Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Real 4 trade, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
50 € 28 € 2 700 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 500€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50€ 28€ 200€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 097 € 197 € 147 € 197 € 137 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
1 000€ 100€ 50€ 100€ 40€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
97€ 97€ 97€ 97€ 97€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 047 € -197 € -119 € 2 503 € -137 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 000 € -100 € -50 € 2 400 € -40 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
42 € 21 € 21 € 84 € 84 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42€ 21€ 21€ 84€ 84€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-42 € -21 € -21 € -84 € -84 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 089 € -218 € -140 € 2 419 € -221 €
36
P.
Daň z príjmov
508€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 089 € -218 € -140 € 1 911 € -701 €