Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PEUGEOT BRATISLAVA s. r. o. [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 076 050€ 10 541 587€ 11 734 038€ 4 677 062€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 542 426€ 9 882 323€ 11 402 293€ 4 482 385€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
533 624 € 659 265 € 331 745 € 194 677 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 692 893 € 2 716 772 € 3 083 761 € 1 374 636 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 679 047€ 2 709 305€ 3 088 503€ 1 362 672€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
13 846€ 7 467€ -4 742€ 11 964€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 598 238 € 2 794 696 € 2 719 554 € 1 537 381 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 479 660€ 1 675 121€ 1 654 946€ 868 153€
10
B.2
Služby
1 118 578€ 1 119 576€ 1 064 608€ 669 228€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
628 279 € 581 339 € 695 952 € 31 932 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 287 844 € 1 264 679 € 1 211 370 € 468 023 €
13
C.1
Mzdové náklady
916 677€ 906 988€ 859 976€ 331 622€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
319 162€ 301 032€ 290 779€ 114 243€
16
C.4
Sociálne náklady
52 005€ 56 659€ 60 615€ 22 158€
17
D
Dane a poplatky
53 825€ 63 723€ 70 817€ 10 069€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
405 009€ 281 374€ 570 295€ 154 074€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 128 290€ 1 002 845€ 1 213 643€ 57 530€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 057 410€ 891 352€ 1 088 599€ 58 628€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 889€ 3 639€ 14 567€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
124 013€ 17 926€ 41 301€ 12 474€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
111 041€ 5 153€ 30 239€ 1 523€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 038 436 € -907 810 € -1 034 991 € -590 381 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
170€ 181€ 1 126€ 524€
39
N
Nákladové úroky
103 997€ 46 748€ 37 685€ 44 019€
40
XI.
Kurzové zisky
13€ 27 958€
41
O
Kurzové straty
25€ 5 774€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 485€ 66 946€ 66 894€ 28 698€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-116 312 € -113 538 € -103 440 € -50 009 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 154 748 € -1 021 348 € -1 138 431 € -640 390 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-35 560 € 17 744 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
32€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-35 592€ 17 744€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 119 188 € -1 021 348 € -1 138 431 € -658 134 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 154 748 € -1 021 348 € -1 138 431 € -640 390 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 119 188 € -1 021 348 € -1 138 431 € -658 134 €