Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 286 401 € 21 451 027 € 23 249 596 € 24 502 086 € 23 398 247 € 23 261 374 € 21 798 766 € 19 241 702 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 362 497 € 6 672 283 € 6 996 543 € 7 455 068 € 7 895 840 € 8 414 709 € 8 841 764 € 9 136 101 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
71 190 € 57 840 € 18 782 € 30 298 € 44 637 € 71 017 € 97 744 € 92 648 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
58 190€ 8 859€ 39€ 17 823€ 44 637€ 71 017€ 97 744€ 92 648€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 000€ 48 981€ 18 743€ 12 475€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 291 307 € 6 614 443 € 6 977 761 € 7 424 770 € 7 851 203 € 8 343 692 € 8 744 020 € 9 043 453 €
012
A.II.1
Pozemky
1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 645 444€ 1 642 084€
013
A.II.2
Stavby
4 197 574€ 4 543 290€ 4 867 534€ 5 193 456€ 5 483 803€ 5 814 175€ 6 134 829€ 6 460 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
379 955€ 368 853€ 448 077€ 554 195€ 667 303€ 833 425€ 929 170€ 940 620€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
68 334€ 56 856€ 16 706€ 18 196€ 54 653€ 50 648€ 34 577€ 416€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 479€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 911 050 € 14 771 538 € 16 245 997 € 17 039 093 € 15 491 860 € 14 830 217 € 12 955 492 € 10 100 187 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 711 413 € 4 046 561 € 4 153 968 € 4 320 219 € 3 995 824 € 3 752 247 € 3 681 740 € 3 661 929 €
035
B.I.1
Materiál
27 637€ 28 163€ 29 764€ 38 420€ 43 747€ 44 840€ 47 240€ 45 493€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 683 776€ 3 893 397€ 4 124 204€ 4 281 799€ 3 952 077€ 3 707 407€ 3 634 500€ 3 616 436€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
125 001€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 366 € 3 995 € 14 497 € 11 467 € 22 760 € 30 357 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 366€ 3 995€ 14 497€ 11 467€ 22 760€ 30 357€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 188 740 € 10 719 628 € 12 075 954 € 12 701 592 € 11 470 977 € 11 046 884 € 9 267 469 € 6 435 638 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 161 935 € 10 719 556 € 12 075 861 € 12 699 434 € 11 470 977 € 11 046 865 € 9 267 443 € 6 375 928 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
11 040 419€ 10 585 339€ 11 892 969€ 12 562 120€ 11 354 789€ 10 950 187€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
121 516€ 134 217€ 182 892€ 137 314€ 116 188€ 96 678€ 9 267 443€ 6 375 928€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 748€ 59 634€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
57€ 72€ 93€ 2 158€ 19€ 26€ 76€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 531 € 1 354 € 1 578 € 5 815 € 2 299 € 729 € 6 283 € 2 620 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 531€ 1 354€ 1 578€ 5 482€ 2 299€ 661€ 6 188€ 2 488€
073
B.V.2.
Účty v bankách
333€ 68€ 95€ 132€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 854 € 7 206 € 7 056 € 7 925 € 10 547 € 16 448 € 1 510 € 5 414 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
229€ 757€ 119€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 625€ 6 340€ 3 996€ 2 454€ 4 384€ 8 919€ 1 510€ 5 087€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
866€ 2 303€ 5 471€ 6 044€ 7 529€ 327€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 286 401 € 21 451 027 € 23 249 596 € 24 502 086 € 23 398 247 € 23 261 374 € 21 798 766 € 19 241 702 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 648 999 € 3 229 367 € 2 780 287 € 2 558 046 € 2 069 168 € 1 626 451 € 783 674 € 297 878 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 500 000€ 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 49 791 € 49 791 € 49 791 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 49 791€ 49 791€ 49 791€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
50 209 € 14 369 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
50 209€ 14 369€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 762 648 € 1 287 368 € 926 967 € 721 510 € 441 102 € 148 549 € -269 602 € -398 921 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 762 648€ 1 287 368€ 926 967€ 721 510€ 441 102€ 148 549€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-269 602€ -398 921€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 163 032 € 1 218 680 € 1 130 001 € 1 113 217 € 904 747 € 774 583 € 485 797 € 143 689 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 632 570 € 18 221 660 € 20 458 029 € 21 941 891 € 21 324 541 € 21 634 923 € 21 015 092 € 18 943 824 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 638 256 € 1 636 588 € 1 634 029 € 1 633 060 € 1 626 641 € 1 932 610 € 1 887 096 € 2 302 841 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€ 1 593 312€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
321 658€ 1 914 970€ 2 302 334€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
44 944€ 43 276€ 40 717€ 39 748€ 33 329€ 17 640€ 1 102€ 507€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-28 976€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
128 119€ 928 123€ 1 728 127€ 2 528 131€ 3 188 100€ 3 982 692€ 5 571 876€ 6 366 468€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 628 774 € 8 306 112 € 14 105 923 € 13 552 636 € 13 318 124 € 12 716 434 € 11 044 877 € 9 458 066 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 932 999 € 7 515 607 € 13 422 195 € 12 959 934 € 12 752 995 € 12 030 719 € 10 504 095 € 9 232 214 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 932 999€ 7 515 607€ 13 422 195€ 12 959 934€ 12 752 995€ 12 030 719€ 10 504 095€ 9 232 214€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
38 240€ 38 239€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
172 547€ 162 734€ 158 210€ 155 840€ 140 037€ 142 143€ 113 399€ 87 949€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
124 729€ 116 857€ 114 553€ 110 454€ 102 455€ 98 836€ 74 162€ 56 134€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
358 346€ 460 405€ 369 454€ 284 637€ 281 787€ 404 050€ 312 711€ 10 568€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 913€ 12 270€ 1 678€ 1 938€ 1 017€ 40 686€ 40 510€ 71 201€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
130 094 € 101 604 € 146 973 € 122 658 € 132 787 € 115 786 € 73 631 € 33 706 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
118 224€ 90 771€ 86 449€ 76 628€ 74 366€ 115 786€ 40 811€ 33 706€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 870€ 10 833€ 60 524€ 46 030€ 58 421€ 32 820€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 107 327€ 7 249 233€ 2 842 977€ 4 105 406€ 3 058 889€ 2 887 401€ 2 437 612€ 782 743€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 832 € 11 280 € 2 149 € 4 538 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
325€ 11 280€ 2 149€ 4 538€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 467€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 040€