Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATALIAN SK s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 202 148 € 12 246 508 € 15 425 020 € 14 522 385 € 10 299 618 € 9 878 771 € 13 861 490 € 11 172 398 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 308 013 € 5 904 103 € 7 368 365 € 5 128 154 € 5 275 243 € 5 461 191 € 5 648 071 € 5 577 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 038 930 € 4 272 665 € 5 709 746 € 4 405 697 € 4 349 283 € 4 353 821 € 4 362 247 € 4 356 572 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
56 813€ 72 245€ 109 186€ 63 150€ 6 736€ 11 274€ 9 814€ 14 025€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
2 982 117€ 4 200 420€ 5 600 560€ 4 342 547€ 4 342 547€ 4 342 547€ 4 342 547€ 4 342 547€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 886€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 269 083 € 1 613 924 € 1 637 199 € 701 037 € 904 540 € 1 085 950 € 1 264 404 € 1 199 430 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 146€ 1 758€ 309 432€ 344 694€ 384 090€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 269 083€ 1 612 778€ 1 635 441€ 391 605€ 559 846€ 701 860€ 1 202 261€ 1 182 541€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 14 281€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
57 618€ 2 608€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 525€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
17 514 € 21 420 € 21 420 € 21 420 € 21 420 € 21 420 € 21 420 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
17 514€ 21 420€ 21 420€ 21 420€ 21 420€ 21 420€ 21 420€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 828 294 € 6 191 805 € 7 888 075 € 9 343 842 € 4 893 698 € 4 253 438 € 8 074 869 € 5 503 457 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
64 442 € 78 476 € 156 468 € 75 250 € 84 837 € 62 220 € 178 183 € 383 155 €
035
B.I.1
Materiál
48 286€ 63 261€ 141 856€ 75 250€ 84 837€ 62 220€ 178 183€ 383 155€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 156€ 15 215€ 14 612€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
725 690 € 426 755 € 419 630 € 365 593 € 554 193 € 272 735 € 231 478 € 320 747 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
365 301 € 361 897 € 339 963 € 360 027 € 554 193 € 272 735 € 231 478 € 320 747 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
83 916€ 78 536€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
365 301€ 361 897€ 339 963€ 360 027€ 470 277€ 194 199€ 231 478€ 320 747€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 809€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
360 389€ 64 858€ 64 858€ 5 566€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 538 616 € 5 519 788 € 6 719 759 € 4 855 709 € 4 008 427 € 3 777 342 € 7 655 674 € 4 638 571 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 164 415 € 4 807 260 € 5 972 207 € 4 298 201 € 3 511 400 € 3 131 669 € 3 691 553 € 4 014 765 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
600€ 514€ 824€ 1 295€ 723 515€ 537 388€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
802 493€ 262 200€ 843 464€ 1 064 392€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 163 815€ 4 806 746€ 5 168 890€ 4 034 706€ 1 944 421€ 1 529 889€ 3 691 553€ 4 014 765€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
-18 715€ 38 416€ 609 996€ 527 189€ 448 660€ 568 716€ 879 863€ 486 821€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 178 298€ 548 697€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 000 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
130 051€ 36 883€ 81 018€ 8 782€ 3 982€ 9 328€ 49 190€ 87 454€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
84 567€ 88 532€ 56 538€ 21 537€ 44 385€ 67 629€ 35 068€ 49 531€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
499 546 € 166 786 € 592 218 € 4 047 290 € 246 241 € 141 141 € 9 534 € 160 984 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 016€ 6 672€ 8 062€ 7 755€ 4 915€ 167€ 1 179€ 80 786€
073
B.V.2.
