Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
17 973€ 31 260€ 45 077€ 21 242€ 8 282€ 8 582€ 4 437€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
17 973€ 25 635€ 27 057€ 18 847€ 4 637€ 3 687€ 4 437€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
17 973€ 25 635€ 27 057€ 18 847€ 4 637€ 3 687€ 4 437€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 625€ 18 020€ 2 395€ 3 645€ 4 895€ 0€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
5 625€ 18 020€ 2 395€ 3 645€ 4 895€ 0€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 323 346€ 11 962 779€ 1 359 877€ 444 120€ 434 966€ 290 923€ 7 150€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
72€ 25€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
72€ 25€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
102 394€ 18 127€ 17 393€ 1 445€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
102 394€ 18 127€ 17 574€ 945€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ -181€ 500€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 220 880€ 11 944 627€ 1 342 462€ 442 675€ 434 966€ 290 923€ 7 150€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 088€ 3 692€ 3 704€ 1 984€ 486€ 0€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
4 220 880€ 11 941 539€ 1 338 770€ 438 971€ 432 982€ 290 437€ 7 150€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 650€ 567€ 362€ 0€ 2 682€ 0€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 650€ 567€ 362€ 0€ 2 682€ 0€ 0€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 342 969€ 11 994 606€ 1 405 316€ 465 362€ 445 930€ 299 505€ 11 587€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
415 839€ 251 523€ 58 649€ -29 481€ -48 622€ 114 936€ -7 525€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
 
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
251 523€ 58 649€ -29 481€ -45 663€ 114 936€ -7 525€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
164 316€ 192 874€ 88 130€ 16 182€ -163 558€ 122 461€ -7 525€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
123 750€ 11 736 091€ 1 326 190€ 488 901€ 483 310€ 175 987€ 14 675€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
20 314€ 23 087€ 18 648€ 18 697€ 16 069€ 16 374€ 4 692€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
20 314€ 23 087€ 18 648€ 18 697€ 16 069€ 16 374€ 4 692€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
11 353€ 12 681€ 632€ 3 555€ 5 084€ 768€ 247€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
124€ 1 452€ 632€ 3 555€ 5 084€ 768€ 247€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
11 229€ 11 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
92 083€ 11 700 323€ 1 306 910€ 466 649€ 462 157€ 158 845€ 9 736€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
558€ 1 113€ 1 057€ 5 091€ 148€ 14 600€ 2 769€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
50 233€ 45 803€ 34 523€ 30 983€ 29 565€ 0€ 0€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
31 564€ 28 580€ 24 546€ 21 149€ 18 040€ 4 007€ 0€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
9 668€ 9 165€ 7 385€ 6 323€ 5 953€ 112€ 112€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
11 600 178€ 1 239 339€ 403 043€ 408 378€ 140 126€ 6 850€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
60€ 15 484€ 60€ 60€ 73€ 0€ 4€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
3 803 380€ 6 992€ 20 477€ 5 942€ 11 242€ 8 582€ 4 437€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
3 803 380€ 6 992€ 20 477€ 5 942€ 11 242€ 8 582€ 4 437€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 342 969€ 11 994 606€ 1 405 316€ 465 362€ 445 930€ 299 505€ 11 587€