Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Investments, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
81 900 695 € 54 094 089 € 67 572 698 € 50 489 161 € 49 101 037 € 80 491 139 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
13 019 343 € 32 511 773 € 28 281 584 € 31 363 086 € 42 699 001 € 44 596 699 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
16 358 € 26 147 € 16 211 € 21 324 € 8 248 € 9 471 €
005
A.I.2
Software
16 358€ 26 147€ 16 211€ 21 324€ 8 248€ 9 471€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
13 002 985 € 13 962 295 € 15 093 567 € 16 396 050 € 18 564 566 € 18 835 963 €
012
A.II.1
Pozemky
2 837 847€ 2 840 457€ 2 840 457€ 2 840 457€ 2 840 457€ 2 840 457€
013
A.II.2
Stavby
2 872 616€ 3 101 249€ 3 292 905€ 3 484 560€ 3 639 987€ 3 831 644€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 230 917€ 7 973 489€ 8 960 205€ 10 071 033€ 11 094 122€ 12 163 862€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
61 605€ 990 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
47 100€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
18 523 331 € 13 171 806 € 14 945 712 € 24 126 187 € 25 751 265 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
16 968 583€ 11 617 058€ 13 390 964€ 24 126 187€ 25 751 265€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 554 748€ 1 554 748€ 1 554 748€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
68 862 842 € 21 159 066 € 38 860 285 € 18 695 158 € 6 386 084 € 35 852 975 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
812 324 € 832 921 € 952 025 € 1 151 036 € 1 171 853 € 1 183 777 €
032
B.I.1
Materiál
812 324€ 832 921€ 952 025€ 1 151 036€ 1 171 853€ 1 183 777€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
14 129 282 € 30 392 314 € 12 580 946 € 2 978 310 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
13 808 428€ 28 685 058€ 11 153 379€ 2 099 810€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
320 854€ 1 707 256€ 1 427 567€ 878 500€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
61 619 504 € 3 935 720 € 6 150 729 € 2 403 769 € 614 192 € 25 994 409 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 367 766€ 3 338 108€ 5 545 126€ 1 495 064€ 197 082€ 18 134 061€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
851 605€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 008 263€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6€ 203 460€ 128 104€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
58 251 738€ 597 612€ 605 597€ 705 245€ 289 006€ 3 000 480€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 431 014 € 2 261 143 € 1 365 217 € 2 559 407 € 1 621 729 € 8 674 789 €
056
B.IV.1
Peniaze
142€ 2 694€ 2 946€ 2 409€
057
B.IV.2
Účty v bankách
444 944€ 1 322 613€ 326 329€ 1 551 888€ 686 216€ 8 497 660€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
5 985 928€ 938 530€ 1 038 888€ 1 004 825€ 932 567€ 174 720€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 510 € 423 250 € 430 829 € 430 917 € 15 952 € 41 465 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
49€ 278€ 198€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 461€ 422 972€ 430 532€ 430 917€ 15 753€ 41 465€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
99€ 199€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
81 900 695 € 54 094 089 € 67 572 698 € 50 489 161 € 49 101 037 € 80 491 139 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
55 734 574 € 11 721 488 € 6 298 821 € 8 767 904 € 45 628 232 € 51 270 813 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 547 770 € 46 025 000 € 46 025 000 € 46 025 000 € 46 025 000 € 46 025 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 547 770€ 46 025 000€ 46 025 000€ 46 025 000€ 46 025 000€ 46 025 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-1 505 684 € -5 733 389 € -4 277 167 € -2 895 667 € -1 797 069 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 690€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
11 896€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 505 684€ -5 733 389€ -4 277 167€ -2 895 667€ -1 811 655€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
922 672 € 803 176 € 803 176 € 707 727 € 707 727 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
922 672€ 803 176€ 803 176€ 707 727€ 707 727€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 758 943 € -34 795 966 € -33 786 537 € -34 642 150 € 1 814 741 € -34 384 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 758 943€ 2 681 264€ 2 681 264€ 1 825 651€ 1 814 741€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-37 477 230€ -36 467 801€ -36 467 801€ -34 384€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
42 505 189 € 1 194 962 € -1 009 429 € 954 494 € -23 569 € 7 077 266 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 164 920 € 41 442 650 € 60 235 199 € 40 723 054 € 2 544 319 € 29 218 424 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
201 761 € 114 508 € 111 888 € 78 813 € 77 559 € 921 716 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
107 098€ 92 749€ 89 859€ 65 950€ 74 664€ 921 716€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
47 132€ 12 443€ 11 032€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
47 531€ 9 316€ 10 997€ 12 863€ 2 895€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 548 840 € 12 730 544 € 35 352 189 € 17 672 962 € 1 376 460 € 1 897 165 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
16 253 501€ 1 723 921€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
12 707 243€ 35 325 531€ 17 614 166€ 1 315 274€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 006€ 23 301€ 26 658€ 58 796€ 61 186€ 54 662€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
275 333€ 118 582€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 414 319 € 3 675 549 € 4 466 250 € 1 541 302 € 1 090 300 € 26 399 543 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 116 130€ 2 944 992€ 3 385 842€ 254 198€ 240 117€ 10 034 997€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
293 577€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 049 533€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
356 968€ 872 554€ 690 577€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
406€ 92 766€ 106 284€ 69 461€ 85 078€ 1 181 616€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 810€ 54 680€ 44 016€ 39 538€ 31 430€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 248 250€ 181 903€ 151 490€ 289 558€ 34 990€ 407 987€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
400 078€ 410 986€ 11 515€ 14 449 936€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
24 922 049 € 20 304 872 € 21 429 977 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
22 660 558€ 19 171 498€ 21 426 967€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 261 491€ 1 133 374€ 3 010€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 201 € 929 951 € 1 038 678 € 998 203 € 928 486 € 1 902 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 201€ 1 078€ 1 045€ 1 019€ 1 902€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
928 873€ 1 037 633€ 997 184€ 928 486€