Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bioplyn Hont, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 114 350 € 3 342 138 € 3 828 041 € 4 401 816 € 4 379 157 € 4 471 302 € 4 707 120 € 4 413 637 € 2 529 048 € 2 708 504 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
877 759 € 1 010 093 € 1 227 493 € 1 447 581 € 1 570 381 € 1 760 446 € 1 965 927 € 1 811 442 € 2 124 249 € 2 492 995 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
877 759 € 1 010 093 € 1 227 493 € 1 447 581 € 1 570 381 € 1 760 446 € 1 965 927 € 1 811 442 € 2 124 249 € 2 492 995 €
012
A.II.1
Pozemky
98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€ 98 905€
013
A.II.2
Stavby
769 860€ 877 855€ 987 142€ 1 096 429€ 1 205 725€ 1 315 021€ 1 432 538€ 1 826 265€ 1 826 266€ 1 826 265€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 994€ 33 333€ 141 446€ 252 247€ 265 751€ 346 520€ 434 484€ -135 370€ 178 071€ 567 825€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 642€ 21 007€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 236 574 € 2 332 045 € 2 499 318 € 2 854 206 € 2 708 749 € 2 610 856 € 2 641 193 € 2 392 199 € 228 199 € 215 509 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 563 € 46 945 € 385 986 € 449 582 € 310 608 € 290 056 € 772 809 € 390 122 € 104 084 € 101 816 €
035
B.I.1
Materiál
21 563€ 46 945€ 385 986€ 449 582€ 310 608€ 290 056€ 649 180€ 390 122€ 104 084€ 101 816€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
123 629€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 207 134 € 2 255 459 € 2 108 978 € 2 366 722 € 2 386 563 € 2 314 702 € 1 867 032 € 1 971 605 € 123 060 € 113 693 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
286 833 € 381 353 € 262 748 € 514 175 € 542 786 € 525 933 € 202 017 € 240 542 € 62 384 € 52 987 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
286 833€ 381 353€ 262 748€ 514 175€ 542 786€ 525 933€ 202 017€ 240 542€ 62 384€ 52 987€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 837 736€ 1 837 736€ 1 837 736€ 1 794 870€ 1 751 580€ 1 708 290€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 210€ 4 692€ 7 158€ 22 072€ 20 108€ 3 067€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
73 355€ 31 678€ 1 336€ 35 605€ 72 089€ 77 412€ 1 665 015€ 1 731 063€ 60 676€ 60 706€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 877 € 29 641 € 4 354 € 37 902 € 11 578 € 6 098 € 1 352 € 30 472 € 1 055 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 579€ 5 600€ 4 351€ 3 687€ 8 200€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 298€ 24 041€ 3€ 34 215€ 3 378€ 6 098€ 1 352€ 30 472€ 1 055€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 € 101 230 € 100 029 € 100 027 € 100 000 € 100 000 € 209 996 € 176 600 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
109 996€ 76 600€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17€ 1 230€ 29€ 27€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
100 000€ 100 000€ 100 000€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 114 350 € 3 342 138 € 3 828 041 € 4 401 816 € 4 379 157 € 4 471 302 € 4 707 120 € 4 413 637 € 2 529 048 € 2 708 504 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 281 036 € 1 391 015 € 1 914 669 € 1 957 625 € 1 977 290 € 1 870 029 € 2 164 219 € 2 050 855 € 2 194 111 € 2 363 448 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
876 674 € 876 674 € 876 674 € 876 674 € 876 674 € 876 674 € 876 674 € 876 674 € 876 675 € 876 673 €
082
A.I.1
Základné imanie
876 674€ 876 674€ 876 674€ 876 674€ 876 674€ 876 674€ 876 674€ 876 674€ 876 675€ 876 674€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-1€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 762 € 8 762 € 8 762 € 7 673 € 2 310 € 2 310 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 762€ 8 762€ 8 762€ 7 673€ 2 310€ 2 310€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 194 990 € 4 194 990 € 4 194 990 € 4 194 990 € 4 194 990 € 4 194 990 € 4 194 991 € 4 194 991 € 4 194 991 € 4 194 991 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
4 194 990€ 4 194 990€ 4 194 990€ 4 194 990€ 4 194 990€ 4 194 990€ 4 194 991€ 4 194 991€ 4 194 991€ 4 194 991€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 692 544 € -3 165 333 € -3 119 286 € -3 143 474 € -3 203 945 € -3 243 328 € -2 953 629 € -2 877 556 € -2 708 215 € -1 780 203 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
119 439€ 122 572€ 122 572€ 101 898€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 811 983€ -3 287 905€ -3 241 858€ -3 245 372€ -3 203 945€ -3 243 328€ -2 953 629€ -2 877 556€ -2 708 215€ -1 780 203€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
893 154 € -524 078 € -46 471 € 21 762 € 107 261 € 39 383 € 46 183 € -143 254 € -169 340 € -928 013 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
833 314 € 1 951 123 € 1 913 372 € 2 444 191 € 2 401 867 € 2 601 273 € 2 542 901 € 2 362 782 € 334 937 € 345 056 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
644 € 716 € 559 € 404 € 268 € 149 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
644€ 716€ 559€ 404€ 268€ 149€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
533 978€ 682 540€ 508 020€ 928 740€ 1 139 100€ 1 349 460€ 1 559 820€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
758 011 € 730 295 € 674 276 € 708 881 € 842 713 € 826 800 € 696 780 € 287 821 € 204 477 € 330 362 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
739 267 € 443 046 € 450 109 € 485 978 € 815 962 € 791 840 € 688 296 € 291 230 € 203 021 € 46 139 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
739 267€ 443 046€ 450 109€ 485 978€ 815 962€ 791 840€ 688 296€ 291 230€ 203 021€ 46 139€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
301 174€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 902€ 8 902€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 782€ 2 594€ 3 156€ 1 802€ 2 286€ 2 019€ 2 176€ 2 148€ 3 334€ 3 198€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 767€ 5 573€ 4 146€ 1 205€ 1 518€ 1 337€ 927€ 913€ 2 458€ 2 407€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 487€ 14 441€ 897€ 3 644€ 322€ 1 600€ -17 010€ -27 598€ -15 357€ -22 556€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 708€ 264 641€ 215 968€ 216 252€ 13 723€ 21 102€ 22 391€ 21 128€ 11 021€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
199 € 2 421 € 2 644 € 4 591 € 1 389 € 14 694 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
199€ 2 421€ 2 644€ 4 591€ 1 389€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 694€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
54€ 12€ 450 569€ 21 200€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
74 460€ 683 659€ 553 341€ 771 726€ 607 557€ 635 224€ 496 661€ 515 141€ 130 460€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé