Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 592 946€ 7 660 266€ 5 712 262€ 12 741 810€ 4 640 704€ 32 554 114€ 30 323 969€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 704 033€ 4 584 449€ 4 539 333€ 12 622 731€ 4 576 323€ 31 613 126€ 29 282 001€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 888 913 € 3 075 817 € 1 172 929 € 119 079 € 64 381 € 940 988 € 1 041 968 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
70 754 276 € 64 701 071 € 73 141 470 € 63 140 130 € 49 251 007 € 187 518 € 131 854 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
70 754 276€ 64 701 071€ 73 141 470€ 63 140 130€ 49 251 007€ 187 518€ 131 854€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
69 411 632 € 64 809 220 € 72 931 114 € 60 932 762 € 48 182 640 € 89 211 € 102 182 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
64 505 893€ 61 048 654€ 70 057 688€ 57 841 673€ 45 603 096€ 5 511€ 3 820€
10
B.2
Služby
4 905 739€ 3 760 566€ 2 873 426€ 3 091 089€ 2 579 544€ 83 700€ 98 362€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 231 557 € 2 967 668 € 1 383 285 € 2 326 447 € 1 132 748 € 1 039 295 € 1 071 640 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
418 823 € 417 693 € 424 281 € 387 194 € 307 304 € 157 379 € 75 775 €
13
C.1
Mzdové náklady
300 801€ 304 988€ 305 350€ 280 638€ 222 318€ 114 469€ 54 956€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
103 000€ 100 751€ 105 477€ 94 919€ 75 402€ 38 788€ 19 050€
16
C.4
Sociálne náklady
15 022€ 11 954€ 13 454€ 11 637€ 9 584€ 4 122€ 1 769€
17
D
Dane a poplatky
504€ 1 140€ 1 691€ 1 155€ 540€ 288€ 213€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 053€ 24 447€ 33 068€ 38 188€ 14 367€ 8 669€ 4 827€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 000€ 13 711€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 564€ 8 166€ 72 041€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
811 741€ 582 713€ 163 054€ 41 336€ 41 880€ 100 007€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
246€ 20 000€ 20 476€ 138 209€ 63 034€ 70 592€ 1 843€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 696€ 16 391€ 25 241€ 92 772€ 1 995€ 2 286€ 1 334€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 899 986 € 1 947 720 € 761 971 € 1 832 470 € 829 696 € 841 258 € 991 334 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 400 000 € 4 000 000 € 300 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 400 000€ 4 000 000€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
300 000€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
49 574€ 17 092€ 18 698€ 21 835€ 21 138€ 6 895€ 56 242€
39
N
Nákladové úroky
32 160€ 31 063€ 17 386€ 15 463€ 3 609€ 114€ 15 474€
40
XI.
Kurzové zisky
245€ 86€ 111€ 48€
41
O
Kurzové straty
78€ 954€ 855€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 321€ 11 236€ 33 915€ 30 847€ 29 675€ 20 960€ 11 778€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 401 260 € 3 973 925 € -32 492 € -24 475 € -12 146 € -14 179 € 328 183 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 301 246 € 5 921 645 € 729 479 € 1 807 995 € 817 550 € 827 079 € 1 319 517 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
853 281 € 403 130 € 158 300 € 398 244 € 183 330 € 195 846 € 234 947 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
853 281€ 403 130€ 158 300€ 398 244€ 183 330€ 195 846€ 234 947€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 447 965 € 5 518 515 € 571 179 € 1 409 751 € 634 220 € 631 233 € 1 084 570 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 301 246 € 5 921 645 € 729 479 € 1 807 995 € 817 550 € 827 079 € 1 319 517 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €