Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADL PROPERTY s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 020€ 5 000€ 1 042€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
23 020 € 1 000 € 1 042 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
171 877 € 123 139 € 53 264 € 23 494 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
171 877€ 123 139€ 53 264€ 23 494€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
62 138 € 49 148 € 44 226 € 5 101 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 834€ 3 230€ 3 094€ 3 886€
10
B.2
Služby
56 304€ 45 918€ 41 132€ 1 215€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
109 739 € 73 991 € 32 058 € 19 393 € 1 042 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
109 255 € 13 635 € 622 €
13
C.1
Mzdové náklady
80 598€ 10 044€ 459€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
28 058€ 3 535€ 161€
16
C.4
Sociálne náklady
599€ 56€ 2€
17
D
Dane a poplatky
929€ 780€ 547€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 974€ 27 408€ 19 075€ 4 264€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
29 917€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 149€ 3€ 1 992€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 042€ 2 396€ 88€ 31€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
14 605 € 29 775 € 11 726 € 17 090 € 1 042 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
7 860€ 6 933€ 2 391€ 347€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
223€ 10€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 414€ 5 636€ 2 410€ 401€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-13 497 € -12 578 € -4 800 € -748 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 108 € 17 197 € 6 926 € 16 342 € 1 042 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 3 978 € 1 525 € 2 747 € 240 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 3 978€ 1 525€ 2 747€ 240€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
148 € 13 219 € 5 401 € 13 595 € 802 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 108 € 17 197 € 6 926 € 16 342 € 1 042 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
148 € 13 219 € 5 401 € 13 595 € 802 €