Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.01.2012
30.11.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
320 623 € 325 650 € 559 939 € 631 622 € 512 467 € 510 622 € 381 266 € 373 430 € 285 491 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
233 890€ 320 519€ 559 939€ 631 622€ 469 386€ 435 712€ 318 558€ 373 430€ 285 491€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 899€ 5 131€ -62 708€ 62 708€
07
II.3
Aktivácia
89 632€ 43 081€ 137 618€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
112 564 € 136 667 € 136 424 € 159 547 € 84 879 € 90 860 € 85 765 € 54 975 € 60 521 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 390€ 6 221€ 20 211€ 1 975€ 1 327€ 19 949€ 11 475€ 9 961€ 3 553€
10
B.2
Služby
104 174€ 130 446€ 116 213€ 157 572€ 83 552€ 70 911€ 74 290€ 45 014€ 56 968€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
208 059 € 188 983 € 423 515 € 472 075 € 427 588 € 419 762 € 295 501 € 318 455 € 224 970 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
191 861 € 392 910 € 299 567 € 313 139 € 305 163 € 253 685 € 227 698 € 195 407 € 139 444 €
13
C.1
Mzdové náklady
137 173€ 284 740€ 215 679€ 225 550€ 218 558€ 182 680€ 163 604€ 139 672€ 99 131€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
47 767€ 99 794€ 75 876€ 78 866€ 77 134€ 63 848€ 57 584€ 49 161€ 34 888€
16
C.4
Sociálne náklady
6 921€ 8 376€ 8 012€ 8 723€ 9 471€ 7 157€ 6 510€ 6 574€ 5 425€
17
D
Dane a poplatky
996€ 498€ 451€ 1 196€ 309€ 1 233€ 358€ 377€ 268€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 242€ 55 627€ 81 198€ 130 726€ 128 901€ 96 199€ 102 075€ 114 376€ 75 743€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 900€ 300 000€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 707€ 106 306€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 860€ 363 297€ 31 919€ 24 351€ 31 161€ 55 683€ 39 361€ 38 360€ 19 422€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 570€ 10 371€ 10 673€ 10 161€ 10 631€ 32 402€ 13 151€ 11 871€ 7 505€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
6 443 € 286 568 € 63 545 € 41 204 € 13 745 € 91 926 € -7 420 € 34 784 € 21 432 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4€
39
N
Nákladové úroky
623€ 5 789€ 1 010€ 4 887€ 5 246€ 7 057€ 9 373€ 11 135€ 7 649€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 6€
41
O
Kurzové straty
1€ 3€ 22€ 41€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
560€ 2 132€ 746€ 750€ 355€ 403€ 366€ 387€ 1 736€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 164 € -7 924 € -1 756 € -5 631 € -5 601 € -7 476 € -9 780 € -11 524 € -9 381 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 279 € 278 644 € 61 789 € 35 573 € 8 144 € 84 450 € -17 200 € 23 260 € 12 051 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 989 € 63 302 € 12 455 € 6 688 € 1 046 € 10 559 € 960 € 7 493 € 1 508 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 989€ 63 302€ 12 455€ 6 688€ 1 046€ 10 559€ 960€ 7 493€ 1 508€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
290 € 215 342 € 49 334 € 28 885 € 7 098 € 73 891 € -18 160 € 15 767 € 10 543 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 279 € 278 644 € 61 789 € 35 573 € 8 144 € 84 450 € -17 200 € 23 260 € 12 051 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
290 € 215 342 € 49 334 € 28 885 € 7 098 € 73 891 € -18 160 € 15 767 € 10 543 €