Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOCHTIEF SK s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 853 429 € 13 430 009 € 6 258 780 € 5 860 450 € 6 975 545 € 6 295 007 € 680 382 € 848 371 € 1 628 299 € 1 627 960 € 960 265 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 718 € 4 356 € 102 889 € 205 320 € 91 595 € 161 209 € 2 463 € 8 375 € 14 285 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
458 € 5 952 € 11 446 € 16 940 € 22 434 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
458€ 5 952€ 11 446€ 16 940€ 22 434€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
16 718 € 3 898 € 96 937 € 193 874 € 74 655 € 138 775 € 2 463 € 8 375 € 14 285 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 098€ 3 898€ 96 937€ 193 874€ 74 655€ 138 775€ 2 463€ 8 375€ 14 285€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 620€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 226 879 € 13 390 486 € 6 153 351 € 5 649 274 € 6 882 099 € 6 131 224 € 673 833 € 847 853 € 1 306 703 € 1 361 245 € 945 544 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
235 €
032
B.I.1
Materiál
235€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 041 378 € 1 229 662 € 486 387 € 267 450 € 1 456 053 € 1 387 861 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 531 001€ 818 225€ 486 387€ 267 450€ 68 192€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 387 861€ 1 387 861€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
510 377€ 411 437€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 493 638 € 7 034 516 € 4 276 699 € 2 216 892 € 5 336 876 € 4 740 462 € 316 107 € 435 733 € 846 071 € 1 084 899 € 750 560 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 466 136€ 5 162 270€ 3 643 995€ 1 533 709€ 4 854 398€ 2 213 324€ 266 220€ 421 151€ 793 717€ 1 043 632€ 745 144€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 438 220€ 1 181 576€ 475 984€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 205€ 1 753€ 4 129€ 28 462€ 2 045 570€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 822€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
502 156€ 601 303€ 425 379€ 39 118€ 111 205€ 475 508€ 5 668€ 11 657€ 28 307€ 4 175€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
87 126€ 88 162€ 205 572€ 163 952€ 342 811€ 6 060€ 49 887€ 8 914€ 40 697€ 11 138€ 1 241€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 691 863 € 5 126 308 € 1 390 265 € 3 164 932 € 89 170 € 2 666 € 357 726 € 412 120 € 460 632 € 276 346 € 194 984 €
056
B.IV.1
Peniaze
693€ 1 209€ 1 461€ 5 850€ 4 035€ 2 525€ 60€ 484€ 1 131€ 1 093€ 1 804€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 691 170€ 5 125 099€ 1 388 804€ 3 159 082€ 85 135€ 141€ 357 666€ 411 636€ 459 501€ 275 253€ 193 180€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 609 832 € 35 167 € 2 540 € 5 856 € 1 851 € 2 574 € 6 549 € 518 € 319 133 € 258 340 € 436 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 734€ 35 167€ 2 540€ 1 727€ 1 851€ 2 574€ 522€ 518€ 75 441€ 15 482€ 436€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 581 098€ 4 129€ 6 027€ 243 692€ 242 858€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 853 429 € 13 430 009 € 6 258 780 € 5 860 450 € 6 975 545 € 6 295 007 € 680 382 € 848 371 € 1 628 299 € 1 627 960 € 960 265 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 187 098 € 3 683 987 € 2 064 009 € 1 858 501 € 1 681 517 € 2 136 116 € 122 953 € 125 839 € -321 799 € -144 046 € -180 962 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 750 000 € 750 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 750 000€ 750 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
152 765 € -998 663 € -1 672 721 € -1 849 705 € -1 395 107 € -632 547 € -629 661 € -327 299 € -149 546 € -186 462 € -223 605 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
152 765€ 74 059€ 74 059€ 74 059€ 74 059€ 37 143€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-998 663€ -1 672 721€ -1 849 705€ -1 395 107€ -706 606€ -703 720€ -401 358€ -223 605€ -223 605€ -223 605€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
503 111 € 1 151 428 € 205 508 € 176 984 € -454 598 € -762 559 € -2 886 € -302 362 € -177 753 € 36 916 € 37 643 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 666 331 € 9 746 022 € 4 194 771 € 4 001 949 € 5 294 028 € 4 158 891 € 557 390 € 722 532 € 1 910 137 € 1 772 006 € 1 141 227 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 776 060 € 1 253 600 € 1 690 552 € 2 282 447 € 1 572 533 € 360 015 € 63 784 € 138 776 € 459 021 € 368 097 € 174 346 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
69 226€ 44 890€ 58 018€ 46 949€ 38 703€ 47 163€ 36 297€ 46 749€ 362 474€ 263 237€ 174 346€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 031 295€ 252 915€ 119 653€ 93 729€ 29 967€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
675 539€ 955 795€ 1 512 881€ 2 141 769€ 1 503 863€ 312 852€ 27 487€ 92 027€ 96 547€ 104 860€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
401 614 € 326 159 € 190 383 € 291 476 € 220 959 € 78 214 € 20 431 € 21 307 € 22 241 € 22 617 € 26 804 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
393 532€ 303 596€ 154 563€ 251 842€ 173 517€ 39 360€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 082€ 22 563€ 35 820€ 39 634€ 47 442€ 38 854€ 20 431€ 21 307€ 22 241€ 22 617€ 26 804€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
8 488 657 € 8 166 263 € 2 313 836 € 1 428 026 € 3 500 536 € 3 720 662 € 473 175 € 562 449 € 1 428 875 € 1 381 292 € 940 077 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 412 523€ 7 024 276€ 1 720 382€ 954 956€ 2 437 100€ 3 196 359€ 100 453€ 106 526€ 9 080€ 44 185€ 85 984€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
485 671€ 285 225€ 188 037€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
330€ 10 237€ 69 460€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
700 000€ 252 061€ 251 643€ 250 945€ 250 000€ 250 000€ 1 000 000€ 919 556€ 230 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 316 540€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
935€ 739€ 918€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
122 851€ 207 612€ 169 946€ 111 860€ 172 530€ 154 702€ 57 948€ 88 872€ 166 047€ 180 267€ 144 354€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
75 379€ 109 594€ 85 676€ 68 226€ 79 750€ 80 059€ 34 895€ 58 226€ 91 733€ 89 970€ 59 084€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
100 642€ 305 463€ 40 639€ 38 823€ 213 191€ 37 887€ 27 844€ 58 742€ 160 846€ 133 138€ 31 763€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
77 262€ 32 712€ 11 229€ 1 182€ 158 285€ 710€ 2 035€ 83€ 839€ 3 939€ 2 892€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
39 € 39 961 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
39€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
39 961€