Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 968 696 € 13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 025 582 € 6 332 929 € 6 333 030 € 1 234 242 € 926 739 € 679 482 € 465 583 € 436 233 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 040 € 3 958 € 8 245 € 26 117 € 37 060 € 32 680 € 5 348 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 040€ 3 958€ 8 245€ 26 117€ 37 060€ 32 680€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 348€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 906 € 4 779 € 3 986 € 28 125 € 44 679 € 26 802 € 40 235 € 16 233 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 906€ 4 779€ 3 986€ 28 125€ 44 679€ 26 802€ 40 235€ 16 233€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 020 636 € 6 324 192 € 6 320 799 € 1 180 000 € 845 000 € 620 000 € 420 000 € 420 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 720 636€ 5 774 192€ 5 770 799€ 630 000€ 595 000€ 470 000€ 270 000€ 270 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
300 000€ 550 000€ 550 000€ 550 000€ 250 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 911 234 € 6 987 548 € 3 793 351 € 3 936 962 € 5 138 312 € 2 744 694 € 2 830 173 € 2 877 293 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 573 736 € 1 669 813 € 330 724 € 647 037 € 1 427 516 € 722 974 € 166 087 €
035
B.I.1
Materiál
1 573 736€ 1 669 813€ 330 724€ 647 037€ 1 147 499€ 722 974€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
280 017€ 166 087€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
813 619 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
800 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
13 619€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 636 603 € 5 276 655 € 2 530 854 € 3 192 370 € 3 621 890 € 1 630 782 € 2 399 841 € 2 385 834 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 140 645 € 1 928 789 € 2 273 118 € 2 859 230 € 2 826 079 € 1 294 152 € 2 107 781 € 1 220 218 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
809 602€ 726 279€ 1 733 816€ 2 088 552€ 964 553€ 911 853€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
78 669€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 331 043€ 1 123 841€ 539 302€ 770 678€ 1 861 526€ 382 299€ 2 107 781€ 1 220 218€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 400 000€ 3 227 822€ 108 528€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 280€ 118 554€ 40 289€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 760€ 16 561€ 232 535€ 670 374€ 236 118€ 173 506€ 9 370€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
81 198€ 120 044€ 132 647€ 100 605€ 110 157€ 100 512€ 1 115 957€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
887 276 € 41 080 € 931 773 € 97 555 € 88 906 € 390 938 € 264 245 € 491 459 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 092€ 7 838€ 3 761€ 6 744€ 4 941€ 2 485€ 2 461€ 321€
073
B.V.2.
Účty v bankách
883 184€ 33 242€ 928 012€ 90 811€ 83 965€ 388 453€ 261 784€ 491 138€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 880 € 24 624 € 21 498 € 20 452 € 12 458 € 10 689 € 11 017 € 6 617 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 880€ 24 624€ 21 498€ 20 452€ 12 458€ 10 689€ 11 017€ 788€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 829€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 968 696 € 13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 570 684 € 4 455 320 € 5 626 963 € 676 329 € 1 514 901 € 739 370 € 636 383 € 1 089 720 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
6 691 € 3 298 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
6 691€ 3 298€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 163 € 104 486 € 104 486 € 104 486 € 104 486 € 4 486 € 4 486 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 163€ 104 486€ 104 486€ 104 486€ 104 486€ 5 992€ 5 992€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 506€ -1 506€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 563 193 € 4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 398 012 € 8 889 781 € 4 520 916 € 4 515 327 € 4 562 608 € 2 695 495 € 2 670 364 € 2 230 398 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
66 970 € 65 256 € 12 876 € 9 723 € 7 931 € 7 111 € 4 384 € 1 073 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
66 970€ 65 256€ 12 876€ 9 723€ 7 931€ 7 111€ 4 384€ 1 073€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 283 485 € 8 021 793 € 4 476 562 € 4 229 850 € 4 406 269 € 2 676 575 € 2 585 009 € 2 227 113 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
479 885 € 750 984 € 744 935 € 1 100 596 € 2 354 175 € 1 362 926 € 1 127 683 € 47 209 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
90 114€ 84 021€ 23 054€ 1 587 132€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
12 768€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
389 771€ 738 216€ 660 914€ 1 077 542€ 767 043€ 1 362 926€ 1 127 683€ 47 209€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
498 060€ 20 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 225 660€ 6 728 277€ 2 480 164€ 2 704 893€ 1 549 893€ 1 197 893€ 1 234 448€ 621 729€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 932€ 19 518€ 15 010€ 15 325€ 17 665€ 15 862€ 10 353€ 3 859€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 807€ 11 766€ 9 651€ 9 892€ 11 393€ 10 179€ 6 521€ 2 482€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
549 407€ 511 248€ 728 742€ 399 144€ 473 143€ 2 683€ 206 004€ 111 265€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
794€ 67 032€ 1 440 569€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
47 557 € 32 502 € 31 478 € 18 957 € 17 365 € 11 456 € 80 856 € 2 023 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 457€ 19 002€ 25 228€ 15 257€ 13 065€ 8 656€ 6 487€ 2 023€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 100€ 13 500€ 6 250€ 3 700€ 4 300€ 2 800€ 74 369€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
770 230€ 256 797€ 131 043€ 353€ 115€ 189€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 € 25 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
26€ 25€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé