Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Investments, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
24 713 054 € 81 900 695 € 54 094 089 € 67 572 698 € 50 489 161 € 49 101 037 € 80 491 139 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 999 698 € 13 019 343 € 32 511 773 € 28 281 584 € 31 363 086 € 42 699 001 € 44 596 699 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 584 € 16 358 € 26 147 € 16 211 € 21 324 € 8 248 € 9 471 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
6 584€ 16 358€ 26 147€ 16 211€ 21 324€ 8 248€ 9 471€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 993 114 € 13 002 985 € 13 962 295 € 15 093 567 € 16 396 050 € 18 564 566 € 18 835 963 €
012
A.II.1
Pozemky
2 837 847€ 2 837 847€ 2 840 457€ 2 840 457€ 2 840 457€ 2 840 457€ 2 840 457€
013
A.II.2
Stavby
2 680 973€ 2 872 616€ 3 101 249€ 3 292 905€ 3 484 560€ 3 639 987€ 3 831 644€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 340 362€ 7 230 917€ 7 973 489€ 8 960 205€ 10 071 033€ 11 094 122€ 12 163 862€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
133 932€ 61 605€ 990 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 47 100€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 18 523 331 € 13 171 806 € 14 945 712 € 24 126 187 € 25 751 265 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 16 968 583€ 11 617 058€ 13 390 964€ 24 126 187€ 25 751 265€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 1 554 748€ 1 554 748€ 1 554 748€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 694 999 € 68 862 842 € 21 159 066 € 38 860 285 € 18 695 158 € 6 386 084 € 35 852 975 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
672 255 € 812 324 € 832 921 € 952 025 € 1 151 036 € 1 171 853 € 1 183 777 €
032
B.I.1
Materiál
672 255€ 812 324€ 832 921€ 952 025€ 1 151 036€ 1 171 853€ 1 183 777€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 14 129 282 € 30 392 314 € 12 580 946 € 2 978 310 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 13 808 428€ 28 685 058€ 11 153 379€ 2 099 810€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 320 854€ 1 707 256€ 1 427 567€ 878 500€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 754 991 € 61 619 504 € 3 935 720 € 6 150 729 € 2 403 769 € 614 192 € 25 994 409 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 492 438€ 3 367 766€ 3 338 108€ 5 545 126€ 1 495 064€ 197 082€ 18 134 061€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 719 913€ 851 605€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 4 008 263€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
936 079€ 6€ 203 460€ 128 104€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 606 561€ 58 251 738€ 597 612€ 605 597€ 705 245€ 289 006€ 3 000 480€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 267 753 € 6 431 014 € 2 261 143 € 1 365 217 € 2 559 407 € 1 621 729 € 8 674 789 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 142€ 2 694€ 2 946€ 2 409€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 444 944€ 1 322 613€ 326 329€ 1 551 888€ 686 216€ 8 497 660€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
3 267 753€ 5 985 928€ 938 530€ 1 038 888€ 1 004 825€ 932 567€ 174 720€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 357 € 18 510 € 423 250 € 430 829 € 430 917 € 15 952 € 41 465 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
198€ 49€ 278€ 198€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 159€ 18 461€ 422 972€ 430 532€ 430 917€ 15 753€ 41 465€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 99€ 199€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
24 804 603 € 81 900 695 € 54 094 089 € 67 572 698 € 50 489 161 € 49 101 037 € 80 491 139 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 084 147 € 55 734 574 € 11 721 488 € 6 298 821 € 8 767 904 € 45 628 232 € 51 270 813 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 547 770 € 8 547 770 € 46 025 000 € 46 025 000 € 46 025 000 € 46 025 000 € 46 025 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 547 770€ 8 547 770€ 46 025 000€ 46 025 000€ 46 025 000€ 46 025 000€ 46 025 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-338 690 € -1 505 684 € -5 733 389 € -4 277 167 € -2 895 667 € -1 797 069 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 2 690€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 11 896€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-338 690€ -1 505 684€ -5 733 389€ -4 277 167€ -2 895 667€ -1 811 655€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 173 191 € 922 672 € 803 176 € 803 176 € 707 727 € 707 727 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 173 191€ 922 672€ 803 176€ 803 176€ 707 727€ 707 727€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 3 758 943 € -34 795 966 € -33 786 537 € -34 642 150 € 1 814 741 € -34 384 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 3 758 943€ 2 681 264€ 2 681 264€ 1 825 651€ 1 814 741€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -37 477 230€ -36 467 801€ -36 467 801€ -34 384€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-298 124 € 42 505 189 € 1 194 962 € -1 009 429 € 954 494 € -23 569 € 7 077 266 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 549 993 € 26 164 920 € 41 442 650 € 60 235 199 € 40 723 054 € 2 544 319 € 29 218 424 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
123 850 € 201 761 € 114 508 € 111 888 € 78 813 € 77 559 € 921 716 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
79 188€ 107 098€ 92 749€ 89 859€ 65 950€ 74 664€ 921 716€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
33 462€ 47 132€ 12 443€ 11 032€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 200€ 47 531€ 9 316€ 10 997€ 12 863€ 2 895€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 148 047 € 16 548 840 € 12 730 544 € 35 352 189 € 17 672 962 € 1 376 460 € 1 897 165 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 000 000€ 16 253 501€ 1 723 921€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 12 707 243€ 35 325 531€ 17 614 166€ 1 315 274€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18 216€ 20 006€ 23 301€ 26 658€ 58 796€ 61 186€ 54 662€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
129 831€ 275 333€ 118 582€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 278 096 € 9 414 319 € 3 675 549 € 4 466 250 € 1 541 302 € 1 090 300 € 26 399 543 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 453 666€ 3 116 130€ 2 944 992€ 3 385 842€ 254 198€ 240 117€ 10 034 997€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
293 577€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 508€ 5 049 533€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 356 968€ 872 554€ 690 577€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
91 620€ 406€ 92 766€ 106 284€ 69 461€ 85 078€ 1 181 616€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 084€ 55 810€ 54 680€ 44 016€ 39 538€ 31 430€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
148 947€ 1 248 250€ 181 903€ 151 490€ 289 558€ 34 990€ 407 987€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
520 271€ 400 078€ 410 986€ 11 515€ 14 449 936€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 24 922 049 € 20 304 872 € 21 429 977 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 22 660 558€ 19 171 498€ 21 426 967€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 2 261 491€ 1 133 374€ 3 010€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
170 463 € 1 201 € 929 951 € 1 038 678 € 998 203 € 928 486 € 1 902 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 197€ 1 201€ 1 078€ 1 045€ 1 019€ 1 902€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
169 266€ 928 873€ 1 037 633€ 997 184€ 928 486€