Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Globaltrading Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 687 554 € 9 275 732 € 4 140 004 € 2 489 587 € 1 065 631 € 8 939 € 14 081 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 735 554 € 2 832 372 € 1 361 317 € 421 589 € 138 903 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
295 € 799 € 1 304 € 1 808 € 2 324 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
295€ 799€ 1 304€ 1 808€ 2 324€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 735 259 € 2 831 573 € 1 360 013 € 419 781 € 136 579 €
012
A.II.1
Pozemky
567 345€
013
A.II.2
Stavby
1 340 694€ 596 600€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 024 486€ 2 234 973€ 537 613€ 418 041€ 136 579€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 802 734€ 822 400€ 1 740€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 946 413 € 6 441 685 € 2 776 634 € 2 065 190 € 921 352 € 8 939 € 14 081 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 726 226 € 821 719 € 509 630 € 238 005 € 369 191 € 8 766 € 10 048 €
035
B.I.1
Materiál
250 730€ 119 508€ 56 347€ 32 205€ 19 867€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
1 144 990€ 543 060€ 365 781€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
330 506€ 159 151€ 87 502€ 205 800€ 349 324€ 8 766€ 10 048€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
50 € 50 € 50 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
50 € 50 € 50 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
50€ 50€ 50€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 197 025 € 5 597 266 € 2 244 833 € 1 715 730 € 446 725 € 3 919 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 258 669 € 5 423 350 € 2 236 807 € 1 689 611 € 398 430 € 3 919 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 034€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 258 669€ 5 423 350€ 2 236 807€ 1 689 611€ 395 396€ 3 919€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 667 596€ 21 423€ 4 026€ 17 419€ 39 595€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
270 760€ 152 493€ 4 000€ 8 700€ 8 700€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
23 112 € 22 650 € 22 121 € 111 455 € 105 436 € 173 € 114 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 112€ 22 650€ 26 110€ 44 560€ 42€ 96€ 97€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-3 989€ 66 895€ 105 394€ 77€ 17€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 587 € 1 675 € 2 053 € 2 808 € 5 376 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 587€ 1 675€ 2 053€ 1 844€ 2 549€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
964€ 2 827€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 687 554 € 9 275 732 € 4 140 004 € 2 489 587 € 1 065 631 € 8 939 € 14 081 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 986 559 € 901 822 € 643 025 € 461 412 € 47 784 € -1 657 € -53 376 € -52 307 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 600 000 € 30 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 600 000€ 30 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
557 000€ 30 000€ 300 000€ 300 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
211 158 € 481 € 140 481 € 40 481 € -7 599 € -58 946 € -58 174 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
211 158€ 481€ 140 481€ 40 481€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 599€ -58 946€ -58 174€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
217 737 € 270 677 € 171 880 € 113 628 € 48 744 € -8 296 € -1 069 € -772 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 218 125 € 8 373 910 € 3 496 979 € 2 019 102 € 994 722 € 1 657 € 62 315 € 66 388 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 033 241 € 1 788 816 € 435 302 € 265 894 € 26 476 € 47 € 47 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 118 959€ 721 039€ 281 582€ 248 272€ 26 289€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-21 502€ -10 626€ -3 620€ -2 988€ 187€ 47€ 47€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
935 784€ 1 078 403€ 157 340€ 20 610€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
818€ 5 822€ 576 026€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 296 953 € 4 707 196 € 1 866 855 € 1 555 435 € 966 783 € 1 657 € 62 268 € 66 341 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 772 789 € 4 531 990 € 1 727 945 € 1 266 675 € 561 073 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 772 789€ 4 531 990€ 1 727 945€ 1 266 675€ 561 073€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
37 362€ 107 979€ 400 194€ 61 259€ 65 914€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
68 098€ 54 780€ 39 663€ 30 666€ 3 170€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 072€ 43 985€ 25 443€ 19 547€ 2 069€ 308€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
96 981€ 74 382€ 34 203€ 127 532€ 277€ 1 657€ 1 009€ 119€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
273 013€ 2 059€ 2 239€ 3 036€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 794 € 28 794 € 16 993 € 20 819 € 1 463 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 794€ 28 794€ 16 993€ 20 819€ 1 463€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 858 319€ 1 843 282€ 601 803€ 176 954€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 482 870 € 9 073 € 23 125 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
9 073€ 23 125€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 482 870€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé