Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2015
31.07.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 174€ 10 887€ 43 230€ 50 892€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 814€ 135 532€ 44 587€ 55 681€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-640 € -124 645 € -1 357 € -4 789 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 966 € 39 837 € 72 382 € 53 409 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 966€ 39 837€ 72 382€ 53 409€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
229 607 € 27 874 € 77 413 € 62 470 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
269€ 635€ 7 506€ 38€
10
B.2
Služby
229 338€ 27 239€ 69 907€ 62 432€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-220 281 € -112 682 € -6 388 € -13 850 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
38 428 € 339 298 € 50 847 € 234 863 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 341€ 30 140€ 18 241€ 9 350€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
28 503€ 300 641€ 27 160€ 222 222€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 584€ 8 517€ 5 446€ 3 291€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
4€ 5€ 741€ 6 721€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 074€ 195 868€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
165€ 3 008€ 901€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-258 878 € -454 993 € -803 € -59 566 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3€ 36€ 4 397€ 49 526€
39
N
Nákladové úroky
2€
40
XI.
Kurzové zisky
4 537€
41
O
Kurzové straty
214€ 1 618€ 2 711€ 286€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
109€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
113 923€ 394€ 610€ 1 269€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-114 134 € 2 670 € 1 074 € 47 971 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-373 012 € -452 323 € 271 € -11 595 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-373 012 € -453 283 € 271 € -11 595 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-373 012 € -452 323 € 271 € -11 595 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-373 012 € -453 283 € 271 € -11 595 €