Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STEEL ENERGO s.r.o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 762 997€ 30 547 966€ 21 893 549€ 1 221 668€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 762 998 € 30 547 966 € 21 966 377 € 1 235 410 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 757 481€ 30 547 527€ 21 867 315€ 1 219 533€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
25 368€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 517€ 439€ 866€ 2 135€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
72 828€ 13 742€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 751 781 € 30 520 715 € 21 979 279 € 1 237 466 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 587 062€ 30 055 433€ 21 592 658€ 1 163 730€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
339€ 5 011€ 15 483€ 26 144€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 666€ 6 133€ 17 817€ 27 367€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 188 € 569 € 155 €
16
E.1.
Mzdové náklady
876€ 421€ 111€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
308€ 148€ 44€
19
E.4.
Sociálne náklady
4€
20
F.
Dane a poplatky
536€ 332€ 208€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
410€ 2 161€ 5 014€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
410€ 2 161€ 1 911€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 103€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
151 714€ 452 004€ 350 259€ 14 848€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
11 217 € 27 251 € -12 902 € -2 056 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
162 931 € 481 389 € 267 591 € 4 427 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
161 797 € 133 792 € 153 572 € 11 637 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
161 794€ 133 789€ 153 572€ 11 637€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
161 158 € 149 806 € 144 754 € 10 588 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
160 473€ 148 597€ 141 244€ 9 513€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
685€ 1 209€ 3 510€ 1 075€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
639 € -16 014 € 8 818 € 1 049 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 856 € 11 237 € -4 084 € -1 007 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 267 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 267€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 976 € 8 357 € -6 964 € -1 274 €