Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sklair s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
286 377 € 203 507 € 126 683 € 20 254 € 13 377 € 7 303 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 327 € 7 990 € 25 483 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 327 € 7 990 € 25 483 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
14 829€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 327€ 7 990€ 10 654€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
281 050 € 195 517 € 101 200 € 20 254 € 13 377 € 7 303 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
249 944 € 135 770 € 80 954 € 0 € 3 561 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
120 939€ 134 806€ 80 821€ 0€ 3 561€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
761€ 964€ 133€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
128 244€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
31 106 € 59 747 € 20 246 € 20 254 € 9 816 € 7 303 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
31 106€ 59 747€ 20 246€ 20 254€ 9 816€ 7 303€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
286 377 € 203 507 € 126 683 € 20 254 € 13 377 € 7 303 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
13 188 € 13 184 € 12 034 € 10 637 € 10 147 € 6 823 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
5 881€ 4 750€ 3 315€ -1 121€ -480€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 € 1 131 € 1 416 € 4 455 € 3 324 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
273 189 € 190 323 € 114 649 € 9 617 € 3 230 € 480 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
162 528 € 54 786 € 114 641 € 9 617 € 3 230 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
161 882€ 1 645€ 88 172€ 9 453€ 2 682€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
749€ 120€ 120€ 24€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
146€ 126€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
500€ 52 266€ 26 349€ 44€ 44€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
110 661€ 135 537€ 8€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci