Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
265 861 € 274 880 € 299 236 € 316 504 € 367 094 € 424 984 € 417 529 € 437 034 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 226 € 11 940 € 13 654 € 16 283 € 29 297 € 30 656 € 32 015 € 38 715 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 226 € 11 940 € 13 654 € 16 283 € 13 297 € 14 656 € 16 015 € 22 715 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
9 697€ 10 139€ 10 581€ 11 023€ 11 465€ 11 907€ 12 349€ 13 232€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
529€ 1 801€ 3 073€ 5 260€ 1 832€ 2 749€ 3 666€ 9 483€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 16 000€ 16 000€ 16 000€ 16 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
253 860 € 259 619 € 275 362 € 296 748 € 321 412 € 382 614 € 384 282 € 397 108 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
129 579 € 144 017 € 132 104 € 145 663 € 162 641 € 175 285 € 173 868 € 175 188 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
129 579€ 143 674€ 131 761€ 145 320€ 162 298€ 175 285€ 173 868€ 175 188€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
343€ 343€ 343€ 343€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
73 426 € 63 204 € 100 414 € 140 364 € 130 650 € 153 031 € 146 898 € 154 710 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
73 111 € 63 236 € 100 219 € 125 567 € 124 882 € 152 833 € 146 677 € 154 492 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
73 111€ 63 236€ 100 219€ 125 567€ 124 882€ 152 833€ 146 677€ 154 492€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 14 560€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 543€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
315€ -32€ 195€ 237€ 225€ 198€ 221€ 218€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
50 855 € 52 398 € 42 844 € 10 721 € 28 121 € 54 298 € 63 516 € 67 210 €
072
B.V.1.
Peniaze
24 109€ 22 437€ 11 130€ 4 399€ 24 276€ 31 907€ 36 147€ 31 241€
073
B.V.2.
Účty v bankách
26 746€ 29 961€ 31 714€ 6 322€ 3 845€ 22 391€ 27 369€ 35 969€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 775 € 3 321 € 10 220 € 3 473 € 16 385 € 11 714 € 1 232 € 1 211 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 514€ 1 036€ 1 317€ 1 279€ 1 240€ 1 232€ 1 211€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 317€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
261€ 2 285€ 8 903€ 2 156€ 15 106€ 10 474€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
265 861 € 274 880 € 299 236 € 316 504 € 367 094 € 424 984 € 417 529 € 437 034 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-59 € -7 550 € -7 884 € -8 594 € 25 022 € 36 744 € 34 575 € 23 589 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 € 15 559 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-28 608 € -28 943 € -29 653 € 3 963 € 3 685 € 3 515 € 2 530 € 6 666 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 045€ 710€ 3 963€ 3 685€ 3 515€ 6 666€ 6 666€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 653€ -29 653€ -29 653€ -4 136€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 490 € 334 € 710 € -33 616 € 278 € 12 170 € 10 986 € -4 136 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
265 843 € 282 276 € 307 038 € 325 023 € 342 291 € 388 381 € 382 897 € 413 389 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 199 € 5 144 € 4 672 € 6 253 € 5 551 € 4 875 € 4 195 € 3 569 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 199€ 5 144€ 4 672€ 6 253€ 5 551€ 4 875€ 4 195€ 3 569€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
251 887 € 261 930 € 287 705 € 301 614 € 323 846 € 371 920 € 368 013 € 401 540 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
155 641 € 151 858 € 160 062 € 152 601 € 154 925 € 178 892 € 153 686 € 174 039 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
155 641€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
151 858€ 160 062€ 152 601€ 154 925€ 178 892€ 153 686€ 174 039€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 95€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 684€ 6 278€ 6 305€ 7 415€ 6 282€ 6 873€ 5 841€ 5 790€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 118€ 3 715€ 3 733€ 4 452€ 3 676€ 4 262€ 3 666€ 3 555€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 411€ 4 144€ 1 754€ 1 379€ 3 184€ 6 293€ 9 303€ 2 723€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
76 033€ 95 935€ 115 851€ 135 767€ 155 684€ 175 600€ 195 517€ 215 433€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 757 € 15 202 € 14 661 € 17 156 € 12 894 € 11 586 € 10 689 € 8 280 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 765€ 12 177€ 11 102€ 13 834€ 10 364€ 9 281€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 992€ 3 025€ 3 559€ 3 322€ 2 530€ 2 305€ 10 689€ 8 280€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
77 € 154 € 82 € 75 € -219 € -141 € 57 € 56 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-141€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
77€ 154€ 82€ 75€ -219€ 57€ 56€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé