Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reichservice s.r.o. [zrušená]

2012 2011
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 086 941 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 358 755 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 358 755 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 333 755€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
727 387 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
252 765 €
032
B.I.1
Materiál
3 257€
036
B.I.5
Tovar
249 508€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
446 796 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
435 064€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 237€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 495€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 826 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 792€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 034€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
799 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
799€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 086 941 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 414 452 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 332 614 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 332 614€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 634 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 634€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
214 723 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
214 723€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-143 519 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
672 489 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
857 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
857€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
53 603 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
641€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
21 293€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
31 669€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
618 029 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
517 870€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 020€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 290€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 553€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 169€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
60 127€