Účty v bankách
493 530€ 160 114€ 584 156€ 4 039 535€ 241 326€ 140 974€ 8 355€ 80 198€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
65 841 € 150 600 € 168 580 € 50 389 € 130 677 € 164 142 € 138 550 € 91 519 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
37€ 41 831€ 404€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 431€ 33 756€ 71 890€ 85 760€ 89 087€ 29 206€ 21 887€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
8 558€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
38 410€ 116 807€ 96 690€ 44 917€ 75 055€ 108 940€ 69 632€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 202 148 € 12 246 508 € 15 425 020 € 14 522 385 € 10 299 618 € 9 878 771 € 13 861 490 € 11 172 398 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 990 225 € 5 170 208 € 6 423 582 € 1 115 779 € 314 083 € 29 307 € 50 888 € -2 250 801 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 269€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
62 282 € 62 282 € 62 282 € 2 947 € 2 947 € 2 947 € 2 947 € 2 947 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
62 282€ 62 282€ 62 282€ 2 947€ 2 947€ 2 947€ 2 947€ 2 947€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 964 948 € -529 735 € 3 303 261 € -6 579 900 € -6 864 677 € -6 833 401 € -3 484 017 € -1 176 257 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 292 823€ 11 292 823€ 11 292 823€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-13 257 771€ -11 822 558€ -7 989 562€ -6 579 900€ -6 864 677€ -6 833 401€ -3 484 017€ -1 176 257€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 855 € -1 253 375 € -3 832 997 € 801 696 € 284 777 € -31 275 € -3 359 078 € -2 307 760 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 211 923 € 7 076 300 € 9 001 438 € 13 406 606 € 9 948 232 € 9 796 023 € 13 790 989 € 13 413 199 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
757 930 € 720 652 € 568 455 € 191 580 € 188 235 € 188 253 € 1 330 470 € 336 812 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
66 051 € 12 632 € 20 082 € 6 348 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
66 051€ 12 632€ 20 082€ 6 348€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 009 689€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 117€ 10 246€ 44 223€ 114 010€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51 966€ 52 906€ 41 033€ 21 401€ 18 467€ 16 080€ 17 164€ 21 094€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
705 964€ 667 746€ 527 422€ 158 062€ 93 471€ 115 318€ 169 525€ 309 370€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
146 338 € 170 563 € 228 448 € 381 791 € 381 791 € 381 791 € 961 571 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
146 338€ 170 563€ 228 448€ 381 791€ 381 791€ 381 791€ 961 571€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 533 758 € 5 290 847 € 7 498 605 € 12 111 155 € 5 089 994 € 3 639 914 € 4 112 881 € 7 616 537 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 217 298 € 3 367 109 € 4 035 687 € 4 257 188 € 3 894 597 € 2 690 979 € 2 939 745 € 3 396 555 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
149 796€ 160 575€ 189 309€ 215 428€ 646 454€ 400 662€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 400€ 1 775€ 2 995€ 18 419€ 1 019€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 067 502€ 3 205 134€ 3 844 603€ 4 038 765€ 3 229 724€ 2 289 298€ 2 939 745€ 3 396 555€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
15 912€ 66 527€ 1 521 095€ 6 751 264€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 835 080€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
180€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
557 973€ 547 059€ 614 248€ 408 653€ 524 025€ 363 158€ 495 227€ 387 765€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
339 808€ 340 788€ 379 909€ 229 918€ 230 131€ 213 084€ 235 383€ 444 301€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 010 073€ 545 064€ 577 489€ 435 202€ 273 974€ 170 119€ 189 419€ 331 222€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
392 694€ 424 300€ 370 177€ 28 930€ 167 267€ 202 574€ 253 107€ 221 434€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
773 897 € 894 238 € 705 930 € 722 080 € 184 591 € 607 238 € 1 012 194 € 405 407 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
162 414€ 245 363€ 241 216€ 87 639€ 27 914€ 32 223€ 469 197€ 356 334€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
611 483€ 648 875€ 464 714€ 634 441€ 156 677€ 575 015€ 542 997€ 49 073€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 103 621€ 4 978 827€ 6 373 873€ 5 054 443€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
37 303 € 53 441 € 19 613 € 10 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
37 303€ 53 441€ 19 613€ 10 000€