Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARDEM Slovakia spol. s r.o. v konkurze

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 536 € 181 314 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 933 € 10 064 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 933 € 10 064 €
012
A.II.1
Pozemky
2 801 € 2 801 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 € 1 581 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 132 € 5 682 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 483 € 171 250 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
700 € 102 697 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
700 € 95 948 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
150 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 599 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 783 € 68 553 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 783 € 67 344 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 209 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
120 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
120 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 536 € 181 314 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-64 981 € 52 065 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 938 € 46 472 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 938 € 46 472 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-75 222 € -1 710 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
76 517 € 129 249 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 2 348 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0 € 2 348 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 3 646 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 346 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 300 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
76 380 € 123 344 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
65 838 € 72 966 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
170 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 360 € 24 009 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 603 € 2 736 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 409 € 7 860 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 773 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-89 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
137 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
137 €