Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 023 279 € 1 110 178 € 1 032 759 € 1 001 784 € 1 088 014 € 1 076 302 € 1 001 016 € 839 382 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
376 871 € 507 814 € 494 215 € 554 409 € 553 404 € 567 346 € 561 813 € 489 459 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
376 871 € 507 814 € 494 215 € 554 409 € 553 404 € 567 346 € 561 813 € 489 459 €
012
A.II.1
Pozemky
8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€
013
A.II.2
Stavby
183 928€ 270 427€ 292 294€ 314 161€ 336 028€ 366 204€ 366 204€ 364 524€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
184 849€ 229 293€ 193 827€ 232 154€ 209 282€ 193 048€ 187 515€ 116 841€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
644 509 € 600 257 € 538 147 € 447 375 € 534 610 € 508 956 € 438 800 € 349 476 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 250 € 21 299 € 43 555 € 101 644 € 76 028 € 235 693 € 151 503 € 85 444 €
035
B.I.1
Materiál
2 710€ 4 047€ 24 293€ 68 734€ 44 493€ 206 088€ 143 250€ 85 243€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
11 540€ 17 252€ 19 262€ 32 910€ 31 535€ 29 605€ 8 084€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
169€ 201€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
333 435 € 320 680 € 402 870 € 303 634 € 288 976 € 253 537 € 234 186 € 271 911 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
332 189 € 320 680 € 392 272 € 303 634 € 288 976 € 253 480 € 234 186 € 268 317 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
332 189€ 320 680€ 392 272€ 303 634€ 288 976€ 253 480€ 234 186€ 268 317€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 246€ 10 598€ 57€ 3 594€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
296 824 € 258 278 € 91 722 € 42 097 € 169 606 € 19 726 € 53 111 € -7 879 €
072
B.V.1.
Peniaze
211 067€ 127 344€ 76 594€ 4 968€ 32 830€ 1 651€ 6 231€ 1 280€
073
B.V.2.
Účty v bankách
85 757€ 130 934€ 15 128€ 37 129€ 136 776€ 18 075€ 46 880€ -9 159€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 899 € 2 107 € 397 € 403 € 447 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 899€ 2 107€ 397€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
403€ 447€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 023 279 € 1 110 178 € 1 032 759 € 1 001 784 € 1 088 014 € 1 076 302 € 1 001 016 € 839 382 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
279 144 € 254 845 € 102 042 € 68 982 € 47 512 € 36 223 € 18 040 € 27 836 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
249 039 € 95 403 € 62 343 € 40 872 € 29 584 € 18 292 € 21 197 € 30 255 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
249 039€ 95 403€ 62 343€ 40 872€ 29 584€ 18 292€ 30 255€ 30 255€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 058€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
23 466 € 152 803 € 33 060 € 21 471 € 11 289 € 11 292 € -9 796 € -9 058 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
743 854 € 850 738 € 930 109 € 928 938 € 1 037 987 € 1 035 641 € 982 976 € 811 546 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 106 € 2 169 € 1 147 € 28 € 6 865 € 17 803 € 36 271 € 32 439 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 747€ 16 915€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 106€ 2 169€ 1 147€ 28€ 1 118€ 888€ 317€ 243€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
35 954€ 32 196€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
738 970 € 848 227 € 928 902 € 928 738 € 1 030 871 € 1 017 602 € 946 705 € 779 107 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
69 423 € 81 137 € 144 978 € 46 500 € 66 107 € 55 258 € 342 350 € 173 131 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
66 107€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
69 423€ 81 137€ 144 978€ 46 500€ 55 258€ 342 350€ 173 131€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
607 231€ 704 231€ 755 291€ 856 291€ 939 191€ 940 496€ 589 439€ 593 116€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 922€ 14 607€ 15 922€ 13 308€ 10 393€ 8 310€ 8 955€ 6 236€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 353€ 8 388€ 8 641€ 6 074€ 4 569€ 3 488€ 4 966€ 6 614€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 638€ 39 523€ 3 769€ 6 508€ 10 469€ 9 950€ 972€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 403€ 341€ 301€ 57€ 142€ 100€ 23€ 10€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 778 € 342 € 60 € 172 € 251 € 236 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 778€ 342€ 60€ 172€ 251€ 236€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
281 € 4 595 € 608 € 3 864 € 2 515 € 4 438 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
281€ 4 595€ 608€ 3 864€ 2 515€ 4 438€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé