Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
6 248€ 17 557€ 14 700€ 14 685€ 11 746€ 36 133€ 23 793€ 55 327€
02
502
Spotreba energie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
842€ 976€ 493€ 2 104€ 547€ 9 781€ 18 036€ 360€
05
512
Cestovné
20 195€ 556€ 3 386€ 16 079€ 8 929€ 8 146€ 4 285€ 1 183€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 104€ 1 207€ 1 720€ 3 126€ 3 244€ 8 744€ 1 574€ 681€
07
518
Ostatné služby
81 218€ 81 354€ 75 877€ 56 529€ 74 774€ 106 277€ 98 888€ 28 124€
08
521
Mzdové náklady
828 410€ 787 510€ 653 147€ 591 258€ 510 518€ 432 536€ 391 587€ 101 424€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
283 187€ 269 528€ 219 364€ 201 035€ 172 484€ 142 880€ 127 252€ 33 615€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
27 064€ 22 890€ 17 162€ 16 334€ 14 065€ 12 679€ 16 453€ 3 552€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 324€ 1 427€ 20€ 80€ 40€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
57€ 56€ 55€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 151€ 3 302€ 2 940€ 2 477€ 6 150€ 3 301€ 560€ 191€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 7 052€ 20 000€ 0€ 0€ 60€ 5€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 170€ 0€
20
545
Kurzové straty
15€ 52€ 49€ 6€ 1€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 16 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 089€ 17 403€ 959€ 393€ 216€ 178€ 238€ 20€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 662€ 13 287€ 20 057€ 13 497€ 5 400€ 2 340€ 855€ 63€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
19 604 005€ 26 729 240€ 17 986 255€ 21 060 990€ 18 880 053€ 14 084 051€ 14 203 833€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
20 871 571€ 27 953 345€ 19 032 678€ 21 978 659€ 19 688 191€ 14 847 107€ 14 887 528€ 0€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
115 289€ 213 161€ 72 906€ 127 574€ 104 225€ 94 027€ 153 353€ 300€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 731€ 653€ 861€ 3€
54
645
Kurzové zisky
8€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 52€ 0€ 115€ 0€ 21€ 209€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
154€ 0€ 60€ 258€ 0€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
20 774 449€ 27 904 448€ 19 152 646€ 21 939 040€ 19 599 298€ 14 588 962€ 14 855 729€ 216 713€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
20 889 900€ 28 117 661€ 19 225 552€ 22 066 789€ 19 704 512€ 14 683 674€ 15 010 152€ 217 016€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
18 329€ 164 316€ 192 874€ 88 130€ 16 321€ -163 433€ 122 625€ -7 524€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 139€ 125€ 163€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
18 329€ 164 316€ 192 874€ 88 130€ 16 182€ -163 558€ 122 461€ -7 525€