Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.06.2020
31.12.2020
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 165 148 € 4 633 146 € 4 538 176 € 3 509 885 € 3 467 333 € 4 043 565 € 3 613 233 € 3 559 897 € 2 902 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 695 € 35 611 € 42 357 € 50 165 € 10 197 € 11 457 € 14 812 € 17 729 € 10 757 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 166 € 25 871 € 32 116 € 42 821 € 273 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
15 166€ 25 871€ 32 116€ 42 821€ 273€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 529 € 9 740 € 10 241 € 7 344 € 10 197 € 11 457 € 14 812 € 17 729 € 10 484 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 2 005€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 529€ 9 740€ 10 241€ 7 344€ 10 197€ 11 457€ 14 812€ 17 729€ 8 479€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 126 302 € 4 593 143 € 4 491 607 € 3 455 310 € 3 449 848 € 4 018 506 € 3 586 085 € 3 530 554 € 2 848 321 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 409 785 € 1 652 079 € 1 754 658 € 1 835 189 € 1 499 892 € 1 144 654 € 1 177 579 € 1 653 301 € 1 538 054 €
035
B.I.1
Materiál
1 370€ 1 010€ 986€ 1 266€ 1 250€ 1 230€ 1 112€ 1 310€ 1 316€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 408 415€ 1 651 069€ 1 753 672€ 1 833 923€ 1 498 642€ 1 143 424€ 1 176 467€ 1 651 991€ 1 536 738€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
130 628 € 109 895 € 41 319 € 67 507 € 99 671 € 136 702 € 101 705 € 82 873 € 69 706 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
100€ 0€ 21 100€ 62 600€ 95 000€ 66 200€ 66 400€ 66 400€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
130 528€ 109 895€ 41 319€ 46 407€ 37 071€ 41 702€ 35 505€ 16 473€ 3 306€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 213 870 € 1 577 542 € 675 979 € 1 084 086 € 1 549 746 € 1 684 796 € 1 550 733 € 1 715 783 € 1 237 965 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 210 806 € 1 574 542 € 649 623 € 1 053 512 € 1 496 354 € 1 675 108 € 1 505 143 € 1 701 759 € 1 090 109 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
56 545€ 133 624€ 161 777€ 13 411€ 44 014€ 55 421€ 3 350€ 1 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 154 261€ 1 440 918€ 487 846€ 1 040 101€ 1 452 340€ 1 619 687€ 1 505 143€ 1 698 409€ 1 089 109€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 774€ 43 168€ 32 266€ 115 806€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 064€ 3 000€ 26 356€ 29 800€ 10 224€ 9 688€ 13 324€ 14 024€ 32 050€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 372 019 € 1 253 627 € 2 019 651 € 468 528 € 300 539 € 1 052 354 € 756 068 € 78 597 € 2 596 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 616€ 2 895€ 2 345€ 5 558€ 3 424€ 3 644€ 2 331€ 2 939€ 2 596€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 370 403€ 1 250 732€ 2 017 306€ 462 970€ 297 115€ 1 048 710€ 753 737€ 75 658€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 151 € 4 392 € 4 212 € 4 410 € 7 288 € 13 602 € 12 336 € 11 614 € 43 883 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 151€ 4 255€ 4 212€ 4 410€ 7 288€ 13 602€ 12 336€ 11 791€ 43 883€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
137€ 0€ -177€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 165 148 € 4 633 146 € 4 538 176 € 3 509 885 € 3 467 333 € 4 043 565 € 3 613 233 € 3 559 897 € 2 902 961 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 377 596 € 1 024 911 € 2 561 944 € 2 373 546 € 2 281 697 € 2 442 029 € 2 248 406 € 2 142 423 € 1 993 957 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 000 € 10 001 € 10 001 € 10 001 € 10 001 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 000€ 10 001€ 10 001€ 10 001€ 10 001€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
914 910 € 101 943 € 2 063 545 € 2 171 696 € 2 032 029 € 2 138 406 € 2 032 423 € 1 883 958 € 1 940 046 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
914 910€ 101 943€ 2 063 545€ 2 171 696€ 2 032 029€ 2 138 406€ 2 032 423€ 1 883 958€ 1 940 046€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 352 686 € 812 967 € 388 398 € 91 849 € 139 667 € 193 623 € 105 983 € 148 465 € -56 089 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 422 748 € 3 326 306 € 1 593 590 € 840 188 € 931 717 € 1 601 536 € 1 364 827 € 1 417 474 € 909 004 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 925 € 9 160 € 6 125 € 5 997 € 1 360 € 3 012 € 3 495 € 1 987 € 5 470 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 925€ 9 160€ 6 125€ 5 997€ 1 360€ 3 012€ 3 495€ 1 987€ 5 470€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 054 679 € 3 080 390 € 1 423 509 € 675 745 € 763 396 € 1 439 010 € 1 266 616 € 1 325 243 € 814 415 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 309 422 € 1 541 035 € 1 196 009 € 482 140 € 579 014 € 1 225 413 € 1 098 801 € 1 107 350 € 689 556 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
843 064€ 1 006 866€ 917 828€ 329 072€ 254 497€ 983 276€ 986 101€ 878 529€ 513 055€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
466 358€ 534 169€ 278 181€ 153 068€ 324 517€ 242 137€ 112 700€ 228 821€ 176 501€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
136€ 1 010 408€ 5 437€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
124 664€ 81 110€ 56 962€ 57 650€ 62 533€ 63 437€ 49 831€ 49 758€ 54 520€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
73 517€ 57 947€ 38 721€ 37 493€ 44 244€ 44 232€ 31 955€ 35 598€ 28 236€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
543 029€ 389 130€ 125 905€ 97 986€ 77 053€ 102 829€ 85 519€ 131 991€ 41 557€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 911€ 760€ 475€ 476€ 552€ 3 099€ 510€ 546€ 546€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
359 939 € 236 317 € 163 692 € 158 431 € 166 770 € 158 504 € 94 643 € 89 006 € 71 106 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 419€ 25 797€ 39 659€ 48 292€ 54 750€ 60 474€ 31 590€ 33 654€ 71 106€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
330 520€ 210 520€ 124 033€ 110 139€ 112 020€ 98 030€ 63 053€ 55 352€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
205€ 439€ 264€ 15€ 191€ 1 010€ 73€ 1 238€ 18 013€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
364 804 € 281 929 € 382 642 € 296 151 € 253 919 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
364 804€ 281 929€ 382 642€ 296 151€ 253 919€