Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 824 179 € 3 525 806 € 3 730 202 € 3 523 293 € 3 891 754 € 3 582 824 € 3 607 439 € 3 183 484 € 1 679 754 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 504 349 € 1 545 861 € 1 397 594 € 1 460 429 € 1 547 395 € 1 488 132 € 1 549 861 € 1 535 058 € 101 426 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 976 € 4 976 € 4 976 € 4 976 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
4 976€ 4 976€ 4 976€ 4 976€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 504 349 € 1 545 861 € 1 392 618 € 1 455 453 € 1 542 419 € 1 483 156 € 1 549 861 € 1 535 058 € 101 426 €
012
A.II.1
Pozemky
149 993€ 149 628€ 91 158€ 91 158€ 90 168€ 90 168€ 90 168€ 90 168€ 7 062€
013
A.II.2
Stavby
1 171 260€ 1 296 083€ 1 168 565€ 1 236 429€ 1 305 279€ 1 296 605€ 1 330 455€ 1 366 357€ 10 056€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
177 811€ 94 865€ 127 610€ 122 581€ 122 280€ 91 098€ 126 053€ 76 048€ 81 823€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 285€ 5 285€ 5 285€ 5 285€ 24 692€ 5 285€ 3 185€ 2 485€ 2 485€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 242 225 € 1 916 139 € 2 234 554 € 1 915 916 € 2 216 686 € 1 809 659 € 1 982 211 € 1 602 022 € 1 539 410 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 435 997 € 1 190 541 € 1 119 916 € 1 091 106 € 1 145 877 € 982 509 € 1 270 134 € 1 132 820 € 1 040 244 €
035
B.I.1
Materiál
2 373€ 1 424€ 1 664€ 1 723€ 1 526€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 433 624€ 1 189 117€ 1 118 252€ 1 089 383€ 1 144 351€ 982 509€ 1 270 134€ 1 132 820€ 1 040 244€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 017 € 2 171 € 3 039 € 2 069 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 017€ 2 171€ 3 039€ 2 069€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
742 909 € 643 350 € 1 086 143 € 805 751 € 998 653 € 798 258 € 626 422 € 412 883 € 562 396 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
741 774 € 643 334 € 1 082 023 € 800 523 € 993 396 € 756 162 € 624 901 € 412 817 € 562 396 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
741 774€ 643 334€ 1 082 023€ 800 523€ 993 396€ 756 162€ 624 901€ 412 817€ 562 396€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52€ 1 260€ 1 289€ 38 120€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 135€ 16€ 4 068€ 3 968€ 3 968€ 3 976€ 1 521€ 66€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
63 319 € 82 248 € 26 478 € 16 888 € 69 117 € 26 823 € 85 655 € 56 319 € -63 230 €
072
B.V.1.
Peniaze
50 562€ 71 365€ 16 482€ 9 712€ 57 580€ 21 092€ 21 186€ 17 125€ 32 648€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 757€ 10 883€ 9 996€ 7 176€ 11 537€ 5 731€ 64 469€ 39 194€ -95 878€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
77 605 € 63 806 € 98 054 € 146 948 € 127 673 € 285 033 € 75 367 € 46 404 € 38 918 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 086€ 9 058€ 5 446€ 9 404€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 601€ 10 137€ 10 783€ 9 553€ 9 737€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
277 947€ 66 309€ 40 958€ 29 514€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
59 004€ 53 669€ 87 271€ 137 395€ 117 936€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 824 179 € 3 525 806 € 3 730 202 € 3 523 293 € 3 891 754 € 3 582 824 € 3 607 439 € 3 183 484 € 1 679 754 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 283 119 € 1 123 475 € 1 012 745 € 952 224 € 898 682 € 860 286 € 831 231 € 673 201 € 635 404 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 648 € 6 648 € 6 648 € 6 648 € 6 648 € 6 648 € 6 648 € 6 648 € 6 648 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 648€ 6 648€ 6 648€ 6 648€ 6 648€ 6 648€ 6 648€ 6 648€ 6 648€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
337 513€ 337 513€ 337 513€ 337 513€ 337 513€ 337 693€ 337 693€ 337 703€ 337 703€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
665 € 665 € 665 € 665 € 665 € 665 € 665 € 665 € 665 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
665€ 665€ 665€ 665€ 665€ 665€ 665€ 665€ 665€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
665 168 € 665 168 € 607 399 € 553 855 € 515 281 € 483 976 € 323 184 € 285 389 € 148 470 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
665 168€ 665 168€ 607 399€ 553 855€ 515 281€ 483 976€ 323 184€ 285 389€ 148 470€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
273 125 € 113 481 € 60 520 € 53 543 € 38 575 € 31 304 € 163 041 € 42 796 € 141 918 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 541 060 € 2 402 331 € 2 717 457 € 2 571 069 € 2 993 072 € 2 722 538 € 2 776 208 € 2 510 283 € 1 044 350 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
105 925 € 43 807 € 65 407 € 57 684 € 68 388 € 45 272 € 56 889 € 16 842 € 66 056 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
97 533€ 35 981€ 58 258€ 51 145€ 62 473€ 39 729€ 56 044€ 14 760€ 63 412€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 392€ 7 826€ 7 149€ 6 539€ 5 915€ 5 543€ 845€ 2 082€ 2 644€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
640 096€ 797 224€ 708 640€ 797 200€ 885 760€ 974 320€ 1 062 880€ 1 151 440€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 242 913 € 1 085 566 € 1 339 335 € 958 480 € 1 324 148 € 1 043 272 € 999 831 € 668 450 € 973 582 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
802 681 € 764 383 € 809 984 € 501 729 € 953 121 € 856 044 € 741 966 € 466 518 € 915 880 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
802 681€ 764 383€ 809 984€ 501 729€ 953 121€ 856 044€ 741 966€ 466 518€ 915 880€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
220 598€ 175 862€ 360 757€ 343 170€ 219 285€ 113 217€ 113 133€ 111 850€ 111 850€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 328€ 13 133€ 13 335€ 12 277€ 12 697€ 8 059€ 6 263€ 6 918€ 4 885€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 660€ 9 050€ 9 207€ 8 809€ 8 739€ 5 566€ 4 041€ 3 592€ 2 745€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
142 118€ 86 237€ 105 255€ 50 511€ 86 195€ 34 464€ 98 370€ 48 958€ -62 196€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
53 528€ 36 901€ 40 797€ 41 984€ 44 111€ 25 922€ 36 058€ 30 614€ 418€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 458 € 12 646 € 10 162 € 15 059 € 10 550 € 8 149 € 6 888 € 6 130 € 4 712 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
17 458€ 12 646€ 10 162€ 15 059€ 10 550€ 8 149€ 6 888€ 6 130€ 4 712€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
534 668€ 463 088€ 593 913€ 742 646€ 704 226€ 651 525€ 649 720€ 667 421€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé