Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SioTech Global, s.r.o., v konkurze

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
358 314 € 359 229 € 360 775 € 361 681 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
358 314 € 359 229 € 360 775 € 361 681 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
359 479 € 359 479 € 361 409 € 360 409 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
323 595€ 323 595€ 325 525€ 324 525€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
35 884€ 35 884€ 35 884€ 35 884€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
-1 165 € -250 € -634 € 1 272 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
-1 165€ -250€ -634€ 1 272€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
358 314 € 359 229 € 360 775 € 361 681 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-437 935 € -436 621 € -433 934 € -431 474 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-443 261€ -440 573€ -438 114€ -3 819€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 314 € -2 688 € -2 460 € -434 295 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
796 249 € 795 850 € 794 709 € 793 155 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
-123€ -123€ -123€ -123€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
796 372 € 795 973 € 794 832 € 793 278 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
306 838€ 306 184€ 306 193€ 306 315€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
65 344€ 65 344€ 65 344€ 64 620€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
24 411€ 24 666€ 24 909€ 25 004€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
399 779€ 399 779€ 398 386€ 397 339€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci