Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

€URODREVOCOMP, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
123 902€ 128 472€ 126 027€ 149 462€ 123 125€ 301 263€ 295 207€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 380€ 56 222€ 37 391€ 42 561€ 171 148€ 10 977€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
123 902 € 92 092 € 69 805 € 112 071 € 80 564 € 130 115 € 284 230 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
120 501 € 84 304 € 73 960 € 121 736 € 68 693 € 109 685 € 281 862 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
102 863€ 66 203€ 67 190€ 106 905€ 61 921€ 86 393€ 243 724€
10
B.2
Služby
17 638€ 18 101€ 6 770€ 14 831€ 6 772€ 23 292€ 38 138€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 401 € 7 788 € -4 155 € -9 665 € 11 871 € 20 430 € 2 368 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
3€ 866€ 395€ 1 912€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 15 096€ 0€ 14 001€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 000€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 401 € 7 788 € -4 155 € -15 769 € 11 005 € 6 034 € 456 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€
39
N
Nákladové úroky
49€ 2 004€ 2 456€ 692€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 296€ 439€ 646€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-49 € -3 300 € -2 894 € -1 335 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 401 € 7 788 € -4 155 € -15 818 € 7 705 € 3 140 € -879 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 360 € 79 € 960 € 960 € 2 576 € 1 075 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 360€ 79€ 960€ 960€ 2 576€ 1 075€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 041 € 7 709 € -5 115 € -16 778 € 5 129 € 2 065 € -879 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 401 € 7 788 € -4 155 € -15 818 € 7 705 € 3 140 € -879 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 041 € 7 709 € -5 115 € -16 778 € 5 129 € 2 065 € -879 €