Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
670 259 € 686 944 € 983 556 € 588 014 € 682 506 € 714 938 € 543 039 € 757 273 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
181 376 € 81 824 € 174 858 € 256 056 € 386 783 € 472 603 € 291 852 € 386 963 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
89 632 € 9 569 € 27 410 € 45 950 € 112 877 € 132 743 € 3 107 € 9 270 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
9 569€ 20 057€ 30 545€ 89 420€ 101 234€
005
A.I.2
Software
7 353€ 15 405€ 23 457€ 31 509€ 3 107€ 9 270€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
89 632€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
91 744 € 72 255 € 147 448 € 210 106 € 273 906 € 339 860 € 288 745 € 377 693 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
91 744€ 72 255€ 147 448€ 210 106€ 273 906€ 339 860€ 288 745€ 377 693€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
487 945 € 604 331 € 805 803 € 331 958 € 295 723 € 242 335 € 251 187 € 369 203 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 299 € 5 132 € 62 708 €
035
B.I.1
Materiál
67€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 232€ 5 132€ 62 708€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
335 093 € 533 968 € 533 313 € 302 913 € 294 083 € 176 895 € 181 626 € 368 793 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 113 € 260 834 € 266 828 € 27 080 € 285 407 € 125 739 € 118 465 € 297 053 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
11 861€ 178 829€ 64 660€ 22 725€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 252€ 82 005€ 202 168€ 4 355€ 285 407€ 125 739€ 118 465€ 297 053€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
316 980€ 266 485€ 266 485€ 266 485€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 649€ 4 334€ 8 676€ 50 899€ 60 161€ 71 740€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 014€ 257€ 3 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
150 553 € 65 231 € 272 490 € 29 045 € 1 640 € 65 440 € 6 853 € 410 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 011€ 6 137€ 5 049€ 319€ 223€ 367€ 2 935€ 117€
073
B.V.2.
Účty v bankách
128 542€ 59 094€ 267 441€ 28 726€ 1 417€ 65 073€ 3 918€ 293€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
938 € 789 € 2 895 € 1 107 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
938€ 789€ 2 895€ 1 107€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
670 259 € 686 944 € 983 556 € 588 014 € 682 506 € 714 938 € 543 039 € 757 273 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
350 565 € 350 275 € 206 163 € 163 818 € 134 933 € 127 835 € 53 944 € 72 104 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
342 971 € 127 629 € 149 525 € 127 629 € 120 531 € 46 640 € 64 800 € 50 620 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
342 971€ 127 629€ 149 525€ 127 629€ 120 531€ 64 800€ 64 800€ 50 620€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 160€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
290 € 215 342 € 49 334 € 28 885 € 7 098 € 73 891 € -18 160 € 14 180 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
319 630 € 336 669 € 561 255 € 387 241 € 487 227 € 482 396 € 441 078 € 616 019 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
74 198 € 143 890 € 183 691 € 182 525 € 211 287 € 280 112 € 1 823 € 928 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
41 275€ 136 081€ 131 253€ 131 254€ 131 254€ 131 254€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
24 834€ 46 050€ 46 050€ 76 050€ 146 050€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 089€ 7 809€ 6 388€ 5 221€ 3 983€ 2 808€ 1 823€ 928€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
100 000€ 91 600€ 150 160€ 150 160€ 208 720€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
134 178 € 176 565 € 173 330 € 149 616 € 64 144 € 41 085 € 88 992 € 108 546 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
57 115 € 92 321 € 105 059 € 118 136 € 12 340 € 9 422 € 5 177 € 6 851 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
54 154€ 15 416€ 2 524€ 41 814€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 961€ 76 905€ 102 535€ 76 322€ 12 340€ 9 422€ 5 177€ 6 851€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
595€ 2 124€ 2 114€ 453€ 355€ 133€ 61 500€ 67 996€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 095€ 15 958€ 10 717€ 12 670€ 13 754€ 7 861€ 12 342€ 8 471€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 922€ 11 990€ 8 513€ 8 682€ 8 771€ 4 970€ 8 184€ 5 807€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
49 866€ 54 172€ 46 130€ 8 753€ 28 127€ 18 699€ 1 789€ 19 421€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 585€ 797€ 922€ 797€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 651 € 16 210 € 11 333 € 11 852 € 12 796 € 11 039 € 10 289 € 8 921 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 651€ 16 210€ 11 333€ 11 852€ 12 796€ 11 039€ 10 289€ 8 921€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
603€ 4€ 12€ 43 248€ 58 560€ 58 560€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
192 889€ 107 400€ 131 254€ 230 344€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
64 € 216 138 € 36 955 € 60 346 € 104 707 € 48 017 € 69 150 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
64€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
216 138€ 36 955€ 60 346€ 104 707€ 48 017€ 69 150€