Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FOREN CONSULTING, s. r. o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 656 € 2 705 € 3 269 € 8 396 € 1 734 € 4 571 € 4 786 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 656 € 2 705 € 3 269 € 8 396 € 1 734 € 4 571 € 4 786 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
0 € 0 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 656 € 2 705 € 3 269 € 8 396 € 1 734 € 4 571 € 4 786 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 594€ 2 594€ 2 594€ 994€ 1 714€ 4 554€ 4 754€
057
B.IV.2
Účty v bankách
62€ 111€ 675€ 7 402€ 20€ 17€ 32€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 656 € 2 705 € 3 269 € 8 396 € 1 734 € 4 571 € 4 786 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 656 € 2 705 € 2 789 € 7 859 € 1 254 € 2 431 € 3 126 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
330 € 330 € 330 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
330€ 330€ 330€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 285 € -4 180 € 890 € -5 385 € -4 208 € -3 513 € -3 436 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
890€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 285€ -4 180€ -5 385€ -4 208€ -3 513€ -3 436€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-28 € -84 € -5 070 € 6 605 € -1 177 € -695 € -77 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
480 € 537 € 480 € 2 140 € 1 660 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
480 € 537 € 480 € 2 140 € 1 660 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 660€ 1 660€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 537€ 480€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €