Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
509 488 € 614 409 € 656 639 € 557 758 € 1 141 280 € 513 704 € 583 276 € 1 256 724 € 892 554 € 730 601 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
211 168 € 214 925 € 262 660 € 444 069 € 599 171 € 441 260 € 447 212 € 514 496 € 606 455 € 445 099 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
211 168 € 214 925 € 262 660 € 444 069 € 599 171 € 441 260 € 447 212 € 514 496 € 606 455 € 445 099 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
71 710€ 79 864€ 88 019€ 96 174€ 104 330€ 112 486€ 120 642€ 122 399€ 123 574€ 124 749€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 458€ 7 061€ 46 641€ 219 895€ 281 841€ 115 774€ 113 570€ 179 097€ 244 881€ 312 350€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
128 000€ 128 000€ 128 000€ 128 000€ 213 000€ 213 000€ 213 000€ 213 000€ 238 000€ 8 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
298 320 € 399 484 € 393 979 € 113 689 € 542 109 € 72 325 € 135 945 € 655 249 € 199 120 € 168 340 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 000 € 13 681 € 91 € 109 € 103 € 56 € 193 069 € 51 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
13 681€ 91€ 109€ 52€ 5€ 193 018€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
11 000€ 51€ 51€ 51€ 51€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
286 390 € 396 118 € 377 271 € 111 544 € 536 327 € 69 714 € 134 150 € 460 381 € 188 548 € 166 794 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
188 761 € 198 085 € 65 151 € 80 616 € 204 643 € 22 613 € 126 761 € 45 553 € 184 045 € 96 241 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
188 761€ 198 085€ 65 151€ 80 616€ 204 643€ 22 613€ 126 761€ 45 553€ 184 045€ 96 241€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 614€ 4 299€ 9 334€ 4 928€ 3 691€ 11 601€ 7 389€ 9 973€ 4 503€ 4 933€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
94 015€ 193 734€ 302 786€ 26 000€ 327 993€ 35 500€ 404 855€ 0€ 65 620€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
930 € 3 366 € 3 027 € 2 054 € 5 673 € 2 508 € 1 739 € 1 799 € 10 521 € 1 546 €
072
B.V.1.
Peniaze
717€ 1 274€ 1 511€ 1 768€ 4 026€ 308€ 1 502€ 1 556€ 6 808€ 856€
073
B.V.2.
Účty v bankách
213€ 2 092€ 1 516€ 286€ 1 647€ 2 200€ 237€ 243€ 3 713€ 690€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
119 € 119 € 86 979 € 86 979 € 117 162 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
119€ 119€ 86 979€ 86 979€ 117 162€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
509 488 € 614 409 € 656 639 € 557 758 € 1 141 280 € 513 704 € 583 276 € 1 256 724 € 892 554 € 730 601 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
243 565 € 234 512 € 226 502 € 235 506 € 220 799 € 218 350 € 173 735 € 173 027 € 171 721 € 159 892 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 € 66 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€ 66 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
167 873 € 159 863 € 168 867 € 154 160 € 151 711 € 107 096 € 106 388 € 105 082 € 93 253 € 73 337 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
176 877€ 168 867€ 168 867€ 154 160€ 151 711€ 107 096€ 106 388€ 105 082€ 93 253€ 73 337€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 004€ -9 004€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
9 053 € 8 010 € -9 004 € 14 707 € 2 449 € 44 615 € 708 € 1 306 € 11 829 € 19 916 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
265 923 € 379 897 € 430 137 € 322 252 € 920 481 € 295 354 € 409 541 € 1 083 697 € 720 833 € 540 709 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
625 € 450 € 347 € 273 € 199 € 133 € 85 € 12 916 € 27 438 € 58 756 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
625€ 450€ 347€ 273€ 199€ 133€ 85€ 60€ 27 438€ 58 756€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 856€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
215 266 € 254 580 € 279 730 € 321 918 € 920 238 € 295 176 € 409 413 € 1 070 604 € 686 740 € 475 760 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 564 € 44 537 € 68 427 € 96 045 € 118 975 € 221 961 € 285 730 € 747 243 € 446 473 € 470 573 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 564€ 44 537€ 68 427€ 96 045€ 118 975€ 221 961€ 285 730€ 747 243€ 446 473€ 470 573€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 203€ 2 233€ 1 353€ 1 943€ 1 771€ 2 036€ 1 236€ 649€ 1 269€ 1 183€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 627€ 5 458€ 2 342€ 7 148€ 5 325€ 3 420€ 1 849€ 3 413€ 3 317€ 649€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
877€ 3 270€ 1 358€ 879€ 3 054€ 11 419€ 3 273€ 768€ 4 308€ 3 075€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
201 995€ 199 082€ 206 250€ 215 903€ 791 113€ 56 340€ 117 325€ 318 531€ 231 373€ 280€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
50 032€ 124 867€ 150 060€ 61€ 44€ 45€ 43€ 177€ 6 655€ 6 193€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 30 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 30 000€