
Manká a škody
1 960€ 1 362€ 2 469€ 2 041€ 162€
24
549
Iné ostatné náklady
1 369€ 1 168€ 1 496€ 1 697€ 1 520€ 1 286€ 457€ 132€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 840€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
3 994€ 46 206€ 60 715€ 50 381€ 41 192€ 19 049€ 9 198€ 8 281€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 600€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
181 252€ 162 893€ 289 643€ 380 682€ 245 921€ 127 443€ 101 182€ 18 759€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
672 715€ 1 130 977€ 603 745€ 1 040 652€ 1 259 082€ 937 683€ 179 569€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
20 416€ 29 774€ 75 118€ 38 237€ 36 687€ 11 131€ 4 338€ 236€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 105 395€ 1 475 610€ 1 127 374€ 1 692 888€ 1 750 960€ 1 270 758€ 445 074€ 30 002€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
40 000€ 97€ 40€ 140€ 2 490€ 1 193€
41
604
Tržby za predaný tovar
4 539€ 5 505€ 122€ 2 137€ 4 159€ 327€ 13 147€ 21 818€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 6€ 1€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 26€ 9€ 17€ 0€ 2€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 480€
56
647
Osobitné výnosy
10€ -3€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
309€ 65 516€ 54 544€ 55 586€ 27 974€ 206 899€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 460€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
16 632€ 35 315€ 74 338€ 40 301€ 36 687€ 11 425€ 4 241€ 247€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
102 897€ 42 148€ 217 014€ 375 167€ 205 677€ 159 371€ 235 546€ 38 298€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
21 019€ 13 606€ 39 256€ 56 951€ 86 325€ 40 258€ 41 999€ 4 784€
70
664
Prijaté členské príspevky
5 080€ 5 330€ 6 030€ 5 930€ 4 380€ 980€ 1 780€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
836 083€ 1 303 382€ 644 802€ 1 078 160€ 1 259 082€ 964 981€ 179 569€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
11 125€ 46 206€ 60 715€ 50 381€ 41 192€ 18 916€ 9 198€ 8 281€
73
691
Dotácie
0€ 1 820€ 500€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 037 694€ 1 517 102€ 1 096 887€ 1 666 582€ 1 668 963€ 1 405 810€ 485 489€ 73 429€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-67 701€ 41 492€ -30 487€ -26 306€ -81 997€ 135 052€ 40 415€ 43 427€
76
591
Daň z príjmov
2 328€ 2 355€ 0€ 1 096€ 2 235€ 4 425€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 1 577€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-67 701€ 39 164€ -32 842€ -26 306€ -83 574€ 133 956€ 38 180€ 39 002€