Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NADLER - SK, s.r.o.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
391 953 € 459 734 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
388 593€ 453 490€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 360€ 6 244€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
385 688 € 444 977 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
574€ 3 236€
11
C.
Služby
356 278€ 401 068€
12
D.
Osobné náklady
-337€ 10 310€
13
E.
Dane a poplatky
513€ 544€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 062€ 25 062€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 598€ 4 757€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 265 € 14 757 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
31 741 € 49 186 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 573 € 5 579 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 648€ 3 428€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 925€ 2 150€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 573 € -5 579 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 692 € 9 178 €
36
P.
Daň z príjmov
960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
732 € 9 178 €