Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 572€ 91 288€ 1 748 174€ 748 691€ 712 183€ 360 604€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 488€ 75 066€ 1 473 132€ 410 221€ 311 201€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 084 € 16 222 € 275 042 € 748 691 € 301 962 € 49 403 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
174 823 € 268 174 € 3 153 407 € 1 461 879 € 842 532 € 471 274 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
174 823€ 268 174€ 3 153 407€ 1 461 879€ 842 532€ 471 274€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
46 € 393 788 € 255 066 € 3 264 579 € 2 091 886 € 1 059 800 € 591 667 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
193 936€ 50 226€ 163 419€ 703 281€ 30 181€ 37 772€
10
B.2
Služby
46€ 199 852€ 204 840€ 3 101 160€ 1 388 605€ 1 029 619€ 553 895€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-46 € -208 881 € 29 330 € 163 870 € 118 684 € 84 694 € -70 990 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
51 073 € 55 499 € 59 761 € 59 083 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 711€ 40 052€ 41 906€ 43 500€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 059€ 13 538€ 14 494€ 13 045€
16
C.4
Sociálne náklady
303€ 1 909€ 3 361€ 2 538€
17
D
Dane a poplatky
36€ 168€ 242€ 918€ 1 851€ 1 881€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 157€ 27 911€ 20 174€ 14 006€ 22 955€ 20 003€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 083€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 000€ 19 182€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 523€ -5 585€ 32 173€ -1 743€ 1 743€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49€ 237 729€ 4 375€ 21 467€ 4 817€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44€ 6€ 22 660€ 36 753€ 2 926€ 4 556€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 € -17 912 € 6 830 € 24 548 € 20 527 € 16 925 € -151 696 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
6€ 5€ 13€
39
N
Nákladové úroky
170€ 1 246€ 4 657€ 4 497€ 9 301€ 6 480€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 760€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4€ 582€ 1 175€ 3 807€ 5 789€ 6 211€ 6 622€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 € -752 € -2 421 € -8 458 € -8 526 € -15 499 € -13 102 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 € -18 664 € 4 409 € 16 090 € 12 001 € 1 426 € -164 798 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 971 € 3 540 € 3 364 € 1 901 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 971€ 3 540€ 3 364€ 1 901€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 € -164 798 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 € -18 664 € 4 409 € 16 090 € 12 001 € 1 426 € -164 798 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 € -164 798 €