Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
10 311€ 17 973€ 31 260€ 45 077€ 21 242€ 8 282€ 8 582€ 4 437€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
10 311€ 17 973€ 25 635€ 27 057€ 18 847€ 4 637€ 3 687€ 4 437€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
10 311€ 17 973€ 25 635€ 27 057€ 18 847€ 4 637€ 3 687€ 4 437€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 5 625€ 18 020€ 2 395€ 3 645€ 4 895€ 0€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 5 625€ 18 020€ 2 395€ 3 645€ 4 895€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 362 159€ 4 323 346€ 11 962 779€ 1 359 877€ 444 120€ 434 966€ 290 923€ 7 150€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
50€ 72€ 25€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
50€ 72€ 25€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
496 787€ 102 394€ 18 127€ 17 393€ 1 445€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
496 787€ 102 394€ 18 127€ 17 574€ 945€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ -181€ 500€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 865 322€ 4 220 880€ 11 944 627€ 1 342 462€ 442 675€ 434 966€ 290 923€ 7 150€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 3 088€ 3 692€ 3 704€ 1 984€ 486€ 0€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 865 322€ 4 220 880€ 11 941 539€ 1 338 770€ 438 971€ 432 982€ 290 437€ 7 150€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 318€ 1 650€ 567€ 362€ 0€ 2 682€ 0€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 318€ 1 650€ 567€ 362€ 0€ 2 682€ 0€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 373 788€ 4 342 969€ 11 994 606€ 1 405 316€ 465 362€ 445 930€ 299 505€ 11 587€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
429 168€ 415 839€ 251 523€ 58 649€ -29 481€ -48 622€ 114 936€ -7 525€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
410 839€ 251 523€ 58 649€ -29 481€ -45 663€ 114 936€ -7 525€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
18 329€ 164 316€ 192 874€ 88 130€ 16 182€ -163 558€ 122 461€ -7 525€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
125 310€ 123 750€ 11 736 091€ 1 326 190€ 488 901€ 483 310€ 175 987€ 14 675€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
21 685€ 20 314€ 23 087€ 18 648€ 18 697€ 16 069€ 16 374€ 4 692€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
21 685€ 20 314€ 23 087€ 18 648€ 18 697€ 16 069€ 16 374€ 4 692€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 997€ 11 353€ 12 681€ 632€ 3 555€ 5 084€ 768€ 247€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 997€ 124€ 1 452€ 632€ 3 555€ 5 084€ 768€ 247€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 11 229€ 11 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
101 628€ 92 083€ 11 700 323€ 1 306 910€ 466 649€ 462 157€ 158 845€ 9 736€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
654€ 558€ 1 113€ 1 057€ 5 091€ 148€ 14 600€ 2 769€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
56 282€ 50 233€ 45 803€ 34 523€ 30 983€ 29 565€ 0€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
34 006€ 31 564€ 28 580€ 24 546€ 21 149€ 18 040€ 4 007€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
10 626€ 9 668€ 9 165€ 7 385€ 6 323€ 5 953€ 112€ 112€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 11 600 178€ 1 239 339€ 403 043€ 408 378€ 140 126€ 6 850€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
60€ 60€ 15 484€ 60€ 60€ 73€ 0€ 4€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 819 310€ 3 803 380€ 6 992€ 20 477€ 5 942€ 11 242€ 8 582€ 4 437€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 819 310€ 3 803 380€ 6 992€ 20 477€ 5 942€ 11 242€ 8 582€ 4 437€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
3 373 788€ 4 342 969€ 11 994 606€ 1 405 316€ 465 362€ 445 930€ 299 505€ 11 587€