Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
44 944 € 66 426 € 10 591 € 59 941 € 235 915 € 255 658 € 237 399 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 209 € 15 209 € 7 500 € 58 399 € 73 495 € 60 950 € 66 279 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 209 € 15 209 € 7 500 € 58 399 € 73 495 € 60 950 € 66 279 €
012
A.II.1
Pozemky
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 709€ 7 709€ -15 096€ 5 610€ 0€ 21 141€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
65 995€ 60 385€ 53 450€ 37 638€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
29 735 € 51 217 € 3 091 € 1 542 € 162 420 € 194 708 € 171 120 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
158 100 € 158 900 € 120 900 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
158 100€ 158 900€ 120 900€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
29 735 € 51 217 € 206 € 35 515 € 9 663 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 992€ 3 163€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
237€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
206€ 23€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 735€ 50 980€ 6 500€ 6 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
0 € 3 091 € 1 542 € 4 114 € 293 € 40 557 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 560€ 1 542€ 4 114€ 293€ 411€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 531€ 0€ 40 146€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
44 944 € 66 426 € 10 591 € 59 941 € 235 915 € 255 658 € 237 399 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 389 € 14 348 € -35 795 € -30 680 € 86 098 € 80 969 € 7 525 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 638 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 30 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 30 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
100 000 € 100 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
100 000€ 100 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 709 € -37 319 € -20 541 € -25 670 € -27 735 € -28 234 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
86€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-37 319€ -20 541€ -25 670€ -27 735€ -28 320€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 041 € 7 709 € -5 115 € -16 778 € 5 129 € 2 065 € -879 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 555 € 52 078 € 46 386 € 90 621 € 149 817 € 174 689 € 229 874 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 860 € 78 € 1 102 € 51 041 € 124 004 € 159 094 € 229 874 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 500€ 10 515€ 7 519€ 6 560€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
49 583€ 110 500€ 150 500€ 207 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 360€ 78€ 1 102€ 1 458€ 2 989€ 1 075€ 112€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 15 702€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
25 695 € 52 000 € 45 284 € 39 580 € 25 813 € 15 595 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
25 695€ 52 000€ 45 284€ 39 580€ 25 813€ 15 595€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€