Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o. [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 572€ 91 288€ 1 748 174€ 748 691€ 712 183€ 360 604€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 488€ 75 066€ 1 473 132€ 410 221€ 311 201€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 084 € 16 222 € 275 042 € 748 691 € 301 962 € 49 403 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
174 823 € 268 174 € 3 153 407 € 1 461 879 € 842 532 € 471 274 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
174 823€ 268 174€ 3 153 407€ 1 461 879€ 842 532€ 471 274€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
46 € 393 788 € 255 066 € 3 264 579 € 2 091 886 € 1 059 800 € 591 667 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
193 936€ 50 226€ 163 419€ 703 281€ 30 181€ 37 772€
10
B.2
Služby
46€ 199 852€ 204 840€ 3 101 160€ 1 388 605€ 1 029 619€ 553 895€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-46 € -208 881 € 29 330 € 163 870 € 118 684 € 84 694 € -70 990 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
51 073 € 55 499 € 59 761 € 59 083 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 711€ 40 052€ 41 906€ 43 500€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 059€ 13 538€ 14 494€ 13 045€
16
C.4
Sociálne náklady
303€ 1 909€ 3 361€ 2 538€
17
D
Dane a poplatky
36€ 168€ 242€ 918€ 1 851€ 1 881€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 157€ 27 911€ 20 174€ 14 006€ 22 955€ 20 003€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 083€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 000€ 19 182€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 523€ -5 585€ 32 173€ -1 743€ 1 743€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49€ 237 729€ 4 375€ 21 467€ 4 817€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44€ 6€ 22 660€ 36 753€ 2 926€ 4 556€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 € -17 912 € 6 830 € 24 548 € 20 527 € 16 925 € -151 696 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
6€ 5€ 13€
39
N
Nákladové úroky
170€ 1 246€ 4 657€ 4 497€ 9 301€ 6 480€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 760€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4€ 582€ 1 175€ 3 807€ 5 789€ 6 211€ 6 622€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 € -752 € -2 421 € -8 458 € -8 526 € -15 499 € -13 102 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 € -18 664 € 4 409 € 16 090 € 12 001 € 1 426 € -164 798 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 971 € 3 540 € 3 364 € 1 901 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 971€ 3 540€ 3 364€ 1 901€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 € -164 798 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 € -18 664 € 4 409 € 16 090 € 12 001 € 1 426 € -164 798 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 € -164 798 €