Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BroadBit Slovakia s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.07.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 140 € 50 724 € 173 686 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 174€ 10 887€ 43 230€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
72 382€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 966€ 39 837€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 074€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
271 018 € 505 717 € 174 489 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 814€ 135 532€ 44 587€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
269€ 635€ 7 506€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
229 338€ 27 239€ 69 907€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
38 428 € 339 298 € 50 847 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 341€ 30 140€ 18 241€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
28 503€ 300 641€ 27 160€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 584€ 8 517€ 5 446€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€
20
F.
Dane a poplatky
4€ 5€ 741€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
165€ 3 008€ 901€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-258 878 € -454 993 € -803 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-220 281 € -112 682 € -6 388 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 4 682 € 4 397 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 36 € 4 397 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€ 4 397€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
36€
42
XII.
Kurzové zisky
4 537€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
109€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
114 137 € 2 012 € 3 323 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
214€ 1 618€ 2 711€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
113 923€ 394€ 610€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-114 134 € 2 670 € 1 074 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-373 012 € -452 323 € 271 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-373 012 € -453 283 € 271 €