Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 200 849 € 3 667 844 € 3 190 923 € 3 288 557 € 3 721 270 € 1 664 975 € 1 583 356 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
329 679 € 306 563 € 307 344 € 97 249 € 97 228 € 60 859 € 13 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
45 375 € 94 875 € 0 € 266 € 1 267 €
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
45 375€ 94 875€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
266€ 1 267€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
269 035 € 207 549 € 154 210 € 97 249 € 94 728 € 58 093 € 12 577 €
012
A.II.1
Pozemky
35 000€
013
A.II.2
Stavby
11 876€ 15 606€ 19 336€ 23 067€ 17 645€ 10 054€ 11 379€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
159 198€ 191 943€ 134 874€ 74 182€ 77 083€ 48 039€ 1 198€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
62 961€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
60 644 € 53 639 € 58 259 € 2 500 € 2 500 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
9 250€ 9 250€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
51 394€ 44 389€ 55 759€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 852 256 € 3 344 350 € 2 876 513 € 3 187 517 € 3 604 703 € 1 599 978 € 1 557 123 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
849 640 € 814 969 € 659 418 € 450 140 € 919 072 € 524 324 € 431 605 €
032
B.I.1
Materiál
240€ 174€ 139€ 52€ 50€ 92€ 57€
036
B.I.5
Tovar
785 998€ 781 068€ 659 279€ 450 088€ 919 022€ 524 232€ 431 548€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
63 402€ 33 727€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 845 € 6 038 € 4 172 € 6 838 € 10 073 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5 845€ 6 038€ 4 172€ 6 838€ 10 073€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 897 047 € 2 387 140 € 2 191 045 € 2 644 240 € 2 669 748 € 1 075 206 € 1 123 787 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 170 977€ 1 520 053€ 1 631 062€ 1 840 070€ 2 317 495€ 869 073€ 1 015 327€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
356 012€ 374 160€ 65 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
270 058€ 361 674€ 292 245€ 599 120€ 321 938€ 166 457€ 108 195€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 000€ 131 253€ 202 738€ 205 050€ 30 315€ 39 676€ 265€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
99 724 € 136 203 € 21 878 € 86 299 € 5 810 € 448 € 1 731 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 868€ 4 987€ 3 112€ 955€ 653€ 448€ 1 731€
057
B.IV.2
Účty v bankách
93 856€ 131 216€ 18 766€ 85 344€ 5 157€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 914 € 16 931 € 7 066 € 3 791 € 19 339 € 4 138 € 12 389 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18 914€ 16 931€ 7 066€ 3 791€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 879€ 2 101€ 477€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 460€ 2 037€ 11 912€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 200 849 € 3 667 844 € 3 190 923 € 3 288 557 € 3 721 270 € 1 664 975 € 1 583 356 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 581 664 € 1 443 889 € 1 209 553 € 942 493 € 756 283 € 535 890 € 348 818 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-28 606 € -35 611 € -24 241 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-28 606€ -35 611€ -24 241€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 362 197 € 1 116 491 € 935 190 € 748 980 € 528 586 € 341 515 € 293 409 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 362 197€ 1 116 491€ 935 190€ 748 980€ 528 586€ 341 515€ 293 409€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
240 770 € 355 706 € 291 301 € 186 210 € 220 394 € 187 072 € 48 106 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 619 185 € 2 223 955 € 1 981 370 € 2 346 064 € 2 949 926 € 1 129 085 € 1 234 538 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
29 269 € 28 678 € 12 362 € 10 336 € 7 172 € 2 749 € 3 406 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 156€ 20 521€ 10 462€ 8 436€ 7 172€ 2 749€ 3 406€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 213€ 6 257€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
17 051 € 33 331 € 3 266 € 15 479 € 18 637 € 723 € 439 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 636€ 1 408€ 1 088€ 1 516€ 1 308€ 723€ 439€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
15 415€ 31 923€ 2 178€ 13 963€ 17 329€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 436 160 € 1 541 330 € 1 680 917 € 1 597 185 € 2 084 376 € 832 484 € 969 663 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 380 860€ 1 469 541€ 1 632 119€ 1 510 771€ 1 991 979€ 771 641€ 873 024€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 458€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 891€ 2 023€ 947€ 962€ 52 932€ 8 500€ 76 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 873€ 14 897€ 8 139€ 8 685€ 7 782€ 4 787€ 2 282€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 824€ 10 879€ 6 185€ 6 522€ 5 092€ 3 116€ 1 424€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 838€ 22 570€ 24 817€ 2 281€ 25 214€ 42 820€ 682€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20 874€ 21 420€ 8 710€ 67 964€ 1 377€ 1 620€ 7 293€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
136 705 € 620 616 € 284 825 € 723 064 € 839 741 € 293 129 € 261 030 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
136 705€ 620 616€ 284 825€ 723 064€ 839 741€ 293 129€ 261 030€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 061 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 061€