Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
274 880 € 299 236 € 316 504 € 367 094 € 424 984 € 417 529 € 437 034 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 940 € 13 654 € 16 283 € 29 297 € 30 656 € 32 015 € 38 715 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
11 940 € 13 654 € 16 283 € 13 297 € 14 656 € 16 015 € 22 715 €
013
A.II.2
Stavby
10 139€ 10 581€ 11 023€ 11 465€ 11 907€ 12 349€ 13 232€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 801€ 3 073€ 5 260€ 1 832€ 2 749€ 3 666€ 9 483€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€ 16 000€ 16 000€ 16 000€ 16 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
259 619 € 275 362 € 296 748 € 321 412 € 382 614 € 384 282 € 397 108 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
144 017 € 132 104 € 145 663 € 162 641 € 175 285 € 173 868 € 175 188 €
039
B.I.5
Tovar
143 674€ 131 761€ 145 320€ 162 298€ 175 285€ 173 868€ 175 188€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
343€ 343€ 343€ 343€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
63 204 € 100 414 € 140 364 € 130 650 € 153 031 € 146 898 € 154 710 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
63 236 € 100 219 € 125 567 € 124 882 € 152 833 € 146 677 € 154 492 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
63 236€ 100 219€ 125 567€ 124 882€ 152 833€ 146 677€ 154 492€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 14 560€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 543€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-32€ 195€ 237€ 225€ 198€ 221€ 218€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
52 398 € 42 844 € 10 721 € 28 121 € 54 298 € 63 516 € 67 210 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 437€ 11 130€ 4 399€ 24 276€ 31 907€ 36 147€ 31 241€
073
B.V.2.
Účty v bankách
29 961€ 31 714€ 6 322€ 3 845€ 22 391€ 27 369€ 35 969€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
3 321 € 10 220 € 3 473 € 16 385 € 11 714 € 1 232 € 1 211 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 036€ 1 317€ 1 279€ 1 240€ 1 232€ 1 211€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 317€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 285€ 8 903€ 2 156€ 15 106€ 10 474€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
274 880 € 299 236 € 316 504 € 367 094 € 424 984 € 417 529 € 437 034 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-7 550 € -7 884 € -8 594 € 25 022 € 36 744 € 34 575 € 23 589 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-28 943 € -29 653 € 3 963 € 3 685 € 3 515 € 2 530 € 6 666 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
710€ 3 963€ 3 685€ 3 515€ 6 666€ 6 666€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 653€ -29 653€ -4 136€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
334 € 710 € -33 616 € 278 € 12 170 € 10 986 € -4 136 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
282 276 € 307 038 € 325 023 € 342 291 € 388 381 € 382 897 € 413 389 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
5 144 € 4 672 € 6 253 € 5 551 € 4 875 € 4 195 € 3 569 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 144€ 4 672€ 6 253€ 5 551€ 4 875€ 4 195€ 3 569€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
261 930 € 287 705 € 301 614 € 323 846 € 371 920 € 368 013 € 401 540 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
151 858 € 160 062 € 152 601 € 154 925 € 178 892 € 153 686 € 174 039 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
151 858€ 160 062€ 152 601€ 154 925€ 178 892€ 153 686€ 174 039€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 95€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 278€ 6 305€ 7 415€ 6 282€ 6 873€ 5 841€ 5 790€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 715€ 3 733€ 4 452€ 3 676€ 4 262€ 3 666€ 3 555€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 144€ 1 754€ 1 379€ 3 184€ 6 293€ 9 303€ 2 723€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
95 935€ 115 851€ 135 767€ 155 684€ 175 600€ 195 517€ 215 433€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 202 € 14 661 € 17 156 € 12 894 € 11 586 € 10 689 € 8 280 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 177€ 11 102€ 13 834€ 10 364€ 9 281€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 025€ 3 559€ 3 322€ 2 530€ 2 305€ 10 689€ 8 280€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
154 € 82 € 75 € -219 € -141 € 57 € 56 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-141€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
154€ 82€ 75€ -219€ 57€ 56€