Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GRAFOBAL GROUP development, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 164 914 € 8 550 587 € 8 963 885 € 5 950 362 € 5 050 453 € 5 103 762 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 613 821 € 605 854 € 195 431 € 26 329 € 1 € 2 313 382 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
50 044 € 79 144 € 90 210 € 26 328 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 044 € 79 144 € 90 210 € 26 328 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 563 777 € 526 710 € 105 221 € 1 € 1 € 2 313 382 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 641 € 6 641 € 1 € 1 € 1 € 2 313 382 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 500 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 522 636 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
520 069 € 105 220 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
28 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 532 115 € 7 921 863 € 8 447 659 € 5 901 313 € 5 050 452 € 2 790 248 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
847 210 € 376 664 € 217 784 € 115 872 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
847 210 € 376 664 € 217 784 € 115 872 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 661 887 € 6 808 974 € 8 161 405 € 5 734 339 € 5 040 482 € 2 789 049 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 871 539 € 2 615 985 € 6 177 869 € 4 118 914 € 2 234 462 € 671 896 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 501 202 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 181 934 € 41 844 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
630 € 223 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
193 643 € 135 881 € 24 275 € 71 542 € 647 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 095 503 € 2 874 544 € 1 917 417 € 1 543 883 € 2 806 020 € 2 116 283 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
23 018 € 736 225 € 68 470 € 51 102 € 9 970 € 1 199 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 220 € 2 799 € 178 € 189 € 9 970 € 213 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 798 € 733 426 € 68 292 € 50 913 € 986 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
18 978 € 22 870 € 320 795 € 22 720 € 132 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 978 € 22 870 € 20 795 € 19 415 € 132 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
300 000 € 3 305 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 164 914 € 8 550 587 € 8 963 885 € 5 950 362 € 5 050 453 € 5 103 762 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 302 311 € 2 296 539 € 1 672 653 € 947 073 € 713 756 € 2 533 756 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 313 € 2 316 695 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 314 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
2 313 381 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 3 326 € 3 327 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 3 327 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 256 699 € 1 632 813 € 907 233 € 673 917 € 180 535 € 176 772 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 256 699 € 1 632 813 € 907 233 € 673 917 € 176 772 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 772 € 623 886 € 725 580 € 233 316 € 493 382 € 3 762 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 846 922 € 6 238 367 € 7 274 045 € 5 003 289 € 4 336 697 € 2 570 006 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
21 112 € 35 971 € 17 615 € 4 920 € 5 946 € 3 810 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
18 362 € 33 221 € 5 946 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 750 € 2 750 € 17 615 € 4 920 € 3 810 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 434 901 € 4 124 384 € 6 165 661 € 4 733 948 € 432 034 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 677 818 € 3 677 817 € 6 164 468 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 115 € 1 115 € 1 193 € 500 € 442 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 755 968 € 445 452 € 4 733 448 € 431 592 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 390 909 € 2 078 012 € 1 090 769 € 264 421 € 2 233 161 € 829 072 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 251 987 € 1 906 639 € 884 664 € 156 549 € 1 068 707 € 275 891 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
11 322 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
974 585 € 542 211 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
71 925 € 96 373 € 22 791 € 16 825 € 19 044 € 6 379 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 287 € 48 884 € 26 816 € 16 532 € 3 537 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 775 € 26 116 € 155 747 € 74 515 € 170 825 € 1 054 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
613 € 751 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 097 590 € 1 305 090 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 681 € 15 681 € 17 187 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 681 € 15 681 € 17 187 €