Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATALIAN SK s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 716 806€ 33 262 718€ 35 350 516€ 27 451 389€ 20 916 177€ 20 089 591€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 394 250 € 33 601 919 € 35 767 476 € 27 531 095 € 21 001 005 € 20 226 196 € 22 619 497 € 19 177 344 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
500 971€ 528 758€ 521 919€ 133 142€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 215 835€ 32 733 960€ 34 828 597€ 27 451 389€ 20 916 177€ 20 089 591€ 22 399 343€ 16 900 293€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
49 926€ 192 773€ 383 655€ 67 287€ 27 628€ 19 233€ 192 231€ 7 316€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
627 518€ 146 428€ 33 305€ 12 419€ 57 200€ 117 372€ 27 923€ 2 136 593€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 434 228 € 34 735 732 € 39 652 052 € 26 510 600 € 20 494 319 € 20 012 387 € 25 592 030 € 20 840 336 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
358 557€ 396 383€ 326 633€ 27 478€ 0€ 122 387€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 382 185€ 1 834 230€ 2 020 957€ 2 020 596€ 1 640 717€ 1 946 352€ 2 702 573€ 2 483 832€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-31 136€ 31 136€ 86 002€ 16 672€
14
D.
Služby
13 111 435€ 17 502 980€ 18 687 482€ 15 525 943€ 10 615 632€ 10 214 649€ 11 540 898€ 6 458 491€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 293 978 € 12 461 693 € 13 798 085 € 8 399 473 € 7 853 719 € 7 665 695 € 9 138 249 € 7 769 249 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 879 661€ 9 059 497€ 10 124 249€ 6 154 523€ 5 805 393€ 5 628 654€ 6 570 654€ 5 621 763€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 963 435€ 3 011 372€ 3 210 134€ 1 980 655€ 1 790 232€ 1 769 440€ 2 177 466€ 1 851 757€
19
E.4.
Sociálne náklady
450 882€ 390 824€ 463 702€ 264 295€ 258 094€ 267 601€ 390 129€ 295 729€
20
F.
Dane a poplatky
18 707€ 32 625€ 33 209€ 36 899€ 13 420€ 22 573€ 38 583€ 43 733€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 176 473€ 2 161 141€ 4 601 805€ 298 103€ 327 558€ 371 203€ 412 761€ 354 859€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 610 728€ 2 595 396€ 2 864 786€ 298 103€ 327 558€ 371 203€ 412 761€ 354 859€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-434 255€ -434 255€ 1 737 019€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 673€ 94 900€ 302 600€ 39 311€ 360€ 1 528€ 162 269€ 10 540€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-20 726€ 46 451€ -7 644€ 47 769€ -45 549€ -862€ 127 892€ 380 409€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
108 946€ 205 329€ -79 939€ 142 506€ 60 984€ -239 887€ 1 382 803€ 3 200 164€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-39 978 € -1 133 813 € -3 884 576 € 1 020 495 € 506 686 € 213 809 € -2 972 533 € -1 662 992 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 864 629 € 13 529 125 € 14 346 580 € 9 904 850 € 8 632 350 € 7 897 454 € 8 069 870 € 7 952 053 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
75 079 € 28 468 € 518 € 746 € 135 € 166 € 7 205 € 47 785 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
75 000€ 28 331€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
129 € 483 € 632 € 10 € 5 € 323 € 855 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
123€ 483€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 632€ 10€ 5€ 323€ 855€
42
XII.
Kurzové zisky
79€ 8€ 35€ 103€ 67€ 62€ 6 859€ 46 448€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11€ 58€ 99€ 23€ 482€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
110 419 € 148 030 € 151 608 € 222 231 € 219 164 € 242 370 € 390 870 € 396 314 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
17 514€ 3 907€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
41 226 € 98 999 € 130 235 € 135 877 € 147 603 € 202 586 € 343 132 € 324 865 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
15 668€ 66 527€ 100 611€ 117 643€ 26 062€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 558€ 32 472€ 29 624€ 18 234€ 147 603€ 176 524€ 343 132€ 324 865€
52
O.
Kurzové straty
1 561€ 702€ 2 568€ 31 206€ 244€ 4 619€ 10 190€ 1 279€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 118€ 44 422€ 18 805€ 55 148€ 71 317€ 35 165€ 37 548€ 70 170€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-35 340 € -119 562 € -151 090 € -221 485 € -219 029 € -242 204 € -383 665 € -348 529 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-75 318 € -1 253 375 € -4 035 666 € 799 010 € 287 657 € -28 395 € -3 356 198 € -2 011 521 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-77 173 € -202 669 € -2 686 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 296 239 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
218 358€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 89€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-295 531€ -202 669€ -5 566€ 296 150€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 855 € -1 253 375 € -3 832 997 € 801 696 € 284 777 € -31 275 € -3 359 078 € -2 307 760 €