Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
869 728 € 871 617 € 930 883 € 1 529 188 € 1 193 075 € 922 336 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 741 € 31 741 € 63 898 € 0 € 33 174 € 33 174 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 741 € 31 741 € 63 898 € 0 € 33 174 € 33 174 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 741€ 31 741€ 63 898€ 0€ 33 174€ 33 174€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
837 987 € 839 876 € 866 985 € 1 528 360 € 1 159 106 € 888 367 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
91 299 € 60 916 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
91 299€ 60 916€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
828 451 € 828 853 € 842 974 € 1 500 827 € 800 259 € 614 137 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
828 451 € 828 451 € 842 974 € 1 500 827 € 636 309 € 447 749 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
636 309€ 447 749€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
828 451€ 828 451€ 842 974€ 1 500 827€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
402€ 2 438€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
163 950€ 163 950€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 536 € 11 023 € 24 011 € 27 533 € 267 548 € 213 314 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 536€ 9 904€ 22 687€ 14 835€ 7 070€ 5 849€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 119€ 1 324€ 12 698€ 260 478€ 207 465€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
828 € 795 € 795 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
828€ 795€ 795€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
869 728 € 871 617 € 930 883 € 1 529 188 € 1 193 075 € 922 336 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
301 491 € 302 594 € 322 218 € 312 847 € 53 923 € 7 160 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
234 500€ 234 500€ 234 500€ 234 500€ 34 762€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
54 831 € 55 933 € 55 933 € 50 000 € 3 364 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
4 831€ 5 933€ 5 933€
092
A.V.2
Ostatné fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 3 364€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 526 € 24 150 € 20 712 € 8 162 € -475 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 526€ 24 150€ 20 712€ 8 637€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-475€ -475€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
568 237 € 569 023 € 608 665 € 1 216 341 € 1 139 152 € 915 176 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 763 € 4 381 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 763 € 3 763 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 763€ 3 763€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
618€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 615 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
2 615€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
147 203 € 147 989 € 187 631 € 1 127 831 € 998 089 € 770 880 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
147 201 € 147 569 € 186 660 € 1 122 849 € 473 250 € 702 049 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
147 201€ 147 569€ 186 660€ 1 122 849€ 473 250€ 702 049€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500 000€ 48 307€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 2 507€ 2 547€ 2 816€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 1 403€ 1 478€ 1 797€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2€ 971€ 1 072€ 5 025€ 4 744€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
420€ 15 789€ 11 167€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
421 034€ 421 034€ 421 034€ 88 510€ 137 300€ 137 300€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé