Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCONTO Development s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
65 805 253 € 66 840 745 € 69 457 063 € 64 649 730 € 53 572 106 € 42 482 216 € 27 051 792 € 26 303 414 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
64 802 584 € 66 773 235 € 68 751 377 € 59 824 510 € 52 517 367 € 42 189 809 € 26 573 764 € 24 302 147 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
64 802 584 € 66 773 235 € 68 751 377 € 59 824 510 € 52 517 367 € 42 189 809 € 26 573 764 € 24 302 147 €
012
A.II.1
Pozemky
21 723 020€ 21 723 020€ 21 723 020€ 21 262 167€ 16 410 221€ 13 283 141€ 13 283 141€ 13 283 141€
013
A.II.2
Stavby
40 057 892€ 41 785 104€ 43 512 317€ 31 242 009€ 32 466 020€ 25 876 245€ 8 450 742€ 8 765 677€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 501 742€ 2 914 133€ 3 284 793€ 2 823 942€ 3 201 262€ 2 955 254€ 1 064 730€ 1 186 088€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
519 930€ 350 978€ 231 247€ 4 476 726€ 439 864€ 75 169€ 3 775 151€ 1 067 241€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
19 666€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 002 669 € 67 510 € 705 686 € 4 802 350 € 1 031 892 € 280 824 € 474 523 € 1 997 622 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 551 € 8 122 € 20 234 € 4 054 048 € 5 822 € 88 917 € 462 929 € 1 972 513 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 551€ 8 122€ 20 234€ 7 727€ 4 332€ 88 917€ 300€ 300€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
230 063€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 000 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
462 629€ 1 742 150€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
46 321€ 1 490€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 000 118 € 59 388 € 685 452 € 748 302 € 1 026 070 € 191 907 € 11 594 € 25 109 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 000 118€ 59 388€ 685 452€ 748 302€ 1 026 070€ 191 907€ 11 594€ 25 109€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
22 870 € 22 847 € 11 583 € 3 505 € 3 645 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 870€ 22 847€ 11 583€ 3 505€ 3 505€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
140€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
65 805 253 € 66 840 745 € 69 457 063 € 64 649 730 € 53 572 106 € 42 482 216 € 27 051 792 € 26 303 414 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
56 503 983 € 55 341 265 € 54 005 422 € 40 405 151 € 2 082 424 € -741 115 € 136 995 € 629 604 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
54 946 987 € 54 943 782 € 54 935 843 € 42 227 905 € 3 408 651 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
54 200 000€ 54 200 000€ 54 200 000€ 41 500 000€ 2 500 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
746 987€ 743 782€ 735 843€ 727 905€ 908 651€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
121 789 € 55 394 € 10 777 € 10 777 € 8 436 € 1 300 € 1 300 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
121 789€ 55 394€ 10 777€ 10 777€ 8 436€ 1 300€ 1 300€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 224 306 € -2 485 814 € -3 333 531 € -3 264 596 € -2 881 483 € -1 364 305 € -871 696 € -895 809 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 209 366€ 947 858€ 100 141€ 169 076€ 124 597€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 433 672€ -3 433 672€ -3 433 672€ -3 433 672€ -3 006 080€ -1 364 305€ -871 696€ -895 809€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 159 513 € 1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 301 270 € 11 499 480 € 15 451 641 € 24 244 579 € 51 489 682 € 43 223 331 € 26 914 797 € 25 673 810 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 700 € 28 020 € 19 910 € 20 321 € 5 528 € 4 378 € 4 150 € 4 100 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 150€ 4 100€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 700€ 28 020€ 19 910€ 20 321€ 5 528€ 4 378€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 284 548 € 1 120 922 € 943 609 € 715 611 € 791 688 € 121 651 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
791 688€ 121 651€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 284 548€ 1 120 922€ 943 609€ 715 611€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
8 010 022 € 10 350 538 € 14 488 122 € 23 508 647 € 51 484 154 € 42 427 265 € 26 788 996 € 25 669 710 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
712 541€ 179 663€ 1 249 631€ 189 942€ 179 289€ 322 552€ 2 657 889€ 195 095€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
170€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 133 870€ 9 923 132€ 13 206 402€ 9 515 425€ 8 543 400€ 8 478 236€ 105 173€ 2 395 320€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 716 592€ 42 717 929€ 33 609 361€ 23 901 402€ 23 079 125€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
163 611€ 247 743€ 32 089€ 63 818€ 43 536€ 17 116€ 2 880€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
22 870€ 121 652€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé