Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 332 929 € 6 333 030 € 1 234 242 € 926 739 € 679 482 € 465 583 € 436 233 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 958 € 8 245 € 26 117 € 37 060 € 32 680 € 5 348 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 958€ 8 245€ 26 117€ 37 060€ 32 680€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 348€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 779 € 3 986 € 28 125 € 44 679 € 26 802 € 40 235 € 16 233 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 779€ 3 986€ 28 125€ 44 679€ 26 802€ 40 235€ 16 233€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
6 324 192 € 6 320 799 € 1 180 000 € 845 000 € 620 000 € 420 000 € 420 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 774 192€ 5 770 799€ 630 000€ 595 000€ 470 000€ 270 000€ 270 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
550 000€ 550 000€ 550 000€ 250 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 987 548 € 3 793 351 € 3 936 962 € 5 138 312 € 2 744 694 € 2 830 173 € 2 877 293 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 669 813 € 330 724 € 647 037 € 1 427 516 € 722 974 € 166 087 €
032
B.I.1
Materiál
1 669 813€ 330 724€ 647 037€ 1 147 499€ 722 974€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
280 017€ 166 087€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
5 276 655 € 2 530 854 € 3 192 370 € 3 621 890 € 1 630 782 € 2 399 841 € 2 385 834 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 928 789€ 2 273 118€ 2 859 230€ 2 826 079€ 1 294 152€ 2 107 781€ 1 220 218€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 227 822€ 108 528€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 280€ 118 554€ 40 289€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 561€ 232 535€ 670 374€ 236 118€ 173 506€ 9 370€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
120 044€ 132 647€ 100 605€ 110 157€ 100 512€ 1 115 957€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
41 080 € 931 773 € 97 555 € 88 906 € 390 938 € 264 245 € 491 459 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 838€ 3 761€ 6 744€ 4 941€ 2 485€ 2 461€ 321€
057
B.IV.2
Účty v bankách
33 242€ 928 012€ 90 811€ 83 965€ 388 453€ 261 784€ 491 138€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
24 624 € 21 498 € 20 452 € 12 458 € 10 689 € 11 017 € 6 617 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 624€ 21 498€ 20 452€ 12 458€ 10 689€ 11 017€ 788€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 829€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 455 320 € 5 626 963 € 676 329 € 1 514 901 € 739 370 € 636 383 € 1 089 720 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
6 691 € 3 298 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
6 691€ 3 298€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
104 486 € 104 486 € 104 486 € 104 486 € 4 486 € 4 486 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
104 486€ 104 486€ 104 486€ 104 486€ 5 992€ 5 992€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 506€ -1 506€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 889 781 € 4 520 916 € 4 515 327 € 4 562 608 € 2 695 495 € 2 670 364 € 2 230 398 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
32 502 € 31 478 € 18 957 € 17 365 € 11 456 € 80 856 € 2 023 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
19 002€ 25 228€ 15 257€ 13 065€ 8 656€ 6 487€ 2 023€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
13 500€ 6 250€ 3 700€ 4 300€ 2 800€ 74 369€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
65 256 € 12 876 € 9 723 € 7 931 € 7 111 € 4 384 € 1 073 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
65 256€ 12 876€ 9 723€ 7 931€ 7 111€ 4 384€ 1 073€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
8 021 793 € 4 476 562 € 4 229 850 € 4 406 269 € 2 676 575 € 2 585 009 € 2 227 113 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
750 984€ 744 935€ 1 100 596€ 2 354 175€ 1 362 926€ 1 127 683€ 41 290€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 919€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
498 060€ 20 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 728 277€ 2 480 164€ 2 704 893€ 1 549 893€ 1 197 893€ 1 234 448€ 621 729€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 518€ 15 010€ 15 325€ 17 665€ 15 862€ 10 353€ 3 859€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 766€ 9 651€ 9 892€ 11 393€ 10 179€ 6 521€ 2 482€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
511 248€ 728 742€ 399 144€ 473 143€ 2 683€ 206 004€ 111 265€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
67 032€ 1 440 569€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
770 230 € 256 797 € 131 043 € 353 € 115 € 189 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
770 230€ 256 797€ 131 043€ 353€ 115€ 189€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
26 € 25 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
26€ 25€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé