Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 331 786€ 13 227 839€ 7 149 635€ 5 588 029€ 5 116 608€ 3 272 639€ 1 372 144€ 195 478€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 386 057 € 13 223 105 € 7 174 081 € 5 604 293 € 5 124 225 € 3 275 831 € 1 372 562 € 195 480 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 686€ 26 162€ 2 529€ 1 739€ 12 939€ 9 366€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 309 101€ 13 201 677€ 7 147 106€ 5 588 028€ 5 114 870€ 3 259 701€ 1 362 778€ 195 478€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
65€ 156€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54 270€ -4 734€ 24 446€ 16 265€ 7 616€ 3 126€ 262€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 244 715 € 12 626 756 € 7 232 325 € 5 107 405 € 4 516 061 € 2 984 361 € 1 554 336 € 198 599 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 461€ 23 856€ 2 040€ 4 344€ 440€ 6 258€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
439 741€ 276 004€ 181 214€ 87 460€ 90 187€ 76 760€ 75 645€ 3 719€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
9 599 858€ 10 193 904€ 5 047 866€ 3 316 286€ 3 053 128€ 1 771 980€ 718 454€ 94 571€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 101 974 € 2 032 994 € 1 948 050 € 1 646 057 € 1 322 700 € 1 121 762 € 751 903 € 99 910 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 506 179€ 1 414 760€ 1 449 680€ 1 223 658€ 951 356€ 838 457€ 565 529€ 76 585€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
493 050€ 518 444€ 454 628€ 389 798€ 310 305€ 235 737€ 164 443€ 22 582€
19
E.4.
Sociálne náklady
102 745€ 99 790€ 43 742€ 32 601€ 61 039€ 47 568€ 21 931€ 743€
20
F.
Dane a poplatky
1 089€ 1 158€ 1 349€ 1 259€ 1 552€ 893€ 596€ 78€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
48 579€ 42 912€ 28 779€ 18 123€ 8 129€ 2 007€ 261€ 319€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
48 579€ 42 912€ 28 779€ 18 123€ 8 129€ 2 007€ 261€ 319€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42€ 156€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 953€ -235€ 498€ 19 229€ -2 558€ 2 558€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 060€ 56 163€ 22 529€ 18 991€ 38 537€ 7 961€ 1 063€ 2€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 141 342 € 596 349 € -58 244 € 496 888 € 608 164 € 291 470 € -181 774 € -3 119 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 269 727 € 2 734 075 € 1 918 515 € 2 184 282 € 1 968 950 € 1 423 460 € 571 787 € 97 188 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
42 € 248 € 420 € 893 € 400 € 10 € 8 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 8 € 6 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16€ 8€ 6€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
42€ 248€ 420€ 893€ 384€ 2€ 2€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 501 € 34 390 € 16 196 € 15 672 € 15 041 € 22 805 € 18 021 € 3 043 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
452 € 28 392 € 11 928 € 11 251 € 10 666 € 19 761 € 15 488 € 1 088 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
11 928€ 15 488€ 1 088€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
452€ 28 392€ 11 251€ 10 666€ 19 761€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
1 648€ 1 602€ 108€ 539€ 104€ 61€ 53€ 23€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 401€ 4 396€ 4 160€ 3 882€ 4 271€ 2 983€ 2 480€ 1 932€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 459 € -34 142 € -15 776 € -14 779 € -14 641 € -22 795 € -18 013 € -3 037 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 136 883 € 562 207 € -74 020 € 482 109 € 593 523 € 268 675 € -199 787 € -6 156 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
256 604 € 165 972 € -10 516 € 110 928 € 116 721 € 83 634 € 2 881 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
518 873€ 185 826€ 46 642€ 110 928€ 116 721€ 83 634€ 2 881€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-262 269€ -19 854€ -57 158€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
880 279 € 396 235 € -63 504 € 371 181 € 476 802 € 185 041 € -202 668 € -6 157 €