Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCONTO Development s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 330 083 € 4 883 093 € 4 079 744 € 3 790 420 € 3 400 571 € 1 389 676 € 903 208 € 881 208 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 330 083€ 4 883 093€ 4 079 744€ 3 790 420€ 3 400 571€ 1 389 676€ 903 208€ 881 208€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
383 000 € 168 567 € 212 417 € 124 709 € 69 763 € 153 132 € 16 760 € 48 541 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 183€ 3 683€ 19 935€ 85€ 22 193€ 79 036€ 372€ 3 536€
10
B.2
Služby
379 817€ 164 884€ 192 482€ 124 624€ 47 570€ 74 096€ 16 388€ 45 005€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 947 083 € 4 714 526 € 3 867 327 € 3 665 711 € 3 330 808 € 1 236 544 € 886 448 € 832 667 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
258 501€ 211 730€ 171 756€ 153 375€ 45 710€ 45 679€ 45 679€ 17 314€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 171 918€ 2 165 085€ 1 765 418€ 1 598 180€ 1 443 145€ 626 418€ 429 473€ 431 047€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 581€ 9 496€ 37 036€ 7 000€ 6 419€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 150€ 8 486€ 37 036€ 6 716€ 6 821€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 995€ 551€ 46 321€ 24 672€ 76 562€ 704€ 3 604€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 398€ 34 493€ 25 794€ 22 847€ 22 450€ 28 925€ 5 036€ 142 461€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 479 266 € 2 306 644 € 1 904 910 € 1 938 640 € 1 844 175 € 612 368 € 406 562 € 245 449 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
135€ 73€ 176€ 2 641€ 4 135€
39
N
Nákladové úroky
326 631€ 488 174€ 898 854€ 1 383 692€ 1 795 019€ 1 315 493€ 902 496€ 441 682€
40
XI.
Kurzové zisky
321 096€ 133 578€ 1 992€ 289€ 4 804€ 218 913€
41
O
Kurzové straty
1 178€ 128 684€ 8 180€ 534 195€ 2 801€ 170 805€ 982€ 376€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 399€ 181€ 305€ 264€ 394€ 1 732€ 230€ 253€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-9 112 € -617 039 € -773 761 € -1 916 024 € -1 798 141 € -1 487 565 € -896 263 € -219 263 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 470 154 € 1 689 605 € 1 131 149 € 22 616 € 46 034 € -875 197 € -489 701 € 26 186 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
310 641 € 361 702 € 238 816 € 91 551 € -786 € 2 913 € 2 908 € 773 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
143 811€ 176 450€ 2 880€ -15 723€ -786€ 2 913€ 2 908€ 773€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
166 830€ 185 252€ 235 936€ 107 274€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 159 513 € 1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 470 154 € 1 689 605 € 1 131 149 € 22 616 € 46 034 € -875 197 € -489 701 € 26 186 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 159 513 € 1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €