Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
273 520€ 39 044€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
273 229 € 281 046 € 39 008 € 73 113 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
281 046€ 33 306€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
271 178€ 38 318€ 38 559€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 051€ 690€ 1 248€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
208 873 € 206 457 € 35 180 € 77 794 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 056€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 295€ 21 777€ 15 834€ 10 098€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
130 162€ 111 660€ 6 160€ 20 463€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 333 € 73 020 € 10 945 € 11 975 €
16
E.1.
Mzdové náklady
31 620€ 56 211€ 8 057€ 8 938€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 270€ 16 116€ 2 757€ 2 983€
19
E.4.
Sociálne náklady
443€ 693€ 131€ 54€
20
F.
Dane a poplatky
915€ 111€ 826€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 770€ 2 100€ 2 100€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 770€ 2 100€ 2 100€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
398€ 30€ 3 276€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 356 € 74 589 € 3 828 € -4 681 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
110 721 € 147 609 € 16 324 € 12 248 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
290 € 1 933 € 35 € 164 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
289€ 1 933€ 35€ 164€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 383 € 184 € 2 231 € 10 610 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 € 0 € 139 € 14 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7€ 139€ 14€
52
O.
Kurzové straty
1 022€ 3€ 1 397€ 10 026€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
354€ 181€ 695€ 570€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 093 € 1 749 € -2 196 € -10 446 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
63 263 € 76 338 € 1 632 € -15 127 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 464 € 1 234 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
31 464€ 1 234€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
31 799 € 76 338 € 398 € -15 127 €