Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o. [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
869 728 € 871 617 € 930 883 € 1 529 188 € 1 193 075 € 922 336 € 255 703 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
31 741 € 31 741 € 63 898 € 0 € 33 174 € 33 174 € 56 129 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
31 741 € 31 741 € 63 898 € 0 € 33 174 € 33 174 € 56 129 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 741€ 31 741€ 63 898€ 0€ 33 174€ 33 174€ 56 129€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
837 987 € 839 876 € 866 985 € 1 528 360 € 1 159 106 € 888 367 € 198 885 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
91 299 € 60 916 € 47 217 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
91 299€ 60 916€ 47 217€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
828 451 € 828 853 € 842 974 € 1 500 827 € 800 259 € 614 137 € 129 467 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
828 451€ 828 451€ 842 974€ 1 500 827€ 636 309€ 447 749€ 129 417€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
402€ 2 438€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
163 950€ 163 950€ 50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
9 536 € 11 023 € 24 011 € 27 533 € 267 548 € 213 314 € 22 201 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 536€ 9 904€ 22 687€ 14 835€ 7 070€ 5 849€ 1 592€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 119€ 1 324€ 12 698€ 260 478€ 207 465€ 20 609€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
828 € 795 € 795 € 689 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
689€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
828€ 795€ 795€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
869 728 € 871 617 € 930 883 € 1 529 188 € 1 193 075 € 922 336 € 255 703 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
301 491 € 302 594 € 322 218 € 312 847 € 53 923 € 7 160 € -309 858 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
234 500 € 234 500 € 234 500 € 234 500 € 34 762 € 332 € 332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
234 500€ 234 500€ 234 500€ 234 500€ 34 762€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
332€ 332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
55 827 € 56 929 € 56 929 € 50 996 € 4 360 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
54 831€ 55 933€ 55 933€ 50 000€ 3 364€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 526 € 24 150 € 20 712 € 8 162 € -475 € -152 695 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 526€ 24 150€ 20 712€ 8 637€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-475€ -475€ -152 695€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 € -164 798 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
568 237 € 569 023 € 608 665 € 1 216 341 € 1 139 152 € 915 176 € 565 561 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 615 € 2 799 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 615€ 2 799€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 763 € 4 381 € 15 452 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 763€ 3 763€ 14 930€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
618€ 522€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
147 203 € 147 989 € 187 631 € 1 127 831 € 998 089 € 770 880 € 547 310 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
147 201€ 147 569€ 186 660€ 1 122 849€ 473 250€ 702 049€ 280 963€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500 000€ 48 307€ 244 800€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 2 507€ 2 547€ 2 816€ 2 584€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 1 403€ 1 478€ 1 797€ 1 693€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2€ 971€ 1 072€ 5 025€ 4 744€ 654€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
420€ 15 789€ 11 167€ 16 616€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
421 034 € 421 034 € 421 034 € 88 510 € 137 300 € 137 300 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
137 300€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
421 034€ 421 034€ 421 034€ 88 510€ 137 300€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé