Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
984€ 4 150€ 3 066€ 47 963€ 281 046€ 33 306€ 165 679€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
604€ 5 495€ 3 066€ 43 857€ 29 056€ 144 463€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
380 € -1 345 € 0 € 4 106 € 281 046 € 4 250 € 21 216 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
171 401 € 364 501 € 355 867 € 349 176 € 271 178 € 38 318 € 38 559 € 104 879 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
171 401€ 364 501€ 355 867€ 349 176€ 271 178€ 38 318€ 38 559€ 104 879€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
72 297 € 190 375 € 179 684 € 194 403 € 160 457 € 133 437 € 21 994 € 30 561 € 63 638 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 162€ 53 513€ 34 605€ 45 817€ 30 295€ 21 777€ 15 834€ 10 098€ 20 650€
10
B.2
Služby
45 135€ 136 862€ 145 079€ 148 586€ 130 162€ 111 660€ 6 160€ 20 463€ 42 988€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
99 484 € 172 781 € 176 183 € 158 879 € 110 721 € 147 609 € 16 324 € 12 248 € 62 457 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
33 248 € 58 964 € 62 203 € 58 401 € 41 333 € 73 020 € 10 945 € 11 975 € 48 523 €
13
C.1
Mzdové náklady
31 620€ 56 211€ 8 057€ 8 938€ 35 898€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 270€ 16 116€ 2 757€ 2 983€ 11 721€
16
C.4
Sociálne náklady
443€ 693€ 131€ 54€ 904€
17
D
Dane a poplatky
1 167€ 1 744€ 1 447€ 1 016€ 915€ 111€ 826€ 662€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 544€ 11 317€ 10 750€ 10 083€ 5 770€ 2 100€ 2 100€ 4 037€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 452€ 1 692€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 455€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 443€ 127€ 2 280€ 1 625€ 2 051€ 690€ 1 248€ 308€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 202€ 2 132€ 818€ -435€ 398€ 30€ 3 276€ 5 468€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
56 766 € 98 751 € 97 242 € 93 131 € 64 356 € 74 589 € 3 828 € -4 681 € 4 075 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
4€ 1€
39
N
Nákladové úroky
2 821€ 3 333€ 3 728€ 3 435€ 7€ 0€ 139€ 14€ 323€
40
XI.
Kurzové zisky
2 747€ 559€ 1 023€ 10 466€ 289€ 1 933€ 35€ 164€ 3 501€
41
O
Kurzové straty
8 192€ 1 806€ 3 046€ 2 103€ 1 022€ 3€ 1 397€ 10 026€ 613€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 178€ 1 179€ 366€ 352€ 354€ 181€ 695€ 570€ 645€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-9 444 € -5 759 € -6 117 € 4 580 € -1 093 € 1 749 € -2 196 € -10 446 € 1 920 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
47 322 € 92 992 € 91 125 € 97 711 € 63 263 € 76 338 € 1 632 € -15 127 € 5 995 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 460 € 21 219 € 24 517 € 22 721 € 31 464 € 1 234 € 2 803 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 460€ 21 219€ 24 517€ 22 721€ 31 464€ 1 234€ 2 803€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
38 862 € 71 773 € 66 608 € 74 990 € 31 799 € 76 338 € 398 € -15 127 € 3 192 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
47 322 € 92 992 € 91 125 € 97 711 € 63 263 € 76 338 € 1 632 € -15 127 € 5 995 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
38 862 € 71 773 € 66 608 € 74 990 € 31 799 € 76 338 € 398 € -15 127 € 3 192 €