Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HANDIMEX-správa bytov, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
669 063 € 729 084 € 612 876 € 464 528 € 374 454 € 654 298 € 643 670 € 518 983 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
669 063 € 729 084 € 612 876 € 464 528 € 374 454 € 654 298 € 643 670 € 518 983 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
235 265€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
355 931 € 358 287 € 224 860 € 97 262 € 20 521 € 270 738 € 268 557 € 1 301 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
355 364€ 358 696€ 224 866€ 97 262€ 20 276€ 270 544€ 268 452€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
79€ 79€ 1 270€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
567€ -409€ -6€ 166€ 115€ 105€ 31€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
313 132 € 370 797 € 388 016 € 367 266 € 353 933 € 383 560 € 375 113 € 282 417 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
313 132€ 370 797€ 388 016€ 367 266€ 353 933€ 383 560€ 375 113€ 282 417€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
669 063 € 729 084 € 612 876 € 464 528 € 374 454 € 654 298 € 643 670 € 518 983 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
26 180 € 26 134 € 25 326 € 21 026 € 21 429 € 19 712 € 14 063 € 12 047 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
511€ 469€ 273€ 273€ 213€ 171€ 142€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
142€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
18 923€ 18 138€ 14 053€ 14 516€ 6 780€ 7 221€ 841€ 295€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
46 € 827 € 4 300 € -463 € 7 736 € 5 620 € 6 380 € 4 910 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
642 883 € 702 950 € 587 550 € 443 502 € 353 025 € 634 586 € 629 607 € 506 936 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
126 096€ 146 068€ 146 559€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 733 065€ 1 920 171€ 2 175 282€ 2 180 702€ 2 321 710€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
-1 090 518 € -1 217 221 € -1 587 732 € -1 737 200 € -1 968 685 € 508 490 € 483 539 € 360 155 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-1 093 998€ -1 220 149€ -1 591 243€ -1 740 070€ -1 981 550€ 497 744€ 472 395€ 351 587€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 997€ 1 320€ 1 541€ 1 522€ 2 989€ 1 570€ 1 806€ 1 285€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
285€ 256€ 1 258€ 593€ 2 436€ 1 736€ 1 824€ 2 328€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 198€ 1 352€ 712€ 755€ 7 440€ 7 440€ 7 514€ 4 955€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
336€ 222€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci